Melun hallinta Finavian lentoasemilla

Lentokoneiden melu on vähentynyt oleellisesti moottoritekniikan ja lentomenetelmien kehittymisen ansiosta.

Uudet suihkumoottorit ovat aikaisempaa hiljaisempia ja niiden energiatehokkuus on entistä parempi. Erityisesti lyhyillä reiteillä lentoyhtiöt käyttävät runsaasti potkurikoneita, jotka ovat yleensä suihkukoneita hiljaisempia.

Millaista lentokoneiden melu on?

Lentokoneiden melu on moottorimelua ja aerodynaamista melua. Moottorimelun tasoon vaikuttavat moottorin koko ja tyyppi sekä käytettävä tehoasetus.

Aerodynaamisen melun voimakkuuteen vaikuttavat lentokoneen tyyppi, lennon vaiheen mukainen lentoasu, kuten laskutelineiden ja siipien laippojen asento, ja lentonopeus. Lentoonlähdöissä moottorimelun merkitys on suuri, mutta laskeutumisissa aerodynaamisen melun osuus moottorimelun ohella kasvaa.

Mitä keinoja lentokoneiden melun hallintaan käytetään?

Lentokoneiden melua hallitaan

  • kansainvälisillä melumääräyksillä
  • lentokoneiden moottoritekniikkaa ja aerodynamiikkaa kehittämällä
  • kiitoteiden käytön ja lentoreittien suunnittelulla
  • lentomenetelmien suunnittelulla ja käytöllä - mm. laskeutumiset jatkuvan liu'un menetelmällä
  • maankäytön suunnittelulla

Lentokonekalustoa koskevat kansainväliset melumääräykset, joiden lisäksi yleisen teknisen kehityksen ansiosta uudet koneet ovat merkittävästi vanhoja vähämeluisampia.

Kiitoteiden käyttöperiaatteiden ja lentoreittien suunnittelulla liikennettä ohjataan vähiten asutuille seuduille lentoturvallisuuden ehtojen puitteissa. Lentoonlähtöreitit on suunniteltu yhdessä Fintraffic lennonvarmistuksen kanssa mahdollisimman paljon tiheää asutusta välttäen, laskeutumisissa taas reitin määrää kiitotien suunta.

Teemme tiivistä yhteistyötä lentoasemien ja lentoreittien vaikutuspiirissä sijaitsevien kuntien kanssa, jotta uusien asuinalueiden kaavoituksessa huomioidaan mahdollisille melualueille tai niiden välittömään läheisyyteen sijoittuminen. Tärkein tavoite on, että lentokonemelun vaikutusalueella asuu mahdollisimman vähän ihmisiä.

Melun hallinta Helsinki-Vantaan lentoasemalla

Tutustu melun hallintaan Helsinki-Vantaan lentoasemalla.

Kysymyksiä ja vastauksia melunhallinnasta

Mitä tarkoittaa jatkuvan liu'un menetelmä laskeutumisessa?

Jatkuvan liuún menetelmä tarkoittaa lentokoneen lähestymistä, optimitilanteessa matkalentokorkeudesta kiitotielle asti, siten että lentokone vähentää jatkuvasti korkeutta. Menetelmän käyttäminen vähentää päästöjä sekä melua noin 10-20 km etäisyydellä kiitotiestä.

Vihreä laskeutuminen

Päästöjen vähentämisen kannalta olennaista on sijoittaa jatkuvan korkeuden vähennyksen aloitus matkalentokorkeudessa oikein.

Melun vähentämisen kannalta lähestymismenetelmän optimoinnin painopiste on noin 8-20 kilometrin etäisyydellä kiitotiestä. Näillä etäisyyksillä lentoasemaa lähestyvä lentokone on usein väistämättä asuttujen alueiden yläpuolella ja lentokone lentää jo matalalla.

Lennonjohto mahdollistaa jatkuvan liu'un laskeutumisen ja lentäjä toteuttaa sen. Menetelmän toteutuminen matkalentokorkeudesta kiitotielle asti edellyttää koordinointia eri lennonjohtoyksiköiden välillä sekä yksiköiden sisällä. Koordinointi on aktiivista aina naapurivaltioiden ilmatilojen puolelle asti.

Meluselvitykset ja mittaukset

Teemme meluselvityksiä melutilanteen seurantaa ja kuntien maankäytön suunnittelua varten. Meluselvityksissä tarkastellaan laskennallisesti lentokoneiden melun leviämistä toteutuneisiin tai suunniteltuihin lentoreitteihin ja lentoliikenteen määriin perustuen. Selvityksissä lasketaan lentokonemelun pitkän ajanjakson keskiäänitasoja, joiden avulla tuotamme melualuekarttoja.

Melumittaukset tuovat lisää tietoa melusta paikallisesti

Melumittauksilla tuotetaan tietoa meluselvityksiin. Melumittaustulos yhdistetään lähellä liikkuvan lentokoneen tietoihin. Teemme jatkuvasti melumittauksia yhdeksällä Helsinki-Vantaan alueella sijaitsevalla kiinteällä melumittausasemalla ja lyhytaikaisempia mittausjaksoja siirrettävillä melumittausasemalla. Ympäristölupien määräysten mukaan Finavia tekee mittauksia yhteistyössä paikallisten ympäristöviranomaisten kanssa kaikilla lentoasemillaan ja raportoi niistä ympäristöluvan edellyttämällä tavalla.

Helsinki-Vantaan jatkuvatoimisen melumittauksen tuloksia raportoidaan lentokonemelukatsauksissa.

Lyhytaikaisten melumittausten tuloksia.

Miten lentokonemelun leviämistä kuvataan?

Lentomelun jakautumista kuvataan melualuekarttojen avulla.Kartoissa esitetään samanarvokäyrillä alueet, joilla tietty, keskimäärin yhtä suuri melutaso vuositasolla ylittyy. Käyrät muistuttavat tavallisten karttojen korkeuskäyriä. Melukäyrät perustuvat toteutuneisiin reitteihin ja tietokonelaskentoihin.

Melu on logaritminen suure, jonka yksikkö on desibeli (dB). Kun meluenergia kaksinkertaistuu, esimerkiksi jos lentojen määrä kaksinkertaistuu, keskiäänitaso kasvaa 3 dB. Kun meluenergia kymmenkertaistuu, esimerkiksi jos lentojen määrä kymmenkertaistuu, keskiäänitaso kasvaa 10 dB.

Mitä tarkoittaa Lden?

Lentokonemelun määrän kuvaamiseen käytetään päivä-ilta-yömelutasoksi kutsuttua tunnuslukua. Sen lyhenne on Lden ja se kuvaa meluenergian painotettua keskiarvoa yhden vuorokauden (24 h) aikana (keskiäänitaso, ekvivalenttitaso).

  • Ilta-ajan (klo 19-22) melua painotetaan +5 dB.
  • Yöajan melua (klo 22-07) melua painotetaan +10 dB.

Painotusta käytetään, jotta melun ilta- ja yöaikainen kiusallisuus voidaan huomioida.

Lden -melutaso kuvaa melun jakautumista eri alueille pitkän ajan, yleensä yhden vuoden kuluessa. Se ei siis kuvaa yksittäisen vuorokauden tilannetta, eikä etenkään jonkin yksittäisen kellonajan mukaista tilannetta. Yli lentävien koneiden hetkellisesti aiheuttama melu on suurempi kuin Lden-tunnusluvulla kuvattu keskimääräinen melutaso. Suomessa lentokonemelutasoa Lden 55 dB käytetään ohjearvona asuinalueiden suunnittelussa.