Finavias etiska principer

Finavia är en viktig del av en global samarbetskedja som består av tiotusentals aktörer, vars uppgift är att säkerställa effektiva och säkra flygförbindelser. Genom att agera rätt visar vi att vi är en partner att lita på. Dessa principer stöder vårt arbete.

Vi följer lagen

 • Vår verksamhet baseras på efterlevnad av gällande lagar och bestämmelser samt våra åtaganden och interna riktlinjer, i vårt arbete och vårt beslutsfattande.
 • Vi handlar ansvarsfullt med tanke på så väl kunder, samarbetspartner, personal som på samhället.

Vi accepterar inte mutor eller korruption

 • Vi accepterar inga mutor eller olagliga betalningar i någon form i vår affärsverksamhet.
 • Vi ger inte, vi tar inte emot och vi kräver inte mutor eller andra fördelar som kan inverka på vår verksamhets opartiskhet med våra samarbetspartner eller myndigheter.
 • Vi utreder i förväg att vår verksamhet är acceptabel och följer relevanta interna riktlinjer och föreskrifter.

Vi undviker intressekonflikter

 • Vi arbetar och fattar beslut i enlighet med Finavias intressen. Vi undviker situationer och verksamheter där den egna eller någon annans intressen strider mot Finavias intressen.
 • I vår verksamhet säkerställer vi att vår förmåga att agera eller fatta ändamålsenliga beslut för Finavias del inte äventyras.

Vi arbetar säkert

 • Flygtrafikens säkerhet är alltid det viktigaste i vår verksamhet och vi äventyrar den inte under några omständigheter.
 • Med flygtrafikens säkerhet avser vi flygsäkerhet (safety), den civila luftfartens säkerhet (security) samt Finavias företagssäkerhet. I vår verksamhet strävar vi efter att förebygga händelser och situationer som äventyrar säkerheten.
 • Vi följer utan att kompromissa de givna säkerhetsanvisningarna- och instruktionerna och kräver även detta av varandra.

Vi skyddar egendom och information

 • Vi ansvarar för fysisk egendom, immateriella rättigheter och olika slags information. Vi tar god hand om Finavias och våra samarbetspartners egendom och information som har överlämnats till oss och som vi har tillgång till.
 • Vi skyddar omsorgsfullt den sekretessbelagda och konfidentiella information som vi har och får tillgång till.
 • Vi samlar in och behandlar alltid kunduppgifter och andra personuppgifter planerat, lagenligt och endast för de ändamål som lagen tillåter.
 • Vi följer alltid noggrant alla föreskrifter och anvisningar om datasäkerhet och skyddet av personuppgifter.

Vi kommunicerar öppet

 • Arbetstagarna förutsätts representera Finavia och dess verksamhet samt följa riktlinjerna i förhållande till intressenterna
 • Verksamheten på flygplatserna är säkerhetskritisk och vi kan inte avslöja information om säkerhetssystem eller -arrangemang för utomstående.
 • Vi kommunicerar öppet och ärligt.
 • Mediarelationer sköts av utsedda ansvarspersoner och var och en på Finavia bör kunna hjälpa medierna att få kontakt med rätt person.
 • På de sociala medierna följer vi samma principer som i övrig kommunikation och interaktion. Vi tillåter inte diskriminering, trakasserier eller mobbing på de sociala medierna.

Vi uppskattar varandra och våra partner

 • Vi respekterar de internationellt erkända grundläggande och mänskliga rättigheterna i vår verksamhet samt i våra relationer med våra kunder och samarbetspartner.
 • Vi behandlar våra kunder, varandra och våra samarbetspartner rättvist och jämlikt. Vi diskriminerar ingen på grund av ålder, kön, hälsotillstånd, religiös övertygelse, sexuell läggning eller något annat personlighetsdrag.
 • Vi respekterar våra anställdas rätt att organisera sig fackligt och sörjer aktivt för arbetssäkerheten.
 • Varje anställd vid Finavia har rätt att utföra sitt arbete i lugn och ro. Vi godkänner ingen diskriminering, trakasserier eller mobbing i vår arbetsgemenskap. Missförhållanden som kommer fram avgörs beslutsamt och konfidentiellt enligt överenskomna modeller.

Vi bär vårt miljöansvar

 • Vi beaktar miljö- och klimatskyddet i all vår verksamhet och minimerar de skadliga konsekvenserna.
 • I vårt kundarbete, våra uppgifter och våra upphandlingar följer vi föreskrifterna och anvisningarna för att skydda miljön och minska på koldioxidutsläppen och vi utvecklar våra arbets- och verksamhetsmetoder.

Vi upphandlar med ansvar

 • Finavias upphandlingsverksamhet basers på etisk och god affärssed. Vi handlar korrekt och transparent och beaktar miljön och samhället och undviker intressekonflikter som kan inverka på besluten.
 • I valet av varu- och tjänsteleverantörer följer vi principerna om jämlikhet och icke-diskriminering och vi förvärvar produkter och tjänster som har producerats med beaktande av ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvar.
 • Finavias praxis som är viktig för en korrekt och ansvarsfull verksamhet har samlats i Code of Conduct-anvisningen, vars principer vi även förväntar oss att våra samarbetspartner följer.

Vi följer principerna i vår dagliga verksamhet

 • Vi har förbundit oss till att följa dessa etiska principer i all vår verksamhet. Med hjälp av dem upprätthåller vi en säker, öppen och förtroendeskapande praxis.
 • Vi förutsätter att alla våra närmaste chefer, vår personal och våra samarbetspartner har satt sig in i principerna och de bestämmelser och anvisningar som preciseras i dem.
 • Vi utbildar regelbundet vår personal i etisk och ansvarsfull verksamhet.

Vi lyssnar på din oro och anmäler överträdelser

 • Vi har förbundit oss till att ta misstankar på allvar och att utreda missförhållanden. Varje Finavia-anställd, chef och samarbetspartner är skyldig att utan dröjsmål anmäla om de lägger märke till eller misstänker att något i Finavias verksamhet strider mot dessa etiska principer.
 • Vi uppmuntrar i första hand till att under eget namn ta kontakt med den egna närmaste chefen, någon annan i ledningen eller den korrekta ansvarsinstansen eller kontaktpersonen.
 • Vi behandlar alla diskussioner och anmälningar strikt konfidentiellt. I behandlingen av ärendet och i de därtill kopplade åtgärderna följs den verksamhetsmodell som Finavia godkänt på förhand.

Whistleblowing-anmälningskanalen ger möjlighet att anmäla misstankar om sådana missbruk eller förseelser i verksamheten som inte uppfyller lagarna eller som är i strid med våra etiska principer eller god verksamhetspraxis. Du kan göra en anmälan med blanketten i anmälningskanalen.

Kontakta Finavias kundtjänst direkt i andra ärenden som rör vår verksamhet.