Finavian ympäristötyö

Lentoliikenne on joukkoliikennettä, jolle lentoasemamme tarjoavat toimintaedellytykset.

Finavian tavoitteena on lentoasemien turvallinen ja taloudellinen toiminta sekä sujuva lentoliikenne, joka haittaa mahdollisimman vähän ympäristöä. Vastuullinen ympäristötyömme perustuu lainsäädännön, kansainvälisten määräysten ja eri sidosryhmien perusteltujen odotusten huomioonottamiseen lentoturvallisuuden puitteissa.

Finavia tuo keräämänsä ympäristötiedot oman organisaation ohella myös sidosryhmien ja lentoliikenteestä kiinnostuneiden käyttöön vuosikertomuksen kautta sekä viranomaisille toimitettavissa lentoasemakohtaisissa vuosiraporteissa.

Ympäristöpolitiikka

Toimimme Suomen saavutettavuuden ja yhteiskunnan parhaaksi

Finavia tukee Suomen saavutettavuutta tarjoamalla lentoliikenteen tarvitsemia lentoasemapalveluja ympäristöllisesti kestävällä tavalla. Tavoitteena on turvallinen ja tehokas lentoasemaverkosto sekä lentoliikenne, joiden ympäristövaikutukset ovat mahdollisimman vähäiset.

Vähennämme ympäristövaikutuksia

Finavia parantaa toimintaansa, jotta sen ympäristövaikutukset sekä ilmastopäästöt ehkäistään tai pienennetään kehittyvän tekniikan avulla. Yhtiö on selvillä vaikutuksistaan ympäristöön, ja kertoo seurannan tuloksista.

Toimimme systemaattisesti

Finavia toimii ympäristölainsäädännön ja -lupien mukaisesti. Yhtiöllä on ympäristöasioiden kehittämistä varten toimintajärjestelmä. Jokainen työntekijä vastaa toimimisestaan ympäristömääräysten sekä –tavoitteiden mukaisesti. Finavia huolehtii henkilöstönsä ammattitaidosta ympäristöasioissa.

Seuraamme kansainvälistä kehitystä

Finavia seuraa ja hyödyntää alan kansainvälistä ympäristötutkimusta ja tekee yhteistyötä parhaiden käytäntöjen soveltamiseksi. Yhtiö osallistuu lentoliikenteen ja sen palvelujen ympäristövaikutuksia koskevaan säädösvalmisteluun.

Ympäristöön vaikuttavat toiminnat

Lentoasemilla merkittävimpiä ympäristövaikutuksia aiheuttavat:

  • kiitoteiden liukkaudentorjunta (päästöt vesiin ja maaperään)
  • lentokoneiden jäänesto- ja poistokäsittelyt (päästöt vesiin ja maaperään) 
  • lentotoiminta (melu ja pakokaasupäästöt)

Kiitoteiden liukkaudentorjunnassa käytetään ensisijaisesti mekaanisia menetelmiä: harjausta ja aurausta. Kemiallisia aineita tarvitaan kiitotien pintaan muodostuneen kuuran ja jään poistossa sekä ennakoivaan liukkaudentorjuntaan. Nykyisin käytettävät aineet ovat natrium- ja kaliumasetaatti sekä  natrium- ja kaliumformiaatti rakeisessa tai nestemäisessä muodossa. Aineet kuluttavat happea joutuessaan vesistöön, mutta ovat ympäristölle mahdollisimman vähän haitallisia. Kiitoteiden liukkaudentorjunnasta vastaa Finavia.

Lentokoneiden pinnoilta on poistettava lumi ja jää sekä estettävä uuden jään muodostuminen koneen ohjattavuuden ja suorituskyvyn turvaamiseksi. Lentokoneen pinnalle ruiskutettava propyleeniglykoli ei ole vaaralliseksi luokiteltu aine, mutta se kuluttaa happea hajotessaan sekä aiheuttaa hajuhaittoja. Lentokoneiden jäänestosta ja -poistosta huolehtivat maahuolintayhtiöt.

Lentoyhtiöiden, yksityisten ja puolustusvoimien ilma-alusten liikkuminen aiheuttaa melua. Lentokoneiden melua hallitaan kiitoteiden käytön ja lentoreittien suunnittelulla sekä lentoasemien ympäristön maankäytön ohjauksella. Lentokoneiden moottoritekniikka on kehittynyt suuresti kansainvälisten melumääräysten vuoksi ja nykyiset koneet ovat vähämeluisampia kuin vielä vuosikymmen sitten.

Lentoasemilla päästöjä ilmaan aiheuttavat toiminnoillaan useat eri toimijat: Finavia, lentoyhtiöt, maahuolintayhtiöt sekä muut lentoasema-alueilla toimivat yritykset. Finavia vastaa omista toiminnoistaan ja päästöistään.

Lentoasemien toiminta on tarkkaan säädeltyä

Lentoliikennettä ja lentoasemien toimintaa koskee suuri määrä kansainvälisiä säädöksiä, EU:n lainsäädäntöä, kotimaista lainsäädäntöä sekä niiden perusteella annettuja ilmailumääräyksiä. Lähtökohtana on lentoturvallisuuden varmistaminen.

Ympäristönsuojelulain mukaan lentoasematoiminta tarvitsee ympäristöluvan. Finavialle lupaprosessit ovat osa ympäristötyötä, lainsäädännön vaatimusten täyttämistä sekä myös kanssakäymistä palvelemiensa alueiden kanssa. Yhteistyö Puolustusvoimien kanssa on myös tärkeää, sillä yhteistoimintalentoasemilla lupavastuut jaetaan.

Lupahakemukseen tehdään runsaasti taustatyötä ja toimintaa pyritään arvioimaan pitkälle tulevaisuuteen. Toimintaa kuvataan monipuolisesti vesien- ja maaperän suojelun, melun, ilmapäästöjen, jätteiden ja kemikaalien käsittelyn kannalta.

Lupapäätöksissä annetaan toimintaa koskevia määräyksiä, joiden toteutumista valvovat alueelliset ELY-keskukset. Määräykset voivat koskea esimerkiksi kiitoteiden käyttöä yöaikana tai ympäristötarkkailun määrää ja laatua.

Suomen ilmatila on ympäristötehokas

Suomen Ilmantilan suunnittelusta sekä päivittäisestä lennonjohtotyöstä vastaa Finntraffic Lennonvarmistus Oy (entinen ANS Finland Oy). Ilmatilaa käyttävät säännöllisesti kaupallinen liikenneilmailu, ilmavoimat ja yleisilmailijat.

Ilmatilan rakenne, kaupallisen liikenteen lentoväylät sekä ilmavoimien harjoituslentotoiminnalle osoitetut alueet on suunniteltu tehokkaasti ottaen huomioon eri toimijoiden tarpeet. Toiminta mahdollistaa suorat ja ympäristötehokkaat reititykset kaupalliselle liikenneilmailulle sekä sopivat alueet ilmavoimien harjoituslennoille.

Lentoasemat mukana energiaohjelmassa

Kansanvälisten selvitysten mukaan lentoasemien toiminnan hiilidioksidipäästöt ovat noin viisi prosenttia lentoliikennealan päästöistä, jotka vastaavasti ovat noin kaksi prosenttia ihmistoiminnan päästöistä.

Finavian Energia- ja ilmasto-ohjelma aloitettiin jo vuonna 2007. Sen myötä Finavia tekee pitkäjänteistä työtä energiatehokkuuden parantamiseksi ja päästöjen vähentämiseksi. 

Finavia on vähentänyt päästöjä mm. rakennusten lämmitystä ja ilmastointia optimoimalla, asentamalla maalämpöjärjestelmiä sekä uusimalla valaistuskokonaisuuksia. Finavian lentoasemien omat päästöt ovat vähentyneet viime vuosina siinä määrin, että Helsinki-Vantaa sekä kuusi Lapin matkailulentoasemaa on hyväksytty mukaan lentoasemajärjestö ACI:n Airport Carbon Accreditation (ACA) –ohjelmaan (www.airportcarbonaccreditation.org).

Ympäristövaikutuksia seurataan tarkkaan

Lähes kaikilla lentoasemilla seurataan pinta- ja pohjavesien laatua. Lentokoneiden melusta laaditaan säännöllisesti selvityksiä mittauksin tai laskentamallien avulla. Finavian oma energian käyttö ja sen päästöt raportoidaan vuosittain. Lentokoneiden päästöt lentoasemilla lasketaan vuosittain. Kaikkea seurantatietoa käytetään ympäristövaikutusten havaitsemiseen sekä korjaavien toimien suunnitteluun, ohjaukseen ja seurantaan.

Lentoasemien ympäristöseurantaa ja raportointia koordinoi Finavian ympäristöyksikkö.

Vastaamme mielellämme kysymyksiisi lentoasemien tai lentoliikenteen ympäristöasioista. Lähetä meille ympäristöpalautelomake.