Responsible environmental work

Air traffic is a form of public transport facilitated by Finavia’s airports.

Finavia’s aim is safe and economic operation of airports and smooth air traffic that affects the environment as little as possible. Our responsible operations are based on legislation, international treaties and consideration of the justified expectations of various stakeholders to the extent that does affect flight safety negatively.

Factors impacting the environment

The major causes of environmental impacts at airports:

  • anti-icing treatment on runways (emissions into the ground and water)
  • ice protection and de-icing of aircraft (emissions into the ground and water)
  • aviation (noise and exhaust fumes).

Mechanical methods are primarily used in the antiskid treatment of runways: sweeping and ploughing. Chemical agents are required for removing frost and ice from the runway surface and for skid prevention. Substances currently used are sodium acetate, potassium acetate, sodium  formate, potassium  formate in granular and liquid form. These substances consume oxygen in waterways, but only have a minimal negative impact on the environment. Finavia is responsible for anti-icing treatments on runways.

Snow and ice must be removed from the surface of the aircraft and formation of new ice must be prevented to ensure their manoeuvrability and performance. Propylene glycol sprayed on the aircraft surfaces is not classified as hazardous, but upon disintegration, it consumes oxygen and emits an odour. The ground-forwarding companies are responsible for anti-icing and de-icing treatments of aircraft.

The flight operations of aircraft belonging to air carriers, private individuals and the defence forces cause noise. Aircraft noise is managed by planning runway use and flight routes and by supervising land use around airports. The engine technology of aircraft has developed tremendously due to international regulations on noise and modern planes cause less noise than ones built a decade ago.

Atmospheric emissions at airport are generated by various operators: Finavia, air carriers, ground handling companies, other companies operating within airports.  Finavia is responsible for its own operations and emissions.

Operation of airports is tightly regulated

Air traffic and the operation of airports are subject to a large number international regulations, EU legislation, national legislation, and aviation regulations based on the aforementioned. The starting point is to ensure flight safety.

According to the Environmental Protection Act, the maintenance of airports is an activity subject to licence. For Finavia, the permit processes are a part of its everyday environmental work, fulfilling the requirements of legislation and interaction with the sectors it serves. Cooperation with the Defence Forces is also important, because responsibility for permits is shared at joint operation airports.

The permit application requires a lot of background work and we try to forecast operations long into the future. Operations are described in a diverse way from the point of view water and soil preservation, noise, air emissions, waste and chemical treatment.

Permit decisions include regulations related to operations and the attainment of regulations are monitored by local Centres for Economic Development. The regulations may be related to, for example, the use of runways at night or the quantity and quality of environmental monitoring.

By the end of June 2013, Finavia has acquired environmental permit decisions that are in accordance with current legislation for 16 airports (Utti, Maarianhamina, Tampere-Pirkkala, Helsinki-Malmi, Joensuu, Oulu, Kuopio, Jyväskylä, Halli, Ivalo, Kittilä, Kemi-Tornio, Enontekiö, Helsinki-Vantaa, Rovaniemi and Turku). A permit application is pending for Kokkola-Pietarsaari Airport.

Finland’s airspace is environmentally efficient

ANS Finland is responsible for planning the use of Finland’s airspace and daily air traffic control.

The airspace is regularly used by commercial aviation, the air force and general aviators. The structure of the airspace, flight routed used by commercial aviation and areas allocated for the air force's training flights have been planned efficiently, taking into consideration the needs of all operators. Planning ensures that commercial aviation has access to direct and environmentally efficient routes and the air force has access to areas suitable for training flights.

Airports participate in an energy programme

According to international studies, the CO2 emissions caused by airports represent approximately five per cent of the emissions of the entire air traffic industry, which in turn represent two per cent of all anthropogenic CO2 emissions.

Finavia’s Energy and Climate Programme was launched in 2007. Through the programme, Finavia is committed to long-term action to improve the energy efficiency of its operations and reduce emissions. 

Finavia has reduced emissions by for example optimising the heating system and air conditioning of buildings, installing geothermal systems and by renewing lighting systems. Emissions caused by Finavia's airports have reduced in recent years so much that Helsinki Airport and six tourist airports in Lapland were admitted to the Airport Carbon Accreditation (ACA) programme of ACI.

Environmental impacts are comprehensively monitored

The quality of surface waters and groundwater is monitored at almost all airports. Finavia draws up reports on aircraft noise using measurements and calculation models. Finavia’s own energy use and emissions are reported annually. Aircraft emissions at airports are calculated annually. All monitoring data is used for identifying environmental impacts and planning, directing and monitoring corrective actions.

In addition to Finavia’s own organisation, Finavia the makes the collected environmental data available for stakeholder groups and others interested in air traffic through annual environmental responsibility reports  and annual airport-specific reports submitted to authorities.

Environmental monitoring and reporting is coordinated by Finavia’s environmental unit.

We are happy to answer all questions concerning environmental matters related to airports or air traffic. Please submit your inquiry by using the environmental feedback form.

Ympäristöpolitiikka

Toimimme lentoliikenteen ja yhteiskunnan parhaaksi

Finavia turvaa lentoliikenteen ja sen palvelujen kehittymisen edellytykset ympäristöasioiden ennakoivalla huomioon ottamisella. Tavoitteena on turvallinen, sekä säännöllisesti ja taloudellisesti toimiva lentoliikenne, jonka haitalliset ympäristövaikutukset ovat mahdollisimman vähäiset.

Vähennämme jatkuvasti ympäristövaikutuksia

Finavia kehittää jatkuvasti toimintaansa ympäristönsuojelun tason parantamiseksi, jotta sen suorat ja välilliset ympäristövaikutukset ehkäistään tai pienennetään hyvien käytäntöjen mukaisesti. Yhtiö on selvillä toimintansa vaikutuksista ympäristöön, ja tiedottaa seurannan tuloksista.

Toimimme ympäristöasioissa systemaattisesti

Finavia toimii ympäristölainsäädännön ja ympäristölupien mukaisesti. Yhtiöllä on ympäristöasioiden hallintaa ja kehittämistä varten toimintajärjestelmä. Jokainen työntekijä vastaa toiminnassaan ympäristömääräysten sekä –tavoittei­den huomioimisesta. Finavia huolehtii henkilöstönsä ammattitaidosta ympäristöasioissa.

Seuraamme aktiivisesti kansainvälistä kehitystä

Finavia seuraa ja hyödyntää alan kansainvälistä ympäristötutkimusta ja tekee yhteistyötä parhaiden käytäntöjen soveltamiseksi. Yhtiö osallistuu lentoliikenteen ja sen palvelujen ympäristövaikutuksia koskevaan säädösvalmisteluun.

Ympäristöön vaikuttavat toiminnat

Lentoasemilla merkittävimpiä ympäristövaikutuksia aiheuttavat:

  • kiitoteiden liukkaudentorjunta (päästöt vesiin ja maaperään)
  • lentokoneiden jäänesto- ja poistokäsittelyt (päästöt vesiin ja maaperään) 
  • lentotoiminta (melu ja pakokaasupäästöt)

Kiitoteiden liukkaudentorjunnassa käytetään ensisijaisesti mekaanisia menetelmiä: harjausta ja aurausta. Kemiallisia aineita tarvitaan kiitotien pintaan muodostuneen kuuran ja jään poistossa sekä ennakoivaan liukkaudentorjuntaan. Nykyisin käytettävät aineet ovat natrium- ja kaliumasetaatti sekä  natrium- ja kaliumformiaatti rakeisessa tai nestemäisessä muodossa. Aineet kuluttavat happea joutuessaan vesistöön, mutta ovat ympäristölle mahdollisimman vähän haitallisia. Kiitoteiden liukkaudentorjunnasta vastaa Finavia.

Lentokoneiden pinnoilta on poistettava lumi ja jää sekä estettävä uuden jään muodostuminen koneen ohjattavuuden ja suorituskyvyn turvaamiseksi. Lentokoneen pinnalle ruiskutettava propyleeniglykoli ei ole vaaralliseksi luokiteltu aine, mutta se kuluttaa happea hajotessaan sekä aiheuttaa hajuhaittoja. Lentokoneiden jäänestosta ja -poistosta huolehtivat maahuolintayhtiöt.

Lentoyhtiöiden, yksityisten ja puolustusvoimien ilma-alusten liikkuminen aiheuttaa melua. Lentokoneiden melua hallitaan kiitoteiden käytön ja lentoreittien suunnittelulla sekä lentoasemien ympäristön maankäytön ohjauksella. Lentokoneiden moottoritekniikka on kehittynyt suuresti kansainvälisten melumääräysten vuoksi ja nykyiset koneet ovat vähämeluisampia kuin vielä vuosikymmen sitten.

Lentoasemilla päästöjä ilmaan aiheuttavat toiminnoillaan useat eri toimijat: Finavia, lentoyhtiöt, maahuolintayhtiöt sekä muut lentoasema-alueilla toimivat yritykset. Finavia vastaa omista toiminnoistaan ja päästöistään.

Lentoasemien toiminta on tarkkaan säädeltyä

Lentoliikennettä ja lentoasemien toimintaa koskee suuri määrä kansainvälisiä säädöksiä, EU:n lainsäädäntöä, kotimaista lainsäädäntöä sekä niiden perusteella annettuja ilmailumääräyksiä. Lähtökohtana on lentoturvallisuuden varmistaminen.

Ympäristönsuojelulain mukaan lentoasematoiminta tarvitsee ympäristöluvan. Finavialle lupaprosessit ovat osa ympäristötyötä, lainsäädännön vaatimusten täyttämistä sekä myös kanssakäymistä palvelemiensa alueiden kanssa. Yhteistyö Puolustusvoimien kanssa on myös tärkeää, sillä yhteistoimintalentoasemilla lupavastuut jaetaan.

Lupahakemukseen tehdään runsaasti taustatyötä ja toimintaa pyritään arvioimaan pitkälle tulevaisuuteen. Toimintaa kuvataan monipuolisesti vesien- ja maaperän suojelun, melun, ilmapäästöjen, jätteiden ja kemikaalien käsittelyn kannalta.

Lupapäätöksissä annetaan toimintaa koskevia määräyksiä, joiden toteutumista valvovat alueelliset ELY-keskukset. Määräykset voivat koskea esimerkiksi kiitoteiden käyttöä yöaikana tai ympäristötarkkailun määrää ja laatua.

Suomen ilmatila on ympäristötehokas

Suomen Ilmantilan suunnittelusta sekä päivittäisestä lennonjohtotyöstä vastaa ANS Finland Oy. Ilmatilaa käyttävät säännöllisesti kaupallinen liikenneilmailu, ilmavoimat ja yleisilmailijat.

Ilmatilan rakenne, kaupallisen liikenteen lentoväylät sekä ilmavoimien harjoituslentotoiminnalle osoitetut alueet on suunniteltu tehokkaasti ottaen huomioon eri toimijoiden tarpeet. Toiminta mahdollistaa suorat ja ympäristötehokkaat reititykset kaupalliselle liikenneilmailulle sekä sopivat alueet ilmavoimien harjoituslennoille.

Lentoasemat mukana energiaohjelmassa

Kansanvälisten selvitysten mukaan lentoasemien toiminnan hiilidioksidipäästöt ovat noin viisi prosenttia lentoliikennealan päästöistä, jotka vastaavasti ovat noin kaksi prosenttia ihmistoiminnan päästöistä.

Finavian Energia- ja ilmasto-ohjelma aloitettiin jo vuonna 2007. Sen myötä Finavia tekee pitkäjänteistä työtä energiatehokkuuden parantamiseksi ja päästöjen vähentämiseksi. 

Finavia on vähentänyt päästöjä mm. rakennusten lämmitystä ja ilmastointia optimoimalla, asentamalla maalämpöjärjestelmiä sekä uusimalla valaistuskokonaisuuksia. Finavian lentoasemien omat päästöt ovat vähentyneet viime vuosina siinä määrin, että Helsinki-Vantaa sekä kuusi Lapin matkailulentoasemaa on hyväksytty mukaan lentoasemajärjestö ACI:n Airport Carbon Accreditation (ACA) –ohjelmaan (www.airportcarbonaccreditation.org).

Ympäristövaikutuksia seurataan tarkkaan

Lähes kaikilla lentoasemilla seurataan pinta- ja pohjavesien laatua. Lentokoneiden melusta laaditaan säännöllisesti selvityksiä mittauksin tai laskentamallien avulla. Finavian oma energian käyttö ja sen päästöt raportoidaan vuosittain. Lentokoneiden päästöt lentoasemilla lasketaan vuosittain. Kaikkea seurantatietoa käytetään ympäristövaikutusten havaitsemiseen sekä korjaavien toimien suunnitteluun, ohjaukseen ja seurantaan.

Lentoasemien ympäristöseurantaa ja raportointia koordinoi Finavian ympäristöyksikkö.

Vastaamme mielellämme kysymyksiisi lentoasemien tai lentoliikenteen ympäristöasioista. Lähetä meille ympäristöpalautelomake.