Yhteystiedot

[email protected]

0207082142 tai 0207082085

Kausikortin yleiset ehdot 2024

Näitä kausikorttiehtoja sovelletaan Suomen ilmatilassa ja lentoasemilla Finavia Oyj:n (jäljempänä Finavia) tuottamiin lentoasemapalveluihin sekä Fintraffic Lennonvarmistus Oy:n (jäljempänä Fintraffic ANS) tuottamiin lennonvarmistuspalveluihin. Lennonvarmistus- ja lentoasemapalveluihin sovelletaan myös Finavian (PDF) ja Fintraffic ANSin kulloinkin voimassa olevia palveluehtoja..

Nämä kausikorttiehdot tulevat voimaan 1.1.2024 alkaen. Finavia pidättää oikeuden muuttaa kausikorttiehtoja.

Ilma-aluksen, jonka suurin sallittu lentoonlähtöpaino (MTOW) on enintään 2000 kiloa, laskeutumis-, TN- ja paikoitusmaksut voidaan maksaa etukäteen lunastamalla ilma-alukselle kausikortti. Kausikortin hinta määräytyy ilma-aluksen MTOW:n ja kausikortin voimassaoloajan perusteella.

Finavian palveluehtojen mukaisesti purje- ja moottoripurjelentokoneet ovat vapautettuja laskeutumis- ja TN-maksuista Helsinki-Vantaan lentoasemaa lukuun ottamatta.

Kausikortti on ilma-aluskohtainen.

Kausikorttitilaukseen voi tehdä muutoksen tai sen voi peruuttaa kahden vuorokauden kuluessa tilauksen tekemisestä, ottamalla yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen [email protected]

Tätä laajempaa peruuttamis- tai muutosoikeutta tilaajalla ei kuitenkaan ole. Kuluttaja-asiakkaan osalta peruuttamisoikeuden rajoittaminen perustuu kuluttajansuojalain 6 luvun 16 §:ään.

Kuluttaja-asiakkaan ja Finavian välinen palveluun liittyvä erimielisyys voidaan saattaa Kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi muun muassa Kuluttajariitalautakunnan verkkosivuilta löytyvällä valituslomakkeella.

Harrasteilmailijoiden kausikorttiehdot

Yleisilmailuun tarkoitettuja kausikorttityyppejä on yksi: harrasteilmailijoiden kausikortti.

Harrasteluontoiseksi ilmailuksi katsotaan näissä kausikorttiehdoissa yksityishenkilöiden, yhdistysten ja muiden vastaavien toimijoiden harrasteluonteinen ja ilman kaupallista tarkoitusta harjoitettu ilmailutoiminta, kuten vapaa-ajan harrastuslentäminen sekä lentokerhojen harjoittama koulutustoiminta.

Harrasteilmailun kausikortilla voidaan maksaa etukäteen laskeutumis-, TN- ja paikoitusmaksut.

Finavian tavoite on omalta osaltaan edistää suomalaista ilmailukulttuuria ja mahdollistaa ilmailuharrastus. Pitämällä hintatason alhaisena Finavia tukee yleisilmailua lentoasemillaan eri puolilla Suomea.

Kausikorttien voimassaoloaika ja voimassaoloalue

Harrasteilmailijoiden kausikortit ovat voimassa kaikilla Finavian lentoasemilla Helsinki-Vantaata lukuun ottamatta.

Kausikortin voi lunastaa yhdeksi, kahdeksi, kolmeksi, kuudeksi tai 12 kuukaudeksi. Ne ovat voimassa korkeintaan kuluvan vuoden loppuun asti huolimatta siitä, minkä pituinen voimassaoloaika kausikortille on valittu. Kortti on voimassa tilauspäivästä tai sitä myöhemmästä ajankohdasta alkaen. Kortti ei voi tulla voimaan takautuvasti.

Kausikortti on voimassa Finavian ilmoittamina lentoasemien aukioloaikoina. Mikäli palvelua halutaan muina aikoina, siitä on sovittava aina Finavian kanssa erikseen palveluehdoissa (PDF) tarkemmin määritellyllä tavalla.

Vastuu kausikortin käytöstä

Kausikortin tilaaja ja ilma-aluksen käyttäjä sitoutuvat noudattamaan näitä kausikorttiehtoja. He sitoutuvat siihen, että kausikorttia käytetään ainoastaan harrasteilmailuun kortin voimassaoloaikana ja voimassaoloalueella.

Jos kausikorttiehtoja rikotaan tahallisesti, Finavialla on oikeus mitätöidä voimassa oleva kausikortti sekä poistaa kausikorttioikeus tilaajalta ja ilma-aluksen käyttäjältä kohtuulliseksi katsottavaksi määräajaksi.

Ilma-aluksen omistaja, haltija ja käyttäjä vastaavat yhteisvastuullisesti Finavialta saamiensa lennonvarmistus- ja lentoasemapalveluiden kustannuksista Finavian palveluehtojen mukaisesti.

Kausikorttimaksun palauttaminen

Jos ilma-alus poistetaan ilma-alusrekisteristä tai se on todistettavasti lentokelvoton, Finavia voi palauttaa kausikorttimaksun niiltä täysiltä kalenterikuukausilta, joilta kausikortin voimassaoloaikaa on jäljellä. Ilma-aluksen huollossa oloa ei lasketa lentokelvottomuudeksi. Kausikortin tilaajan tulee esittää hyvityspyyntö Finavialle kirjallisesti kahden kuukauden kuluessa lentokelvottomuuden alkamisesta tai ilma-alusrekisteristä poistamisesta.

Kausikorttimaksua ei palauteta muista kuin edellä mainituista syistä.

Maksuehdot ja muut lisätiedot

Jos maksua ei suoriteta eräpäivään mennessä, Finavia mitätöi kausikortin ja soveltaa operaatiokohtaista hinnoittelua palveluehtojen mukaisesti.

Finavia voi periä harkintansa mukaisesti kausikorttimaksut etukäteismaksuna ennen kausikortin myöntämistä.

Jos kuluttaja-asiakkaan ja Finavian välistä sopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan.

Tilaa kausikortti tästä

Kausikortin tilaaja hyväksyy nämä kausikorttiehdot sekä vakuuttaa saaneensa ilma-aluksen käyttäjän suostumuksen kausikortin tilaamiselle. Kausikortin tilaaja vakuuttaa myös tutustuneensa tilauksen yhteydessä kerättyjen henkilötietojen käsittelyä koskevaan tietosuojaselosteeseen (PDF).

Kausikortin tilauslomakkeella käytetään paikallista aikaa.

Tilaa kausikortti täyttämällä verkkosivuilla oleva tilauslomake.

Käsittelemme kausikorttitilaukset mahdollisimman pian. Toimitamme kausikortin maksutietoineen antamaasi sähköpostiosoitteeseen.