Skip navigation

KM: Luftfartslagen förnyas

Article published
12.11.2014 kl 10:57
A KLM airplane landing.
Luftfartslagen uppdateras för att motsvara kraven i den internationella regleringen och i unionslagstiftningen. Regeringen föreslog att luftfartslagen stadfästs den 6 november. Lagen träder i kraft den 13 november.

Med den nya luftfartslagen verkställs särskilt de ändringar i utnyttjandet av luftrummet som förutsätts i reformen av Europeiska unionens luftrum och i reformen av försvarsmakten. Samtidigt förnyas de bestämmelser med vilka den civila, den militära och den statliga luftfartens behov ska samordnas i det gemensamma luftrummet.

Trafiksäkerhetsverket Trafis uppgifter i samband med luftfarten har samlats i luftfartslagen. I fortsättningen ska Trafikverket besluta om den allmänna trafikplikten inom flygtrafiken i stället för kommunikationsministeriet. För närvarande har trafikplikt lagts på flygtrafiken mellan Helsingfors och Nyslott.

I lagen har också andra än myndigheterna ålagts offentliga förvaltningsuppgifter, exempelvis Finavia Abp som flygplatsoperatör och leverantör av luftfartstjänster samt amatörorganisationer inom luftfart och andra expertenheter.

Bestämmelserna om obemannade luftfartyg och modellflygplan möjliggör en utveckling inom branschen. Utvecklingen av den internationella lagstiftningen och av Europeiska unionens lagstiftning om obemannade luftfartyg är fortfarande i startgroparna.

Av de företag som erbjuder markservice krävs i fortsättningen ett säkerhetssystem.

Källan: Kommunikationsministeriets pressmeddelande 6.11.2014

Människor & Luftfart