Skip navigation

Närmare 20 000 arbetstillfällen på Helsingfors-Vanda flygplatsområde

Pressmeddelande
Article published
09.01.2014 kl 10:00
An airport traffic sign outside of the airport.
Helsingfors-Vanda flygplatsområde har vuxit och har en viktig sysselsättande effekt i huvudstadsregionen. Enligt en utredning som Finavia har gjort arbetar 2–7 procent av invånarna i arbetsför ålder i de närliggande kommunerna inom flygplatsregionen. Dessutom sysselsätter flygtrafiken indirekt cirka 100 000 personer i Finland.

Helsingfors-Vanda flygplats är den ledande transferflygplatsen i Nordeuropa. Flygplatsen används av 15 miljoner passagerare om året, och på flygplatsområdet finns över 1 000 företag. I fjol gjorde Finavia en utredning där man utifrån utredningsdeltagarnas hemkommun bedömde hur stor andel av alla invånare i arbetsför ålder i kommunerna som arbetar på Helsingfors-Vanda flygplatsområde. Samplet omfattar cirka 7 100 personer som arbetar på flygplatsområdet.

– Helsingfors-Vanda flygplatsområde sysselsätter direkt närmare 20 000 personer. I till exempel Tusby arbetar 6,8 procent av invånarna i arbetsför ålder på Helsingfors-Vanda flygplatsområde, i Vanda 4,0 procent, i Träskända 3,7 procent och i Nurmijärvi 3,1 procent enligt vår bedömning. Av invånarna i arbetsför ålder i Helsingfors arbetar cirka 2,2 procent på Helsingfors-Vanda flygplatsområde. Flygplatsverksamheten är därför av betydelse även när det gäller skatteinkomsterna i flera kommuner, säger Ville Haapasaari, chef för Helsingfors-Vanda flygplats på Finavia.

Flygplatsen är en viktig drivmotor för tillväxten i Nyland, men den ger även jobb och utkomstmöjligheter på andra håll i Finland. Indirekt skapar flygtrafiken upp till 100 000 arbetstillfällen, och den genererar 3,2 procent av Finlands årliga bruttona-tionalprodukt. De direkta och indirekta skatteinkomster som luftfartsaktörerna betalar till finska staten varje år uppgår till cirka 2,5 miljarder euro. Beloppet skulle räcka för att täcka hela statsekonomins budgeterade utgifter i cirka 17 dagar.

En miljon nya passagerare ger tusen personer arbete

Helsingfors-Vanda flygplats förbereder sig för att ge service till 20 miljoner passagerare i början av 2020-talet. Under åren 2014–2020 investeras 900 miljoner euro i utveckling av flygplatsen. Man ökar kapaciteten för incheckning och transfertrafik, förbättrar trafikarrangemangen och erbjuder smidiga och upplevelserika passagerartjänster för att locka passagerare till Helsingfors-Vanda.

– När flygtrafiken ökar, ökar också antalet arbetstillfällen. En ökning i antalet passagerare på Helsingfors-Vanda till 20 miljoner skulle generera cirka 5 000 nya permanenta arbetstillfällen i olika företag under de följande 10 åren. Sysselsätt-ningseffekten av själva utvecklingsprogrammet är uppskattningsvis 14 000 årsverken, säger Haapasaari.

Långsiktigt arbete för att hantera flygplansbullret

– I och med att flygtrafiken ökar arbetar Finavia kontinuerligt för att hantera flygplansbullret genom att utveckla bland annat ut- och inflygningsvägarna. Som exempel på bullerhanteringsarbetet kan nämnas en förnyelse som genomfördes i november 2013, där man ändrade inflygningshöjden för plan som kommer österifrån och landar på bana 1 på Helsingfors-Vanda. Genom ändringen minskar bullret från de inflygande planen vid rusningstid på eftermiddagarna och nattetid, säger Haapasaari.

Under de senaste årtiondena har Helsingfors-Vandas bullerområde minskat betydligt, trots att trafiken har ökat. Så sent som 1990 bodde 97 000 personer inom flygbullerområdet i huvudstadsregionen. Området har minskat och år 2011 var motsvarande siffra 14 000 personer. Bullerområdet har minskat bland annat tack vare utvecklingen av flygplanstekniken och flygkontrollens arbetsmetoder.

Människor & Luftfart Utveckling