Skip navigation

Finavias nya flyguppföljningstjänst ger allmänheten mer information om flygrutterna och -bullret

Pressmeddelande
Article published
06.05.2013 kl 10:39
Finavia öppnar en ny tjänst för uppföljning av flygtrafiken på Internet. Flygplanens rutter och bullerdata från mätstationerna blir nu tillgängliga för alla. Tjänsten erbjuder detaljerad information om bland annat flygplanens position, höjd och plantyp på cirka 70 kilometers avstånd från Helsingfors-Vanda flygplats.

”Tjänsten gör det lättare för allmänheten att förstå flygrutternas dragning, flygplanens höjd och hur vindförhållandena inverkar på användningen av startbanorna. På detta sätt vill vi öppet erbjuda allmänheten ny information i realtid om flygtrafiken och effekterna av den, vilket speciellt de som bor i närheten av flygplatsen är intresserade av”, säger Mikko Viinikainen, chef för hållbar utveckling på Finavia. Uppföljningssystemet för flygbuller och -rutter stöder Finavias högkvalitativa bullerhantering. I tjänsten registreras bullerdata från nio mätstationer som ligger runt omkring flygplatsen. Uppgifterna om alla flygplans rutter kommer från flygkontrollens radar. Militär-, beredskaps- och myndighetsflyg visas inte i tjänsten. Av säkerhetsskäl visas flygen med en timmes fördröjning. Webbtjänsten kallas WebTrak och den är tillgänglig via Finavias webbplats på www.finavia.fi. I tjänsten erbjuds historiska data om flygtrafiken från de tre föregående månaderna samt möjlighet att mäta på vilket avstånd och på vilken höjd till exempel från det egna hemmet ett överflygande plan befinner sig. Via WebTrak kan man också ge respons om ett enskilt flygplan. Responsen behandlas och registreras i Finavias miljöresponssystem. Flygplanen har blivit tystare med åren – år 1990 bodde 97 000 personer i huvudstadsregionen inom bullerområdet Lden 55 dB, år 2011 var siffran cirka 14 000. Samtidigt har antalet passagerare inom flygtrafiken ökat kraftigt på Helsingfors-Vanda flygplats. År 1990 hade Helsingfors-Vanda cirka 8 miljoner passagerare och år 2011 närmare 15 miljoner. Cirka en miljon människor i huvudstadsregionen berörs av bullret från vägtrafiken och den spårbundna trafiken. Följ Helsingfors-Vandas flyglinjer på en karta på WebTrak.

Människor & Luftfart Utveckling