Detta tillgänglighetsutlåtande gäller tjänsten https://www.finavia.fi/sv och publicerades 13.10.2020. Tjänsten lyder under lagen om tillhandahållande av digitala tjänster, enligt vilken offentliga webbtjänster ska vara tillgängliga.

Tjänstens tillgänglighet har utvärderats av en utomstående expertorganisation. En stor del av de kritiska fel som upptäcktes vid granskningen har åtgärdats.

Statusen för tillgängligheten i den digitala tjänsten

Uppfyller tillgänglighetskraven delvis.

Vi arbetar kontinuerligt för att förbättra tillgängligheten

Vi har förbundit oss till att förbättra tillgängligheten på vår webbplats Finavia.fi.

Vår webbplats förnyades 2017 och tillgänglighetsutvärderingen och -testningen genomfördes i april 2019 av en utomstående expertorganisation. I sammanfattningen av utvärderingen konstaterades det att webbplatsens tillgänglighet höll en hjälplig nivå då den utvärderas gentemot kriterierna för WCAG 2.1 AA-nivån.

Man upptäckte flera kritiska tillgänglighetsproblem på webbplatsen. Problempunkterna som framkom vid utvärderingen har sedermera åtgärdats systematiskt.

Störningssituationen som coronapandemin har orsakat har dock fördröjt slutförandet av både de tekniska och de innehållsmässiga tillgänglighetsåtgärderna. Med anledning av detta är webbplatsen ännu inte helt tillgänglig. Vi uppdaterar denna beskrivning allt eftersom vi åtgärdar bristerna.

Utöver de korrigerande åtgärderna kontrollerar vi tillgängligheten i våra webbtjänster bland annat medelst följande åtgärder:

 • Vi tar hänsyn till tillgänglighetskraven när vi utvecklar tjänsterna.
 • Vi satsar på att göra språket begripligt.
 • Vi tar hänsyn till tillgänglighetskraven när vi gör upphandlingar.
 • Innehållsproducenterna utbildas i tillgänglighetsfrågor.

Icke-tillgängligt innehåll

Webbplatsen uppfyller ännu inte kraven till alla delar.

Möjlig att uppfatta: Bristfälliga textalternativ

Det icke-tillgängliga innehållet och dess brister:

De visuella elementen har inte textalternativ på alla ställen. Med andra ord saknas en del Alt-attribut, såsom alt-attributet för kalenderknappen på responsformuläret. Kalenderelementet på responsformuläret levereras till Finavia av en tredje part. Vid betalningstillfället har knappen x ett bristfälligt Alt-attribut. Tjänsten levereras till Finavia av en tredje part.

Tillgänglighetskravet som inte uppfylls:

 • 1.1.1 Innehåll som inte är text

Möjlig att uppfatta: Begripligheten i användningen av taggar i nyhetsdelen med tekniska hjälpmedel

Det icke-tillgängliga innehållet och dess brister:

I nyhetsdelen kan taggarnas syfte vara svårt att förstå med tekniska hjälpmedel.

Tillgänglighetskravet som inte uppfylls:

 • 1.3.1 Information och relationer

Möjlig att uppfatta: Tillgängligheten på webbplatsen kan påverkas av reCAPTCHA-tekniken som tillämpas vid registreringen

Det icke-tillgängliga innehållet och dess brister:

När användaren registrerar sig, tillämpas reCAPTCHA-teknik i fokusordning, vilken inte är den bästa tekniska lösningen med tanke på tillgänglighet.

Tillgänglighetskravet som inte uppfylls:

 • 1.1.1 Innehåll som inte är text

Möjlig att uppfatta: Otillräcklig färgkontrast

Det icke-tillgängliga innehållet och dess brister:

Webbplatsens färgkontrast är inte tillräcklig till alla delar. På webbplatsen finns det text på bilder, som har otillräcklig kontrast. Kontrastproblemet förekommer även i bilagor och formulär. En otillräcklig kontrast mellan texten och bakgrunden kan orsaka problem för synskadade och färgblinda användare samt även för många andra användare.

Tillgänglighetskravet som inte uppfylls:

 • 1.4.3 Kontrast (minimum)
 • 1.4.1 Användning av färger

Möjlig att uppfatta: Videor saknar textbeskrivningar

Det icke-tillgängliga innehållet och dess brister:

Videorna på webbplatsen saknar textbeskrivningar och syntolkning. Innehållet i alla videor syntolkas inte.

Tillgänglighetskravet som inte uppfylls:

 • 1.1.1 Innehåll som inte är text
 • 1.2.1 Enbart ljud och enbart video (förinspelad)
 • 1.2.2 Textbeskrivningar (förinspelade)

Möjlig att uppfatta: Bilderna saknar alternativa texter

Det icke-tillgängliga innehållet och dess brister:

På webbplatsen finns bilder, till exempel ikoner och illustrationer, som saknar alternativ text. En del av de alternativa texterna är desamma på samma sidor, vilket innebär att de upprepas.

Tillgänglighetskravet som inte uppfylls:

 • 1.1.1 Innehåll som inte är text

Möjlig att uppfatta: Rubrikhierarkin är bitvis inkonsekvent

Det icke-tillgängliga innehållet och dess brister:

Innehållets rubrikhierarki är inte konsekvent på alla sidor på webbplatsen, vilket gör det svårare att bläddra bland innehållet med tekniska hjälpmedel. På inloggningssidan har man använt samma rubriknivå som i huvudrubrikerna, vilket kan vara svårt att tolka med hjälp av tekniska hjälpmedel.

Tillgänglighetskravet som inte uppfylls:

 • 1.3.1 Information och relationer

Möjlig att uppfatta: Läsordningen på Lounge-sidan är inte logisk

Det icke-tillgängliga innehållet och dess brister:

Läsordningen på bokningssidan Lounge är inte logisk. Antalet platser som kan bokas på förhand anges först efter bokningsformuläret. Det totala priset anges först efter knappen Boka nu.

Tillgänglighetskravet som inte uppfylls:

 • 1.3.1 Information och relationer

Hanterbar: Brister i länkningen av PDF-filerna

Det icke-tillgängliga innehållet och dess brister:

En del av webbplatsens PDF-filer uppfyller inte tillgänglighetskraven. En del av deras länktexter är inte heller tillräckligt informativa. På webbplatsen finns länkar som öppnas i nya fönster. Detta har dock inte angivits i länktexten.

Tillgänglighetskravet som inte uppfylls:

 • 2.4.4 Syftet med en länk (i sammanhanget)

Hanterbar: Chattelementet och responsformulärets kalenderelement är inte tillgängliga med tangentbord

Det icke-tillgängliga innehållet och dess brister:

Det går inte att använda chatten med tangentbord. Chatten är en tjänst som levereras av en utomstående tjänsteleverantör. Responsformulärets kalenderelement är inte tillgängligt med tangentbord. Användaren kan dock ange datum manuellt.

Tillgänglighetskravet som inte uppfylls:

 • 2.1.1 Tangentbord

Hanterbar: Fokuseringen av rubrikområdet är delvis bristfälligt

Det icke-tillgängliga innehållet och dess brister:

Sidans rubrikområde kan sväva på skärmen, men sidans rullningsområde tar inte hänsyn till detta. Felet uppstår ibland.

Tillgänglighetskravet som inte uppfylls:

 • 2.4.7 Synligt fokus

Hanterbar: Elementen i överdelen av webbplatsen hittas inte genom sökning

Det icke-tillgängliga innehållet och dess brister:

Elementen i verktygsfältet högst upp på sidan är nivåer, inte verkliga sidor. Med anledning av detta går de till exempel inte att hitta genom sökning.

Tillgänglighetskravet som inte uppfylls:

 • 2.4.5 Flera olika sätt

Hanterbar: En inloggad användare kan inte justera den automatiska utloggningen

Det icke-tillgängliga innehållet och dess brister:

En inloggad användare loggas ut automatiskt efter en viss tid. Användaren har inte möjlighet att ställa in förfaringssättet för utloggningen och användaren varnas inte heller innan tiden löper ut eller om den automatiska utloggningen.

Tillgänglighetskravet som inte uppfylls:

 • 2.2.1 Justerbar tidsgräns

Hanterbar: Tillgängligheten till filterlänkarna för delarna med butiker, restauranger och tjänster med skärmläsare

Det icke-tillgängliga innehållet och dess brister:

Länkarna avsedda för filtrering av innehållet har inte ledtexter/etiketter (aria-label), vilket försvårar tillgängligheten till dem för dem som använder skärmläsare. Länkknapparna avsedda för filtrering, det vill säga avgränsning av innehållet, saknar rubriker som beskriver dem.

Tillgänglighetskravet som inte uppfylls:

 • 2.4.4 Syftet med en länk (i sammanhanget)
 • 2.4.6 Rubriker och ledtexter/etiketter

Hanterbar: Den digitala kartans sökelement är inte tillgängliga

Det icke-tillgängliga innehållet och dess brister:

Kartsökningens resultat kan inte användas på avsett sätt med tangentbord. Fokus hoppar mitt i alltihop bort från förteckningen. Sökfältet saknar anvisningar som krävs för skärmläsare (aria-label-märkningar).

Tillgänglighetskravet som inte uppfylls:

 • 2.1.1 Tangentbord

Hanterbar: Datum- och tidväljaren för förhandsbokningen av parkeringen är inte tillgänglig

Det icke-tillgängliga innehållet och dess brister:

Väljaren för datum och tid i parkeringstjänsten är svår att använda med tangentbord. Ifyllandet av fälten för datum och tid är i det nuvarande utförandet tidsödande med tangentbord. Fälten är dessutom svårtillgängliga med skärmläsare. Det går inte att mata in text i fälten.

Tillgänglighetskravet som inte uppfylls:

 • 2.1.1 Tangentbord

Hanterbar: Lounge-sökfältens namn och kalender är inte tillgängliga

Det icke-tillgängliga innehållet och dess brister:

Datumet går endast att mata in med kalenderväljaren. Den kan vara svår att använda med tangentbord och användningen av den är svår med skärmläsare.

Tilläggen ”Över 18 år” och ”under 18 år” är svåra att förstå när skärmläsare används. De beskrivande texterna saknas i sökfältet. Fältens etiketter (labels) bör hänvisa till antalet personer i de ifrågavarande åldersklasserna.

Läsordningen på Lounge-sidan är inte logisk. Antalet platser som kan bokas på förhand anges först efter bokningsformuläret. Det totala priset anges först efter knappen Boka nu.

Tillgänglighetskravet som inte uppfylls:

 • 2.1.1 Tangentbord

Hanterbar: Förflyttning av fokus i förhandsbokningen av parkering

Det icke-tillgängliga innehållet och dess brister:

Webbplatsen använder CAPTCHA-teknik. Fokus förflyttas till reCAPTCHA-elementet före de valbara rutorna längst ned på formuläret. Fokusförflyttningen kan vara svår att upptäcka. ReCAPTCHA-elementet borde flyttas till den motsvarande punkten på formuläret.

Tillgänglighetskravet som inte uppfylls:

 • 2.4.3 Fokusordning

Hanterbar: Vid betalningshändelser motsvarar Pivo-knappens label-text inte etikettexten som visas

Det icke-tillgängliga innehållet och dess brister:

Alt- och aria-label-texterna för Pivo-knappen, som används vid betalning, motsvarar inte etiketten som visas. Tjänsten levereras av den externa partnern Checkout FI.

Tillgänglighetskravet som inte uppfylls:

 • 2.5.3 Etikett i namnet

Hanterbar: En del av formulären har bristfälliga taggar

Det icke-tillgängliga innehållet och dess brister:

I en del formulärfält är taggar inte programmatiskt anslutna till fälten eller så saknas de helt. Exempel på dessa är Drupal-formulären gällande inlämning av respons och kontakt samt formulären på företagswebbplatsen.

Tillgänglighetskravet som inte uppfylls:

 • 2.4.6 Rubriker och ledtexter/etiketter

Begriplig: Den digitala kartans sökelement är inte tillgängliga

Det icke-tillgängliga innehållet och dess brister:

Kartsökningens resultat kan inte användas på avsett sätt med tangentbord. Fokus hoppar mitt i alltihop bort från förteckningen. Sökfältet saknar anvisningar som krävs för skärmläsare (aria-label-märkningar).

Tillgänglighetskravet som inte uppfylls:

 • 3.3.2 Ledtexter/etiketter eller instruktioner

Begriplig: Lounge-sökfältens namn och kalender är inte tillgängliga

Det icke-tillgängliga innehållet och dess brister:

Datumet går endast att mata in med kalenderväljaren. Den kan vara svår att använda med tangentbord och användningen av den är svår med skärmläsare.

Tilläggen ”Över 18 år” och ”under 18 år” är svåra att förstå när skärmläsare används. De beskrivande texterna saknas i sökfältet. Fältens etiketter (labels) bör hänvisa till antalet personer i de ifrågavarande åldersklasserna.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls:

 • 3.3.2 Ledtexter/etiketter eller instruktioner

Begriplig: Användningen av vallistorna som fungerar som innehållsfiltrering i nyhetsrummet stoppar skärmläsaren

Det icke-tillgängliga innehållet och dess brister:

I den nedrullningsbara menyn som fungerar som innehållsfiltrering i nyhetsrummet, får ett val i förteckningen sidan att laddas och/eller markören att röra på sig. Denna funktion kan ibland hindra den som använder skärmläsare från att gå vidare.

Tillgänglighetskravet som inte uppfylls:

 • 3.2.1 Vid fokus
 • 3.2.2 Vid inmatning

Begriplig: Felmeddelanden i en del formulär är inte tillgängliga

Det icke-tillgängliga innehållet och dess brister:

Felmeddelanden som används vid ifyllande av formulär är inte programmatiskt anslutna till formulärfälten. Skärmläsare avläser inte felmeddelanden då fokus är riktat till fältet. Detta gäller en del av formulären som finns på webbplatsen.

Tillgänglighetskravet som inte uppfylls:

 • 3.3.1 Identifiering av fel

Begriplig: Felmeddelanden för formulären för förhandsbokning av parkering saknas

Det icke-tillgängliga innehållet och dess brister:

I datafälten som ifylles för förhandsbokning av parkering meddelas användaren om saknad eller bristfällig information endast genom att användningen av knappen som gör det möjligt att gå vidare förhindras. Användaren har svårt att få information om att hen har fyllt i formuläret med bristfällig information.

Tillgänglighetskravet som inte uppfylls:

 • 3.3.1 Identifiering av fel

Begriplig: Språkinställningarna kan ändras automatiskt i samband med betalningen

Det icke-tillgängliga innehållet och dess brister:

Sidans språkval har inte ställts in vid betalningshändelsen, varvid skärmläsaren kan börja läsa sidan på fel språk. Den externa partnern Payment Highway ansvarar för tjänsten.

Tillgänglighetskravet som inte uppfylls:

 • 3.1.1 Sidans språk

Begriplig: En del av formulären har bristfälliga taggar

Det icke-tillgängliga innehållet och dess brister:

I en del formulärfält är taggar inte programmatiskt anslutna till fälten eller så saknas de helt. Sådana här är Drupal-formulären gällande respons och kontakt samt formulären på företagswebbplatsen.

Tillgänglighetskravet som inte uppfylls:

 • 3.3.2 Ledtexter/etiketter eller instruktioner

Begriplig: Felmeddelanden i samband med betalning är inte tillgängliga

Det icke-tillgängliga innehållet och dess brister:

Vid betalningshändelsen visas felmeddelanden endast genom att färgen byts. Med tekniska hjälpmedel går det inte att meddela användaren om att hen har gjort ett fel. Den externa partnern Payment Highway ansvarar för tjänsten.

Tillgänglighetskravet som inte uppfylls:

 • 3.3.1 Identifiering av fel

Robust: Felmeddelanden i samband med betalning

Det icke-tillgängliga innehållet och dess brister:

Vid betalningshändelsen visas felmeddelanden endast genom att färgen byts. Med tekniska hjälpmedel går det inte att meddela användaren om att hen har gjort ett fel. Den externa partnern Payment Highway ansvarar för tjänsten.

Tillgänglighetskravet som inte uppfylls:

 • 4.1.2 Namn, roll, värde
 • 4.1.3 Se till att hjälpmedel kan presentera meddelanden som inte är i fokus

Vi strävar efter att åtgärda ovan nämnda brister senaste vid utgången av 2021.

Innehåll som inte är tillgängligt på grundval av orimlig börda

En del innehåll eller funktioner är inte tillgängliga, eftersom åtgärdande av dem skulle vara en orimlig börda för Finavia. Exempel på dessa innehåll är:

 • Årsberättelser är inte tillgängliga till alla delar. Bilder saknar beskrivande texter. Tabeller kan vara svårtolkade och en del saknar rubriknivå helt. Lang-attributen är felaktiga i en del: testet är märkt på engelska, även om det är på finska. En del är på engelska utan lang-attribut. Sidkonstruktionen är inte responsiv. En del av huvudrubrikerna ger inte tillräckligt med information och språkvalets nedrullningsbara meny är inte märkt korrekt. (1.1.1, 1.3.1, 3.1.1, 3.1.2, 1.4.10, 2.4.2, 3.3.2)

Innehåll som inte omfattas av lagstiftningen

 • På vår webbplats finns videor som har publicerats före 23.9.2020. Dessa videor saknar textning och/eller syntolkning. Videor finns även på Finavias Youtube-kanal och andra konton på sociala medier. Tillgänglighetskraven gäller inte dessa videor.
 • På vår webbplats finns även filer, t.ex. doc, docx, pdf) som har publicerats före 23.9.2018. Tillgänglighetskraven gäller inte dem.
 • På webbplatsen Finavia.fi finns även arkiverade innehåll, såsom meddelanden, blogginlägg och statistiska data och forskningsdata. Tillgänglighetskraven gäller inte innehåll som arkiverats före 23.9.2019 som inte uppdateras och som inte behövs för att sköta ett ärende som är oavslutat hos myndigheten.

Respons och kontaktuppgifter

Har du upptäckt en tillgänglighetsbrist i vår digitala tjänst? Berätta om det för oss. Vi gör vårt bästa för att åtgärda bristen. Vi besvarar respons och frågor inom 14 dagar.

Respons gällande tillgänglighet kan du ge med webbformuläret (länken öppnas i ett nytt fönster).

Via e-post kan du kontakta [email protected].

Att göra tillgänglighetsklagan och begära utredning

Om du inte är nöjd med svaret du får eller om du inte får svar inom två veckor, kan du göra en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland.

På webbplatsen för Regionförvaltningsverket i Södra Finland finns noggrann information om hur du gör en anmälan och hur ärendet hanteras.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillsyn av tillgänglighet
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
telefonnummer till växeln 0295 016 000

Förbättringar av tillgänglighet

19 januari 2021

 • Begriplig: Formuläret för förfrågningar saknar felmeddelanden. Formuläret har flyttats under Finavias kundservicekanal.

16 december 2020

 • Innehåll som inte är tillgängligt på grundval av orimlig börda: Key facts-delens kostnadsräknare för flygbolag (1.3.1, 2.4.1, 2.4.3, 2.4.7, 3.2.2, 4.1.2). Kostnadsräknare har tagits bort den 16 december 2020.

25 november 2020

 • Möjlig att uppfatta: Datumet i säkerhetskontrollens kötid går inte att avläsa med skärmläsare. Datumet i den uppskattade kötiden till säkerhetskontrollen går inte att avläsa med skärmläsare.

20 oktober 2020

 • Möjlig att uppfatta: Sättet som informationen om buss- och tågtidtabeller framställs är svårtytt. Buss- och tågtidtabellen på webbplatsen anges inte i tabellform, vilket gör det svårare att förstå informationen som visas.
 • Hanterbar: Antalet flyg som följs och flygets statusinformation i tjänsten Omat lentoni (Mina flyg). Antalet flyg som följs är en separat helhet i knappen Omat lentoni (Mina flyg) i den övre menyn. Knappen Omat lentoni (Mina flyg) saknar en aria-label som förklarar informationen om antalet. Statusinformationen för flygen kan vara svår att förstå utan etiketter. Statusinformationen saknar aria-label-attribut.