Finavia_lentoasematoiminta.jpg
Julkaistu
15.3.2017 klo 20:00
Uutiskanava
Uutinen

Lyhyt oppimäärä lentoasemien sääntelystä

Lentoasemien toiminta on erittäin säänneltyä niin kansainväliseltä, EU:n kuin kotimaan viranomaisten suunnalta. Alla oleva yksinkertaistettu kaaviokuva avaa sääntelyn suuria linjoja.

Finavia - lentoasemasääntelyn suuret linjat

Säänneltyjä asioita 

Hinnoittelu

Lentoasematoiminnan hinnoittelun sääntelyllä pyritään muun muassa maksujen läpinäkyvyyteen ja tasapuolisuuteen. Lentoasemilla noudatetaan yhtenäistä hinnoittelua, ja Finavia kehittää kustannustehokkuutta määrätietoisesti. Lentoyhtiöiden palvelumaksut on onnistuttu pitämään alhaisina – Helsinki-Vantaan hinnat ovat halvemmat kuin yhdelläkään toisella eurooppalaisella hub-lentoasemalla. Tällä on suuri merkitys Suomessa toimivan lentoliikenteen kilpailukyvylle.

Ympäristöasiat

Finavian ympäristötyössä huomioidaan lainsäädäntö sekä kansalliset ja kansainväliset määräykset. Lentoasematoiminta tarvitsee ympäristöluvan, jota varten tehdään paljon taustatyötä vesien- ja maaperän suojeluun, melunhallintaan, päästöihin, jätteiden ja kemikaalien käsittelyyn sekä maankäyttöön liittyen. 

Turvallisuus

Turvallisuutta koskevilla vaatimuksilla pyritään takaamaan esimerkiksi oikeudenmukainen turvallisuuskulttuuri ja lentoasemien toimivat omavalvontamenettelyt. Asetukset koskevat turvallisuuden eri aspekteja aina ennakoinnista (esimerkiksi turvatarkastusmääräykset) siihen, miten poikkeamiin tulee reagoida.

Finavialla ennakointi ja turvallisuustyö ovat osa kaikkea toimintaa ja turvallisuusprosesseja kehitetään jatkuvasti.

Henkilöstön osaaminen

Lentoasemien henkilöstön kompetenssi varmistetaan tietyin perehdytys- ja koulutusmenettelyin. Ammattiosaamista seurataan ja kehitetään säännöllisesti. Yksi tärkeä osa-alue on turvallisuusosaaminen.

Säänteleviä tahoja 

ICAO

Kansainvälinen siviili-ilmailujärjestö ICAO on YK:n alainen yhteistyöjärjestö. Sen tehtävä on kehittää ja harmonisoida kansainvälistä ilmailualaa. ICAO määrittelee ilmailun säännöt, jotka koskevat muun muassa turvallisuutta, tehokkuutta ja vastuullisuutta. 

Vuonna 2016 ICAO laati lentoliikenteen globaalin päästöhyvitysjärjestelmän, joka otetaan käyttöön 2021. 

Euroopan unioni

Euroopan unionin ilmailua koskeva lainsäädäntötyö on hyvin laajaa ulottuen asematasosta ilmatilaan. EU:n vaikutuksen lisäännyttyä kansallisen lainsäädännön merkitys on vähentynyt.

Euroopan komissio

Euroopan komissio vahvistaa Euroopan ilmailustrategian, jolla pyritään parantamaan alueen lentoliikenteen kilpailukykyä ja kestävyyttä. Komission antama direktiivi lentoasemamaksujen yhtenäistämisestä vaikuttaa Finavian hinnoitteluun, joka aiemmin on pohjautunut eriteltyyn malliin, jossa kotimaan lentoliikenteen hinnat ovat olleet kansainvälisiä lentoja edullisempia.  Vastaisuudessa EU:n sisämarkkinamaksut korvaavat erilliset kotimaan maksut. 

EASA

Euroopan lentoturvallisuusvirasto säätelee ja valvoo lentoliikennemarkkinoita ja lentoturvallisuutta EU:n alueella. 

EASA on velvoittanut lentoasemaoperaattorit sertifioimaan ylläpitämänsä lentoasemat uuden lentokenttäasetuksen mukaisesti vuoden 2017 loppuun mennessä. Finavian tavoitteena on saattaa sertifiointiprosessi päätökseen viimeistään syksyllä.

Eduskunta

Finavian toimintaan vaikuttavat esimerkiksi eduskunnan säätämät ilmailulaki ja luonnonsuojelulaki. EU:ssa annetut asetukset tulevat Suomessa voimassa sellaisenaan, ja eduskunta osallistuukin myös EU:n päätöksentekoon.

Trafi

Liikenteen turvallisuusvirasto on Suomen valtion virastokokonaisuus ja osa liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalaa. Trafi vastaa ilmailulain valvonnasta Suomessa ja pyrkii osaltaan edistämään maamme erityispiirteet huomioivaa, kevyempää sääntelyä. Se on myös yksi lentoasemahenkilökunnan kelpoisuuksia valvovista organisaatioista.

Finavia ja Trafi tekevät kiinteää yhteistyötä lentoturvallisuuden parantamiseksi. Vuonna 2016 kohdealueita olivat mm. turvapalvelujen kehittäminen, lentoasemien sertifiointiprosessi ja uuden poikkeamaraportointiasetuksen vaatimusten täyttäminen.

Ympäristöviranomaiset

Aluehallintovirasto myöntää ympäristöluvat lentoasemille. Ympäristönsuojelumääräyksiä valvovat puolestaan alueelliset ELY-keskukset.

Lisää aiheesta: EU:lta tunnustus Pohjois-Euroopan ilmatilan tehokkuudesta

Tämä artikkeli on osa Finavian vuoden 2016 vuosikertomuskokonaisuutta. Tutustu koko vuosikertomukseen täällä.

 

Lue seuraavaksi

Ovelta ovelle älykkäässä liikenneverkostossa

Usein matka lentoasemalle taittuu autolla, bussilla tai junalla. Siksi myös muun liikenteen sujuvuus vaikuttaa lentoasemien toimintaan. Saumaton liikenneverkosto...

Finavian yhtiökokouksen päätökset

Finavia Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 17.3.2017 Helsingissä.

Lyhyt oppimäärä lentoasemien sääntelystä

Lentoasemien toiminta on erittäin säänneltyä niin kansainväliseltä, EU:n kuin kotimaan viranomaisten suunnalta. Alla oleva yksinkertaistettu kaaviokuva avaa sääntelyn...

Maailmanluokan lentoasemia luotsaamassa

Suomi on syrjässä ja harvaan asuttu, mutta meiltä on hyvät lentoyhteydet maailmalle ja takaisin. Saavutettavuudella on suuri merkitys maamme kilpailukyvylle...