Skip navigation

Finavia börjar planera för effektivisering av affärsverksamheten för flygtrafiktjänst

Pressmeddelande
Article published
25.04.2013 kl 10:00
Finavia Abp har börjat planera en omorganisering av affärsverksamheten för flygtrafiktjänst. Finavia utreder i de samarbetsförhandlingar som inleds med personalen en flyttning av funktionerna vid områdeskontrollen i Tammerfors till Helsingfors-Vanda flygplats. Dessutom utreds möjligheterna att förbättra effektiviteten i produktionen av flygrådgivningstjänster.

Enligt Finavias bedömning minskar antalet årsverken med cirka 70 vid områdeskontrollen i Tammerfors samt vid enheterna för flygrådgivningstjänster i Vanda och vid Malms flygplats i Helsingfors, om de planerade omorganiseringarna förverkligas. Tidsschemat för den planerade omorganiseringen preciseras under förhandlingarna. Avsikten är att förhandlingarna ska vara slutförda före den 14 juni 2013. Under samarbetsprocessen utreds också om man kan uppnå motsvarande besparingar på något annat sätt. ”Lägre priser på flygbiljetterna på många rutter har medfört att flygbolagen måste se över sina kostnader i hela servicekedjan. Dessutom har EU en stark vilja att minska kostnaderna för förvaltningen av luftrummet i Europa. För att Finavia ska kunna bibehålla en effektiv förvaltning av Finlands luftrum och erbjuda konkurrenskraftiga och säkra tjänster till flygbolagen måste vi i samarbete med vår personal presentera nya metoder för att effektivisera vår verksamhet. Det gäller för den finländska flygtrafiken att klara sig i den internationella konkurrensen", konstaterar Kari Savolainen på Finavia. För att uppnå de prestationskrav som EU har ställt på flygtrafiktjänsterna måste Finavia åren 2012–2014 förbättra kostnadseffektiviteten inom sina flygtrafiktjänster med 1,7 procent per år. Finavia har inte nått de uppställda målen. Finavia är en av de effektivaste tjänsteproducenterna inom flygtrafiktjänster i Europa, men produktionen av flygtjänster är förlustbringande på grund av att trafikmängderna är små i Finland. De ekonomiska utmaningarna ökar också på grund av att den kommersiella flygtrafiken i Finland minskade med 9,7 procent i januari–mars jämfört med motsvarande period året innan. Planerade förändringar i Finavias områdeskontroll Den planerade koncentreringen av områdeskontrollen och därtill hörande stödfunktioner till Vanda skulle effektivisera flygtrafiktjänsten. Enligt beräkningarna skulle besparingar uppnås inom tekniskt underhåll, verksamhetslokaler, omorganisering av arbete samt andra stödfunktioner. Besparingar skulle uppnås i och med att områdeskontrollen skulle bilda en kompaktare helhet tillsammans med flygkontrollen på Helsingfors-Vanda flygplats. Om planerna genomförs utnyttjas lokalerna effektivare, eftersom det på Helsingfors-Vanda finns ändamålsenliga lokaler för områdeskontrollen. Utnyttjandegraden kan höjas i de befintliga lokalerna, som på grund av läget och den tekniska utrustning som installerats för flygsäkerheten inte på ett ändamålsenligt sätt kan användas för annat än flygkontroll. Samarbetsförhandlingarna omfattar alla Finaviaanställda som arbetar på Finavias enhet i Aitovuori i Tammerfors. Enligt nuvarande bedömning minskar omorganiseringen av funktionerna i affärsverksamheten för flygtrafiktjänst eventuellt arbetet med högst 40 årsverken. Förändringar i personalens arbetsuppgifter är också möjliga. ”Under samarbetsförhandlingarna vill vi föra en öppen diskussion med vår personal om på vilka sätt vi kan effektivisera verksamheten och om det finns andra alternativ. Det är förståeligt att de nödvändiga förändringarna skapar oro bland våra anställda och därför försöker vi göra allt för att hitta rimliga lösningar som gynnar både en effektiv verksamhet och våra anställda”, säger Raine Luojus,direktör för flygtrafiktjänst. Planerade förändringar i Finavias flygrådgivningstjänster Finavia har som mål att effektivisera produktionen av stödtjänsterna för flygrådgivningen Som en del i samarbetsförhandlingarna utreds förutsättningarna för ett samarbetsprojekt kring flygrådgivningstjänsterna, där de flygrådgivningstjänster som Finavia behöver i ökande grad produceras i samarbete med en eller flera leverantörer av flygtrafiktjänster. Enligt planen skulle de återstående flygrådgivningstjänsterna slås samman med flygkontrollen på Helsingfors-Vanda flygplats. Samarbetsförhandlingarna omfattar alla anställda på enheten för flygrådgivningstjänster i Vanda och Helsingfors. Enligt nuvarande bedömning skulle omorganiseringen av verksamheten eventuellt minska arbetet med cirka 30 årsverken.

Rapportering