Skip navigation

Ökningen i antalet överflygningar ledda av Finavia stabiliserades 2013

Pressmeddelande
Article published
30.01.2014 kl 07:00
A jet engine of an airplane.
År 2013 ökade antalet överflygningar i Finlands luftrum ledda av Finavia med 0,9 procent jämfört med 2012. Ökningen var den trögaste på över tio år och på klart lägre nivå jämfört med rekordåren 2011–2012. På grund av att tillväxten avtagit blir det svårt för flygtrafiktjänsterna att nå EU:s prestationsmål.

Antalet överflygningar i Finlands luftrum som leddes av Finavias områdeskontroll låg fortfarande på rekordnivå. År 2013 uppgick antalet överflygningar som leddes av Finlands områdeskontroll till totalt 31 750 (2012: 31 465).

Antalet ökade med så litet som 0,9 procent, det vill säga ökningstakten avtog betydligt jämfört med föregående år: ökningen var 9,6 procent 2012 och 8,0 procent 2011.

- Utvecklingen i antalet överflygningar tog en klar vändning i juni–juli. I början av 2013 visade antalet främst en minskning, men från juli till årets slut ökade det jämfört med året innan. Den svaga utvecklingen i världsekonomin avspeglades fortfarande 2013 i efterfrågan inom flygtrafiken på ett tydligt sätt, trots att den internationella flygtrafiken blev livligare mot slutet av året. Dessutom opererar flygbolagen med allt större flygplan, vilket också sänker antalet överflygningar, säger Raine Luojus, direktör för Finavias flygtrafiktjänst.

Tillhandahållandet av flygtrafiktjänster finansieras med Finavia Abp:s kassaflöde, och förlusterna täcks i praktiken med intäkter från Helsingfors-Vanda flygplats. Flygtrafiktjänsternas omvärld genomgår kraftiga förändringar i Europa. EU har ett starkt incitament att göra förvaltningen av luftrummet inom Europa enhetligare och att sänka kostnaderna för flygtrafiktjänster, bland annat avgifterna för överflygningar som tas ut från flygbolagen.

År 2013 fortsatte Finavia, såsom de övriga europeiska aktörerna, att effektivisera flygtrafiktjänsten på grund av förlusterna från affärsverksamheten för flygtrafiktjänst, de höga prestationskraven från EU, den svaga utvecklingen av flygtrafiken som bransch och de lägre priserna på flygbiljetter. Effektiviseringen omfattade bland annat beslutet att inrätta områdeskontroll för Finland på Helsingfors-Vanda.

Totalt ökade antalet överflygningar i Finlands luftrum 2013 med 1,9 procent jämfört med 2012 och uppgick till 48 877 (47 988). Överflygningar leds inte enbart av Finavias områdeskontroll utan även flygkontrollerna i Sverige och Norge leder Sveriges och Norges inrikesflygningar som går via Finlands luftrum.

Överflygningarna gav affärsverksamheten för Finavias flygtrafiktjänst en omsättning på drygt 16 miljoner euro 2012. Affärsverksamheten omsatte 2012 totalt 66,1 miljoner euro, men det räcker inte till att täcka kostnaderna för tillhandahållandet av tjänsterna.

Människor & Luftfart Rapportering