Skip navigation

Fortsatt ökning i antalet överflygningar över Finland 2012

Pressmeddelande
Article published
07.02.2013 kl 06:57
An aeroplane ascending.
År 2012 steg antalet överflygningar i Finlands luftrum till en ny rekordnivå. Finavia, som ansvarar för tillhandahållandet av flygtrafiktjänster i Finland, uppger att antalet överflygningar ökade med närmare 10 procent 2012 jämfört med året innan. Antalet ökar eftersom flygbolagen optimerar rutter för långa flygningar bland annat på grund av ökade bränslekostnader.

År 2012 uppgick det totala antalet överflygningar i Finlands luftrum till närmare 48 000. Finavia ledde största delen av överflygningarna, det vill säga totalt över 31 000 flygningar. Antalet överflygningar har ökat i jämn takt under de senaste tio åren. Ökningen avtog dock märkbart mot slutet av 2012 i och med att osäkerheten fortsatte i världsekonomin och ökningen i passagerarantalet avmattades avsevärt. ”Variationer i efterfrågan, en allt hårdare konkurrens och kostnadstrycket på flygbolagen har gjort att flygbolagen har effektiviserat sina flygrutter. Finlands luftrum lämpar sig bra för överflygningar tack vare Finlands gynnsamma geografiska läge samt korta och raka flygvägar som möjliggör ett luftrum utan trängsel. Vårt mål är att bibehålla ett effektivt luftrum i Finland och att tillhandahålla flygbolagen konkurrenskraftiga och säkra tjänster även framöver så att vår marknadsandel av alla överflygningar mellan världsdelarna ska öka ytterligare”, säger Raine Luojus, direktör som ansvarar för Finavias affärsverksamhet för flygtrafiktjänst. I december 2012 infördes modellen Free Route Airspace nattetid i Finland vilket innebär att luftfartygen kan flyga rakaste vägen som optimerats enligt flyget i stället för via luftleder. Ökat antal överflygningar främjar driftsvillkoren för flygtrafiken Finavias landsomspännande områdeskontroll koordinerar överflygningar över Finland. Finavia tar ut en serviceavgift för överflygningar av flygbolagen vilket innebär att ökningen i antalet överflygningar också främjar driftsvillkoren för flygtrafiken i Finland. Överflygningarna utgör cirka en fjärdedel av intäkterna från Finlands flygtrafiktjänst som tillhandahålls av Finavia. År 2012 gav överflygningarna en omsättning på cirka 16,5 miljoner euro för Finavia. Att producera flygtrafiktjänster i Finland är för närvarande klart förlustbringande. År 2011 gav flygtrafiktjänsten en förlust på cirka 10 miljoner euro. Trots en effektiv serviceproduktion av hög kvalitet, är obetydliga trafikmängder orsaken till att den ekonomiska ekvationen för flygtrafiktjänsten är utmanande. I praktiken täcker Finavia Abp förluster från flygtrafiktjänsterna med intäkter från tjänster som säljs till flygpassagerarna på flygplatserna. Finland medlem i luftrumsblocket i Nordeuropa I EU-programmet Single European Sky skapas ett luftrum i Europa som har gemensamma flygtrafiktjänster. Luftrummet utgörs av nio funktionella luftrumsblock. Avtalet om luftrumsblocket i Nordeuropa (North European Functional Airspace Block, NEFAB) trädde i kraft i december 2012 och avtalet möjliggör lämpligare flygrutter än tidigare. Finland hör till blocket tillsammans med Norge, Estland och Lettland. Inom NEFAB tillhandahålls flygtrafiktjänster i ett gemensamt luftrum från och med 2015.

Människor & Luftfart Rapportering