Yhteystiedot

[email protected]

0207082142 tai 0207082085

Tällä sivulla voit tutustua yleisilmailijoiden kausikorttiehtoihin. Käyttöehdoista selviää esimerkiksi, milloin voit lunastaa ilma-alukselle kausikortin, millä lentoasemilla kausikortit ovat voimassa sekä mitkä ovat kausikortin käyttäjän vastuut.

Kausikortin yleiset ehdot 2022

Näitä kausikorttiehtoja sovelletaan Suomen ilmatilassa ja lentoasemilla Finavia Oyj:n (jäljempänä Finavia) tuottamiin lentoasemapalveluihin sekä Fintraffic Lennonvarmistus Oy:n (jäljempänä Fintraffic ANS) tuottamiin lennonvarmistuspalveluihin. Lennonvarmistus- ja lentoasemapalveluihin sovelletaan myös Finavian (PDF) ja Fintraffic ANSin kulloinkin voimassa olevia palveluehtoja..

Nämä kausikorttiehdot tulevat voimaan 1.1.2022 alkaen. Finavia pidättää oikeuden muuttaa kausikorttiehtoja.

Ilma-aluksen, jonka suurin sallittu lentoonlähtöpaino (MTOW) on enintään 2000 kiloa, laskeutumis-, TN- ja paikoitusmaksut voidaan maksaa etukäteen lunastamalla ilma-alukselle kausikortti. Kausikortin hinta määräytyy ilma-aluksen MTOW:n ja kausikortin voimassaoloajan perusteella.

Finavian palveluehtojen mukaisesti purje- ja moottoripurjelentokoneet ovat vapautettuja laskeutumis- ja TN-maksuista Helsinki-Vantaan lentoasemaa lukuun ottamatta.

Kausikortti on ilma-aluskohtainen.

Kausikorttitilaukseen voi tehdä muutoksen tai sen voi peruuttaa kahden vuorokauden kuluessa tilauksen tekemisestä, ottamalla yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen [email protected] .

Tätä laajempaa peruuttamis- tai muutosoikeutta tilaajalla ei kuitenkaan ole. Kuluttaja-asiakkaan osalta peruuttamisoikeuden rajoittaminen perustuu kuluttajansuojalain 6 luvun 16 §:ään.

Kuluttaja-asiakkaan ja Finavian välinen palveluun liittyvä erimielisyys voidaan saattaa Kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi muun muassa Kuluttajariitalautakunnan verkkosivuilta löytyvällä valituslomakkeella.

Kausikorttityypit ja siirtymäkauden alennus

Yleisilmailuun tarkoitettuja kausikorttityyppejä on yksi: harrasteilmailijoiden kausikortti.

Ammattimainen kausikortti poistui valikoimasta 1.7.2018 alkaen. Ammattimaiseen ilmailuun käytetään operaatiokohtaista hinnoittelua konekoosta riippumatta. Muutos tasapuolistaa hinnoittelun ammattimaisessa ja kaupallisessa lentoliikenteessä ja kerättävät maksut vastaavat paremmin toiminnasta aiheutuneita kuluja.

Muutoksen aiheuttamia vaikutuksia kevennetään neljän vuoden siirtymäkaudella, jotta sopeutumiseen jää enemmän aikaa. Kaikille enintään 2000 kg painoisille koneille myönnetään hakemuksesta seuraavat alennukset laskeutumis-, TN- ja paikoitusmaksuista:

1.7.2018 - 30.6.2019: 80 %:n alennus
1.7.2019 - 30.6.2020: 60 %:n alennus
1.7.2020 - 30.6.2021: 40 %:n alennus
1.7.2021 - 30.6.2022: 20 %:n alennus

Kausikortit ja alennukset eivät koske Helsinki-Vantaan lentoasemaa.

Alennukset myönnetään rekisteritunnuskohtaisesti, ja ne astuvat voimaan hakupäivästä alkaen. Hakemukset tulee lähettää sähköpostitse osoitteeseen [email protected] . Alennusta ei voida myöntää takautuvasti. Alennus myönnetään kerralla voimaan koko siirtymäkaudeksi. 

Hintaesimerkki, operaatiokohtainen hinnoittelu: MTOW yli 1000 kg, mutta alle 2000 kg laskeutuu ATS 2- palvelutason kentälle. Laskeutumismaksussa noudatetaan minimiä 30 € ja TN-maksu on 19,53 €. Näistä annetaan 20 % alennus viimeisenä alennusvuonna, jolloin laskeutumismaksu on 24 € ja TN-maksu 15,62 € per laskeutuminen. Hintoihin lisätään arvonlisävero.

Harrasteilmailijoiden kausikorttiehdot

Harrasteluontoiseksi ilmailuksi katsotaan näissä kausikorttiehdoissa yksityishenkilöiden, yhdistysten ja muiden vastaavien toimijoiden harrasteluonteinen ja ilman kaupallista tarkoitusta harjoitettu ilmailutoiminta, kuten vapaa-ajan harrastuslentäminen sekä lentokerhojen harjoittama koulutustoiminta.

Harrasteilmailun kausikortilla voidaan maksaa etukäteen laskeutumis-, TN- ja paikoitusmaksut.

Finavian tavoite on omalta osaltaan edistää suomalaista ilmailukulttuuria ja mahdollistaa ilmailuharrastus. Pitämällä hintatason alhaisena Finavia tukee yleisilmailua lentoasemillaan eri puolilla Suomea.

Kausikorttien voimassaoloaika ja voimassaoloalue

Harrasteilmailijoiden kausikortit ovat voimassa kaikilla Finavian lentoasemilla Helsinki-Vantaata lukuun ottamatta.

Kausikortin voi lunastaa yhdeksi, kahdeksi, kolmeksi, kuudeksi tai 12 kuukaudeksi. Ne ovat voimassa korkeintaan kuluvan vuoden loppuun asti huolimatta siitä, minkä pituinen voimassaoloaika kausikortille on valittu. Kortti on voimassa tilauspäivästä tai sitä myöhemmästä ajankohdasta alkaen. Kortti ei voi tulla voimaan takautuvasti.

Kausikortti on voimassa Finavian ilmoittamina lentoasemien aukioloaikoina. Mikäli palvelua halutaan muina aikoina, siitä on sovittava aina Finavian kanssa erikseen palveluehdoissa (PDF) tarkemmin määritellyllä tavalla.

Vastuu kausikortin käytöstä

Kausikortin tilaaja ja ilma-aluksen käyttäjä sitoutuvat noudattamaan näitä kausikorttiehtoja. He sitoutuvat siihen, että kausikorttia käytetään ainoastaan harrasteilmailuun kortin voimassaoloaikana ja voimassaoloalueella. 

Jos kausikorttiehtoja rikotaan tahallisesti, Finavialla on oikeus mitätöidä voimassa oleva kausikortti sekä poistaa kausikorttioikeus tilaajalta ja ilma-aluksen käyttäjältä kohtuulliseksi katsottavaksi määräajaksi.

Ilma-aluksen omistaja, haltija ja käyttäjä vastaavat yhteisvastuullisesti Finavialta saamiensa lennonvarmistus- ja lentoasemapalveluiden kustannuksista Finavian palveluehtojen mukaisesti.

Kausikorttimaksun palauttaminen

Jos ilma-alus poistetaan ilma-alusrekisteristä tai se on todistettavasti lentokelvoton, Finavia voi palauttaa kausikorttimaksun niiltä täysiltä kalenterikuukausilta, joilta kausikortin voimassaoloaikaa on jäljellä. Ilma-aluksen huollossa oloa ei lasketa lentokelvottomuudeksi. Kausikortin tilaajan tulee esittää hyvityspyyntö Finavialle kirjallisesti kahden kuukauden kuluessa lentokelvottomuuden alkamisesta tai ilma-alusrekisteristä poistamisesta.

Kausikorttimaksua ei palauteta muista kuin edellä mainituista syistä.

Maksuehdot ja muut lisätiedot

Jos maksua ei suoriteta eräpäivään mennessä, Finavia mitätöi kausikortin ja soveltaa operaatiokohtaista hinnoittelua palveluehtojen mukaisesti.

Jos kuluttaja-asiakkaan ja Finavian välistä sopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan.

Tilaa kausikortti tästä

Kausikortin tilaaja hyväksyy nämä kausikorttiehdot sekä vakuuttaa saaneensa ilma-aluksen käyttäjän suostumuksen kausikortin tilaamiselle. Kausikortin tilaaja vakuuttaa myös tutustuneensa tilauksen yhteydessä kerättyjen henkilötietojen käsittelyä koskevaan tietosuojaselosteeseen (PDF).

Kausikortin tilauslomakkeella käytetään paikallista aikaa.

Tilaa kausikortti täyttämällä verkkosivuilla oleva tilauslomake.

Käsittelemme kausikorttitilaukset mahdollisimman pian. Toimitamme kausikortin maksutietoineen antamaasi sähköpostiosoitteeseen.