Finavian eettiset periaatteet

Finavia-konserni toimii olennaisena osana globaalia kymmenien tuhansien toimijoiden muodostamaa yhteistyöketjua, jonka tehtävänä on varmistaa tehokkaat ja turvalliset lentoyhteydet. Oikein toimimalla osoitamme myös olevamme luotettava kumppani. Nämä periaatteet ohjaavat työtämme.

Noudatamme lakeja

 • Toimintamme perustuu voimassa olevien lakien ja säädösten, tekemiemme sitoumusten ja sisäisen ohjeistuksen noudattamiseen työssämme ja päätöksenteossamme.
 • Toimimme vastuullisesti niin asiakkaiden, yhteistyökumppaneiden, henkilöstön kuin yhteiskunnankin näkökulmasta tarkasteltuna.

Emme hyväksy lahjontaa emmekä korruptiota

 • Emme hyväksy liiketoiminnassamme lahjontaa tai laittomia maksuja missään muodossa.
 • Emme anna, vastaanota tai vaadi lahjuksia tai muita etuuksia, jotka voisivat vaikuttaa toimintamme puolueettomuuteen yhteistyökumppaneidemme tai viranomaisten kanssa.
 • Selvitämme toimintamme hyväksyttävyyden etukäteen ja noudatamme asiaan liittyviä sisäisiä ohjeita ja määräyksiä.

Vältämme eturistiriitoja

 • Työskentelemme ja teemme päätöksiä Finavian edun mukaisesti. Vältämme tilanteita ja toimia, joissa oma tai jonkun toisen etu on ristiriidassa Finavian edun kanssa.
 • Varmistamme toimillamme, että kykymme toimia tai tehdä asianmukaisia päätöksiä Finavian puolesta ei vaarannu.

Toimimme turvallisesti

 • Lentoliikenteen turvallisuus on toiminnassamme aina etusijalla emmekä vaaranna sitä missään olosuhteissa.
 • Lentoliikenteen turvallisuudella tarkoitamme lentoturvallisuutta (safety), siviili-ilmailun turvaa (security) sekä Finavian yritysturvallisuutta. Pyrimme toiminnallamme estämään ennalta turvallisuutta vaarantavia tapahtumia ja tilanteita.
 • Noudatamme tinkimättä annettuja turvallisuusmääräyksiä ja -ohjeita ja edellytämme sitä myös toinen toisiltamme.

Huolehdimme omaisuudesta ja tiedosta

 • Vastuullamme on fyysistä omaisuutta, aineettomia oikeuksia ja erilaista tietoa. Pidämme hyvää huolta meille uskotusta ja käytössämme olevasta Finavian ja yhteistyökumppaniemme omaisuudesta ja tiedosta.
 • Suojelemme tietoon saamamme ja hallussa olevaa salassa pidettävää ja luottamuksellista tietoa huolellisesti.
 • Asiakastietoja ja muita henkilötietoja keräämme ja käsittelemme aina suunnitellusti, lainmukaisesti ja vain lain mahdollistamissa tarkoituksissa.
 • Noudatamme tarkasti kaikkia tietoturvallisuudesta ja henkilötietojen suojasta annettuja määräyksiä ja ohjeita.

Viestimme avoimesti

 • Työntekijöiden edellytetään edustavan Finaviaa, sen toimintoja ja toimivan ohjeistusten mukaisesti suhteessa sidosryhmiin.
 • Lentoasemien toiminta on turvallisuuskriittistä, emmekä voi kertoa turvallisuusjärjestelmiin tai -järjestelyihin liittyvää tietoa julkisuuteen.
 • Viestimme avoimesti ja rehellisesti.
 • Mediasuhteita hoitavat nimetyt vastuuhenkilöt ja jokaisen finavialaisen on hyvä osata auttaa mediaa olemaan yhteydessä oikeaan tahoon.
 • Sosiaalisessa mediassa noudatamme samoja periaatteita kuin muussakin viestinnässä ja kanssakäymisessä. Emme salli syrjintää, ahdistelua tai kiusaamista myöskään sosiaalisessa mediassa.

Arvostamme toisiamme ja kumppaneitamme

 • Kunnioitamme kansainvälisesti tunnustettuja perus- ja ihmisoikeuksia omassa toiminnassamme sekä suhteessamme asiakkaisiimme ja yhteistyökumppaneihimme.
 • Kohtelemme asiakkaitamme, toisiamme ja yhteistyökumppaneitamme yhdenvertaisesti ja tasapuolisesti. Emme syrji ketään iän, sukupuolen, terveydentilan, vakaumuksen, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän ominaisuuden vuoksi.
 • Kunnioitamme työntekijöidemme oikeutta järjestäytyä ammatillisesti ja huolehdimme aktiivisesti työturvallisuudesta.
 • Jokaisella Finavian työntekijällä on oikeus suorittaa työnsä rauhassa. Emme hyväksy työyhteisössämme minkäänlaista syrjintää, häirintää tai kiusaamista. Ilmi tulevat epäkohdat ratkaisemme päättäväisesti ja luottamuksellisesti sovittujen toimintamallien mukaisesti.

Olemme ympäristövastuullisia

 • Otamme ympäristön- ja ilmastonsuojelun huomioon kaikessa toiminnassamme ja minimoimme haitalliset vaikutukset.
 • Noudatamme asiakastyössämme, omissa tehtävissämme ja hankinnoissamme ympäristön suojelemiseen ja hiilipäästöjen vähentämiseen liittyviä määräyksiä ja ohjeita sekä kehitämme työskentely- ja toimintatapojamme.

Hankimme vastuullisesti

 • Finavian hankintatoimi perustuu eettiseen ja hyvään liiketapaan. Toimimme oikein ja läpinäkyvästi, ympäristö ja yhteiskunta huomioiden sekä välttäen päätökseen vaikuttavia eturistiriitatilanteita.
 • Tavara- ja palvelutoimittajiemme valinnoissa noudatamme tasapuolisuuden ja syrjimättömyyden periaatteita ja hankimme tuotteita ja palveluja, jotka on tuotettu taloudelliset-, sosiaaliset- ja ympäristövastuutekijät huomioiden.
 • Finavialle tärkeät, oikean ja vastuullisen toiminnan käytännöt on koottu Code of Conduct -ohjeeseen, jonka periaatteita odotamme myös yhteistyökumppaniemme noudattavan.

Noudatamme periaatteita arjen toiminnassamme

 • Olemme sitoutuneet noudattamaan näitä eettisiä periaatteita kaikessa toiminnassamme. Ylläpidämme niiden tuella turvallista, avointa ja luottamusta herättävää toimintatapaamme.
 • Edellytämme, että kaikki lähijohtajamme, henkilöstömme ja yhteistyökumppanimme ovat perehtyneet näihin periaatteisiin ja niitä tarkentaviin määräyksiin ja ohjeisiin.
 • Koulutamme henkilöstöämme säännöllisesti eettiseen ja vastuulliseen toimintaan.

Kuuntelemme huolet ja ilmoitamme rikkomuksista

 • Olemme sitoutuneet kuuntelemaan meille esitettyjä huolenaiheita ja selvittämään epäkohdat. Jokaisella Finavian työntekijällä, johtajalla ja yhteistyökumppanilla on velvollisuus ilmoittaa viivytyksettä, jos he havaitsevat tai epäilevät Finavian toiminnassa tämän eettisten periaatteiden vastaista toimintaa.
 • Ensisijaisesti kannustamme ottamaan yhteyttä omaan lähijohtajaan, muuhun johtoon kuuluvaan henkilöön tai yhteyshenkilöön.
 • Käymme kaikki keskustelut ja käsittelemme tehdyt ilmoitukset aina ehdottoman luottamuksellisesti. Asian käsittelyssä ja siihen liittyvissä toimenpiteissä noudatetaan Finavian etukäteen hyväksyttyä toimintamallia.

Whistleblowing-ilmoituskanava antaa mahdollisuuden ilmoittaa toimintaamme liittyvistä epäillyistä väärinkäytöksistä tai rikkomuksista, jotka eivät noudata lakeja tai ovat eettisten periaatteidemme tai hyvän liiketoimintatavan vastaisia. Voit tehdä ilmoituksen ilmoituskanavan lomakkeella.

Olethan yhteydessä suoraan Finavian asiakaspalveluun muissa toimintaamme koskevissa asioissa.