Skip navigation

Minskningen i antalet passagerare inom flygtrafiken planade ut under årets andra kvartal – transittrafiken ökade kraftigt

Pressmeddelande
Article published
09.07.2013 kl 06:13
Antalet passagerare på Finavias flygplatser minskade under första hälften av 2013 med 4,4 % jämfört med samma period i fjol. De internationella flygresorna började emellertid öka under det andra kvartalet och transittrafiken vid Helsingfors-Vanda flygplats utvecklades starkt. Flygresandet inom Finland minskade alltjämt kraftigt. 

Under den första hälften av år 2013 uppgick antalet passagerare på Finavias flygplatser till totalt 9,4 miljoner (9,8 miljoner 1–6/2013). Antalet passagerare minskade med 4,4 % jämfört med januari-juni 2012. Under det andra kvartalet avtog minskningstakten och minskningen var då 1,7 % jämfört med april-juni 2012.

Inom trafikflyget minskade antalet landningar med 7,1 % under januari–juni. Även här avtog minskningstakten under det andra kvartalet.

 

Transittrafiken ökade kraftigt under det andra kvartalet

Antalet passagerare på Helsingfors-Vanda flygplats låg under perioden januari–juni på samma nivå som året innan och uppgick till 7,5 miljoner. Däremot ökade den internationella transittrafiken med 4,7 % jämfört med jämförelseperioden. Under det andra kvartalet var ökningen hela 6,6 % jämfört med det andra kvartalet år 2012. 

”Flygplatsens starka ställning inom transittrafiken är en nyckelfaktor för flygtrafiken i hela Finland och för de heltäckande förbindelserna till Europa. Vi är särskilt nöjda med trafiken till Asien och den tämligen gynnsamma utvecklingen av transittrafiken, särskilt under det andra kvartalet. Helsingfors-Vanda flygplats ställning som ledande transitflygplats stöds av nyöppnade rutter såsom Finnairs flyg till Hanoi i Vietnam och Xi’an i Kina samt Japan Airlines flyg till Tokio”, berättar Joni Sundelin, direktör med ansvar för Finavias nätverk av flygstationer samt bolagets marknadsföring och försäljning.

 

Klar fortsatt minskning av passagerarna på inrikesflygen

Antalet passagerare på inrikesflygen sjönk kraftigt under det första halvåret – 14,6 %. Det totala passagerarantalet uppgick till 2,6 miljoner.

”Nedgången i den inhemska flygtrafiken har tyvärr pågått hela året och var fortsättningsvis nästan 11 % ännu under det andra kvartalet. Även om minskningstakten har avtagit något har antalet passagerare på inrikesflygen utvecklats sämre än väntat. Inte heller på lång sikt kan man räkna med någon betydande ökning och det finns tecken på att passagerarflödena på många orter fortsätter tämligen anspråkslösa”, fortsätter Sundelin.

Om man ser till landskapsflygplatserna ökade antalet passagerare både inom den inhemska och den internationella trafiken något endast i Rovaniemi (4,4 %) och Ivalo (2,2 %). Jämfört med den första hälften av år 2012 minskade antalet passagerare brant i Åbo (-30,3 %), Björneborg (-26,3 %), Uleåborg (-26,1 %) och Jyväskylä (-25,4 %).

 

Den internationella flygtrafiken på föregående års nivå

Antalet passagerare inom den internationella flygtrafiken vid Finavias flygplatser, inklusive reguljär- och charterflyg, låg under perioden januari–juni på samma nivå som föregående år och uppgick till 6,8 miljoner. Under årets andra kvartal ökade flygresorna till Europa och övriga delar av världen.

Under det första halvåret ökade uppvisade antalet flygresor till Kina (15,8 %), Indien (9,6 %) och Hongkong (9,0 %) en kraftig ökning. Av de mest betydande destinationerna i Europa var det Spanien (9,2 %), Frankrike (14,4 %) och Turkiet (24,9 %) som ökade mest. En klar nedgång noteras däremot bl.a. för Thailand (-12,5 %) och också för några destinationer i Europa.

 

Transittrafiken och den internationella flygtrafiken drivkrafterna under resten av år 2013

”Transittrafiken och antalet passagerare inom den internationella trafiken utvecklades som väntat i början av året och vi räknar med fortsatt tillväxt under årets andra hälft. Tack vare den gynnsamma utvecklingen av transittrafiken och den internationella trafiken bedömer vi att det totala antalet passagerare vid Finavias flygplatser kommer att ligga på samma nivå under andra hälften av 2013 som under motsvarande period i fjol”, avslutar Sundelin.

 

Finavia publicerar varje månad trafikstatistik på http://www.finavia.fi/tietoafinaviasta/liikennetilastot. Den förändring i procent som presenteras i detta meddelande beskriver utvecklingen under den första hälften av år 2013 jämfört med de första sex månaderna år 2012. På motsvarande sätt har utvecklingen under det andra kvartalet av år 2012 jämförts med det andra kvartalet av år 2012.

Rapportering