Skip navigation

Helsingfors-Vandas styrkor ska bevaras: flygplatsen utvidgas under ett och samma tak

Pressmeddelande
Article published
18.09.2014 kl 06:56
An illustrative image of new Helsinki Airport terminal
Finavia har offentliggjort riktlinjerna för sitt utvecklingsprogram för utvidgning av Helsingfors-Vanda. Programmet sträcker sig fram till 2020. Planeringen för att öka kapaciteten inom transfertrafiken görs enligt ett så kallat one roof-koncept där också nya tjänster placeras i en byggnad.

– På detta sätt kan vi hålla avstånden korta, tjänsterna lättillgängliga och servicen smidig. Denna modell stöder tillväxten inom transfertrafiken. Det går snabbt och enkelt att förflytta sig från gate till gate när man slipper byta terminal, säger flygplatschefen Ville Haapasaari på Finavia.

Enligt Haapasaari har Finavia hittills utvärderat tiotals olika scenarier under flera års tid. För att få underlag för planeringen har man samlat in information och synpunkter även av kunderna, till exempel flygbolagen och andra aktörer på flygplatsen.

Slutligen valde man en modell som innebär att den nuvarande terminalbyggnaden byggs ut i stället för att bygga en separat satellitterminal, vilket också övervägdes till en början.

– One roof-konceptet är det bästa alternativet jämfört med de övriga undersökta modellerna tack vare konceptets operativa effektivitet och kundorientering. Lösningen är också ekologisk, eftersom till exempel behovet av busstransporter är mindre med en enda terminalbyggnad, säger Haapasaari.

Utöver utbyggnaden av terminalen kommer det att byggas nya platser på uppställningsplattorna på Helsingfors-Vanda. Dessutom utökas avisningskapaciteten, där tonvikten ligger vid att beakta miljöaspekterna.

Det kommer också att byggas fler parkeringsplatser för både bred- och smalbukiga plan. Det finns även planer på att bygga 10–14 passagerarbryggor.

Terminalutbyggnaden görs i tre skeden

Först bygger man ut lokalerna för passagerare i fjärrtrafiken och ökar antalet platser för bredbukiga plan i transfertrafiken. Nästa skede är att utveckla transfertrafikens kapacitet ytterligare och förbättra servicenivån på både inrikesflygen och flygen inom Europa.

Det sista skedet blir att bygga ut nuvarande terminal 2 mot marktrafikområdet, varvid incheckning, säkerhetskontroll och bagageutlämning kan koncentreras till en avgångs- och ankomsthall.

En utvidgning framför terminalen ger goda möjligheter att förnya de kommersiella tjänsterna och de nuvarande parkerings- och kollektivtrafikarrangemangen. Det sker en förbättring redan om knappt ett år när tågförbindelsen till flygplatsen öppnas i juli 2015.

Utvecklingsprogrammets mer detaljerade innehåll samt kostnaderna och tidsplanerna för programmet preciseras i takt med att planeringen framskrider.

– Skedena i utvecklingsprogrammet kommer att delas in i mindre delar. Vid behov kan vi reagera flexibelt på förändringar i marknadsläget. Tidsplanen för genomförandet sträcker sig ända till år 2020, säger Haapasaari.

En del av utvecklingsprogrammet är redan klar. I maj förnyades tjänsterna för avgående passagerare i terminal 2, samtidigt som även kapaciteten höjdes avsevärt.

För närvarande pågår den största serviceförnyelsen genom tiderna på flygplatsen. Alla restaurang- och cafétjänster moderniseras och flera framstående internationella varumärken öppnar nya butiker. Helsingfors-Vanda kommer att få 70 nya eller förnyade butiker och caféer.

Förberedelserna är i gång

För att kunna bygga ut terminalen och öka antalet uppställningsplatser frigör man utrymme på uppställningsplattorna. På uppställningsplatta 1 vid södra gaveln i terminal 2 började man i september riva det gamla vattentornet och värmeverket som har stått tomma i flera år. I november–december inleds sprängningsarbeten.

Under 2015 kommer arbetet i regel att fokuseras till planering av byggarbetena och andra förberedelser. Utbyggnaden av lokalerna för fjärrtrafiken och bygget av nya platser för bredbukiga plan inleds 2016.

Utvecklingsprogrammet för Helsingfors-Vanda blickar framåt till år 2020

Helsingfors-Vanda satsar särskilt på tillväxt inom transfertrafiken mellan Asien och Europa och flygplatsens trumfkort i den internationella konkurrensen är korta transfertider och smidiga passagerarupplevelser. Tack vare Finavias investeringar står sig flygplatsen i den hårdnande konkurrensen om internationella transferpassagerare.

De totala investeringarna inom ramen för utvecklingsprogrammet uppgår till 900 miljoner euro.

Enligt uppskattningar kommer byggarbetena på flygplatsen att generera 10 000 årsverken. Antalet passagerare förväntas öka till 20 miljoner, vilket skapar 5 000 permanenta arbetstillfällen på flygplatsen.

Video: Helsingfors-Vanda utvecklingsprogram

Utveckling