Yhteystiedot

[email protected]

0207082142 tai 0207082085

Kausikortin yleiset ehdot 2018

Näitä kausikorttiehtoja sovelletaan Suomen ilmatilassa ja lentoasemilla Finavia Oyj:n (jäljempänä Finavia) tuottamiin lentoasemapalveluihin sekä ANS Finlandin tuottamiin lennonvarmistuspalveluihin. Lennonvarmistus- ja lentoasemapalveluihin sovelletaan myös Finavian  ja ANS Finlandin kulloinkin voimassa olevia palveluehtoja.

Nämä kausikorttiehdot tulevat voimaan 1.1.2018 alkaen. Finavia pidättää oikeuden muuttaa kausikorttiehtoja.

Ilma-aluksen, jonka suurin sallittu lentoonlähtöpaino (MTOW) on enintään 2 000 kiloa, laskeutumis-, TN- ja paikoitusmaksut voidaan maksaa etukäteen lunastamalla ilma-alukselle kausikortti. Kausikortin hinta määräytyy ilma-aluksen MTOW:n, kausikortin voimassaoloajan, voimassaoloalueen ja kausikorttityypin perusteella.

Finavian palveluehtojen mukaisesti purje- ja moottoripurjelentokoneet ovat vapautettuja laskeutumis- ja TN-maksuista Helsinki-Vantaan lentoasemaa lukuun ottamatta.

Kausikortti on ilma-aluskohtainen.

Kausikorttitilausta ei ole mahdollista peruuttaa. Kuluttaja-asiakkaan osalta peruuttamisoikeuden puuttuminen perustuu kuluttajansuojalain 6 luvun 16 §:ään.

Kuluttaja-asiakkaan ja Finavian välinen palveluun liittyvä erimielisyys voidaan saattaa Kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi muun muassa Kuluttajariitalautakunnan verkkosivuilta löytyvällä valituslomakkeella.

Kausikorttityypit ja siirtymäkauden alennus

Yleisilmailuun tarkoitettuja kausikorttityyppejä on kaksi: harrasteilmailijoiden kausikortti ja ammattimaisen ilmailun kausikortti.

Ammattimainen kausikortti poistuu valikoimasta 1.7.2018 alkaen. Jatkossa ammattimaiseen ilmailuun käytetään operaatiokohtaista hinnoittelua konekoosta riippumatta. Muutos tasapuolistaa hinnoittelun ammattimaisessa ja kaupallisessa lentoliikenteessä ja kerättävät maksut vastaavat paremmin toiminnasta aiheutuneita kuluja.

Muutoksen aiheuttamia vaikutuksia kevennetään neljän vuoden siirtymäkaudella, jotta sopeutumiseen jää enemmän aikaa. Kaikille enintään 2 000 kg painoisille koneille myönnetään hakemuksesta seuraavat alennukset laskeutumis-, TN- ja paikoitusmaksuista:

1.7.2018 – 30.6.2019: 80 %:n alennus

1.7.2019 – 30.6.2020: 60 %:n alennus

1.7.2020 – 30.6.2021: 40 %:n alennus

1.7.2021 – 30.6.2022: 20 %:n alennus

Kausikortit ja alennukset eivät koske Helsinki-Vantaan lentoasemaa.

Alennukset myönnetään rekisteritunnuskohtaisesti hakupäivästä alkaen. Hakemukset tulee lähettää sähköpostitse osoitteeseen [email protected]. Alennusta ei voida myöntää takautuvasti. Alennus myönnetään kerralla voimaan koko siirtymäkaudeksi. Hakemuksen voi tehdä 1.4. alkaen ja se astuu voimaan aikaisintaan 1.7.2018, tai tätä päivämäärää myöhempänä hakupäivänä. Ammattimaisen kausikortin voimassaoloaika päättyy 30.6.2018.

Hintaesimerkki, operaatiokohtainen hinnoittelu: MTOW yli 1 000 kg mutta alle 2 000 kg laskeutuu ATS 2- palvelutason kentälle. Laskeutumismaksussa noudatetaan minimiä 30 € ja TN-maksu on 15,44 €. Näistä annetaan 80 % alennus ensimmäisenä vuonna, jolloin laskeutumismaksu on 6 € ja TN-maksu 3,09 € per laskeutuminen. Hintoihin lisätään arvonlisävero.

1. Harrasteilmailijoiden kausikorttiehdot

Harrasteluontoiseksi ilmailuksi katsotaan näissä kausikorttiehdoissa yksityishenkilöiden, yhdistysten ja muiden vastaavien toimijoiden harrasteluonteinen ja ilman kaupallista tarkoitusta harjoitettu ilmailutoiminta kuten vapaa-ajan harrastuslentäminen sekä lentokerhojen harjoittama koulutustoiminta.

Harrasteilmailun kausikortilla voidaan maksaa etukäteen laskeutumis-, TN- ja paikoitusmaksut.

Harrasteilmailun kausikorttihinnasto

Harrasteilmailun kausikorttien hinnat pysyvät vuoden 2017 tasolla. Finavian tavoite on omalta osaltaan edistää suomalaista ilmailukulttuuria ja mahdollistaa ilmailuharrastus. Pitämällä hintatason alhaisena Finavia tukee yleisilmailua lentoasemillaan eri puolilla Suomea.

2. Ammattimaisen ilmailun kausikorttiehdot – kortti poistuu valikoimasta 1.7.2018

Ammattimaiseksi ilmailuksi katsotaan näissä kausikorttiehdoissa muu kuin näiden ehtojen tarkoittama harrasteluonteinen ilmailu. Ammattimaiseksi ilmailuksi katsotaan muun muassa yritysmuotoinen kaupallisessa tarkoituksessa harjoitettu koulutustoiminta.

Ammattimaisen ilmailun kausikortilla voidaan maksaa etukäteen sekä harrasteluontoisen että ammattimaisen ilmailun laskeutumis-, TN- ja paikoitusmaksut 30.6.2018 asti.

Ammattimaisen ilmailun kausikorttihinnasto

Kausikorttien voimassaoloaika ja voimassaoloalue

Harrasteilmailijoiden ja ammattimaisten ilmailijoiden kausikortit ovat voimassa kaikilla Finavian lentoasemilla Helsinki-Vantaata lukuun ottamatta.

Kausikortin voi lunastaa yhdeksi, kahdeksi, kolmeksi, kuudeksi tai 12 kuukaudeksi. Ne ovat voimassa korkeintaan kuluvan vuoden loppuun asti huolimatta siitä, minkä pituinen voimassaoloaika kausikortille on valittu. Kaikki ammattimaiset kausikortit päättyvät automaattisesti 30.6.2018.

Kortti on voimassa tilauspäivästä tai sitä myöhemmästä ajankohdasta alkaen. Kortti ei voi tulla voimaan takautuvasti.

Kausikortti on voimassa Finavian ilmoittamina lentoasemien aukioloaikoina. Mikäli palvelua halutaan muina aikoina, siitä on sovittava aina Finavian kanssa erikseen palveluehdoissa tarkemmin määritellyllä tavalla.

Vastuu kausikortin käytöstä

Kausikortin tilaaja ja ilma-aluksen käyttäjä sitoutuvat noudattamaan näitä kausikorttiehtoja. He sitoutuvat siihen, että kausikorttia käytetään ainoastaan sen voimassaoloaikana, voimassaoloalueella ja kausikorttityypin mukaiseen ilmailuun.

Jos kausikorttiehtoja rikotaan tahallisesti, Finavialla on oikeus mitätöidä voimassaoleva kausikortti sekä poistaa kausikorttioikeus tilaajalta ja ilma-aluksen käyttäjältä kohtuulliseksi katsottavaksi määräajaksi.

Ilma-aluksen omistaja, haltija ja käyttäjä vastaavat yhteisvastuullisesti Finavialta saamiensa lennonvarmistus- ja lentoasemapalveluiden kustannuksista Finavian palveluehtojen mukaisesti.

Kausikorttimaksun palauttaminen

Jos ilma-alus poistetaan ilma-alusrekisteristä tai se on todistettavasti lentokelvoton, Finavia voi palauttaa kausikorttimaksun niiltä täysiltä kalenterikuukausilta, joilta kausikortin voimassaoloaikaa on jäljellä. Kausikortin tilaajan tulee esittää hyvityspyyntö Finavialle kirjallisesti kahden kuukauden kuluessa lentokelvottomuuden alkamisesta tai ilma-alusrekisteristä poistamisesta.

Kausikorttimaksua ei palauteta muista kuin edellä mainituista syistä.

Kausikorttitilausta ei ole mahdollista peruuttaa. Kuluttaja-asiakkaan osalta peruuttamisoikeuden puuttuminen perustuu kuluttajansuojalain 6. luvun 16 §:ään.

Maksuehdot ja muut lisätiedot

Jos maksua ei suoriteta eräpäivään mennessä, Finavia mitätöi kausikortin ja soveltaa operaatiokohtaista hinnoittelua palveluehtojen mukaisesti.

Jos kuluttaja-asiakkaan ja Finavian välistä sopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan.

Tilaa kausikortti tästä

Kausikortin tilaaja hyväksyy nämä kausikorttiehdot sekä vakuuttaa saaneensa ilma-aluksen käyttäjän suostumuksen kausikortin tilaamiselle. Kausikortin tilaaja vakuuttaa myös tutustuneensa tilauksen yhteydessä kerättyjen henkilötietojen käsittelyä koskevaan tietosuojaselosteeseen.

Tilaa kausikortti täyttämällä verkkosivuilla oleva tilauslomake.

Käsittelemme kausikorttitilaukset mahdollisimman pian. Toimitamme kausikortin maksutietoineen antamaasi sähköpostiosoitteeseen.