Skip navigation

Framsteg i miljötillståndsprocessen för Helsingfors-Vanda flygplats

Pressmeddelande
Article published
05.09.2013 kl 11:05
Vasa förvaltningsdomstol har gett sitt beslut i ärendet gällande miljötillståndet för Helsingfors-Vanda flygplats. Enligt Finavia Abp är det bra att den långa processen framskrider. Beslutet av Vasa förvaltningsdomstol påverkar enligt Finavias bedömning inte bolagets förutsättningar att vidareutveckla flygplatsen i enlighet med kraven i miljötillståndet.

”Förvaltningsdomstolens beslut innefattar strängare utrednings- och rapporteringsskyldigheter för Finavia vad gäller flygtrafiken och dess miljöeffekter. Beslutet stöder Finavias mål att vara ett ansvarsfullt företag på ett transparent sätt och att rapportera om alla effekter som verksamheten har i samhället. Till övriga delar överensstämmer beslutet i huvudsak med det miljötillståndsbeslut som Regionförvaltningsverket i Södra Finland gav 2011. Därför har vi fortsatt goda förutsättningar att utveckla flygplatsen på ett kontrollerat sätt”, säger Mikko Viinikainen, chef för hållbar utveckling på Finavia Abp.

Finavia har verkställt ett antal bestämmelser i Regionförvaltningsverkets miljötillstånd på ett målmedvetet sätt, trots att tillståndet ännu inte vunnit laga kraft. Dessutom ska Finavia i möjligaste mån iaktta de preciseringar som Vasa förvaltningsdomstol gjort i tillståndet. Med anledning av detta kommer Finavia att inleda ett planeringsprojekt om hur effekter som flygplanens buller eventuellt har på människorna ska kunna kartläggas i större utsträckning.

Visserligen överväger Finavia att överklaga Vasa förvaltningsdomstols beslut i högsta förvaltningsdomstolen, eftersom Finavias krav på förlängning av tidsfristen för miljötillståndet från 2017 till 2015 har avslagits. Finavia anser att det med tanke på samhället inte är ändamålsenligt att inleda en ny miljötillståndsprocess genast efter att det nuvarande tillståndet vunnit laga kraft i högsta domstolen.

Bakgrund

Finavia eftersträvar aktivt tillsammans med flygbolagen att förebygga buller från flygplanen. Genom deras åtgärder har flygplansbullrets utbredning minskat i bostadsområdena i huvudstadsregionen och i mellersta Nyland. I områdena kring Helsingfors-Vanda flygplats har antalet invånare som är exponerade för flygbuller minskat med närmare 90 procent på 20 år, trots att passagerarantalet i flygtrafiken har ökat kraftigt.

Bullerhanteringen främjas bland annat genom att planera flygrutterna och sätten att använda banorna. Dessutom sänker bullernivån genom kontinuerlig glidflygning (cirka 60 procent av inflygningarna på Helsingfors-Vanda) vid landning.

Den belastning som avisningen och förebyggandet av isbildning på flygplan orsakar i vattendrag har minskat bland annat genom att Finavia byggt centrala områden dit markspeditionsbolagen vintertid anvisas för att utföra behandlingarna på sina flygplan. I dessa områden kan frostskyddsmedlen samlas upp effektivt. Utbyggnaden av det senaste området blir färdigt i sin helhet 2014, och Finavia har investerat cirka 15 miljoner euro i den. Samtidigt har bolaget för avsikt att höja kapaciteten för det första området som togs i bruk 2008.

Utveckling