Skip navigation

Finavias investeringar skapar många arbetstillfällen på flygplatserna

Pressmeddelande
Article published
09.04.2015 kl 07:00
Visualization of how Helsinki Airport will look like in 2020.
Finavias utvecklingsprogram som inleddes för över ett år sedan har erbjudit jobb åt en stor grupp människor. Investeringarnas kalkylerade sysselsättningsinverkan år 2014 var 1 200 personarbetsår.

- Finavias investeringars sysselsättande inverkan är betydande, särskilt i dessa tider då Finlands ekonomiska tillväxt och sysselsättningsutveckling varit svag under en tid. Arbetsplatser har skapat i huvudstadsregionen men även i stort antal ute i landskapen. Våra investeringsprojekt har framskridit enligt planerna, säger Finavias verkställande direktör Kari Savolainen.

Utvecklingens röda tråd är en smidig och behaglig kundupplevelse

Investeringsprogrammets effekter har under årets lopp synts både i Helsingfors-Vanda och i nätverksflygplatserna. Förändringarna fortsätter år 2015.

I Helsingfors-Vanda sker en omfattande totalrenovering av landningsbanan i maj-augusti, i juli öppnas en tågförbindelse till flygplatsen och som bäst pågår arbetet med att planera en utvidgning av terminal 2. Målsättningen är att Helsingfors-Vanda även i fortsättningen ska vara en populär transitflygplats och samtidigt förbereda för ett ökat antal passagerare.

Finavia investerar utöver Helsingfors-Vanda även i nätverksflygplatserna. På flygplatserna ges terminalerna ett ansiktslyft, tjänsterna förbättras och landningsbanorna genomgår grundliga restaureringar. I år utförs omfattande projekt i Rovaniemi, Ivalo, Kittilä och Vasa. Nyligen öppnades en ny lågprisflygterminal på Tammerfors-Birkala flygplats.

Finavia fick de ekonomiska förutsättningarna att inleda sitt cirka 900 miljoner euro stora utvecklingsprogram i och med att staten fattade beslut om att investera 200 miljoner euro i Finavia. Utvecklingsprogrammets investeringar genererar en bättre marknadsbestämd avkastning för det placerade kapitalet än tidigare.

- Att Finavias utvecklingsprogram lyckas har en stor betydelse för flygtrafiken i hela vårt land. En konkurrenskraftig flygplatsinfrastruktur gör det möjligt att utveckla flygtrafiken i Finland och stöder därmed även vår ekonomis konkurrenskraft. Flygplatserna kan inte på egen hand säkerställa trafikökningen. I sista hand är det fråga om hur lockande Finland och dess områden är i flygbolagens ögon. Jag tycker att det är bra att Finavias utvecklingsinvesteringar i detta svåra ekonomiska läge skapar arbete under byggtiden och möjligen även bestående arbetsplatser, säger kommunikationsminister Paula Risikko, som fick ta del av Finavias utvecklingsprogram.

Utvecklingsprogrammet uppskattas totalt erbjuda arbete motsvarande cirka 14 000 personarbetsår. Dessutom uppskattas den ökade passagerarmängden på Helsingfors-Vanda skapa cirka 5 000 nya, bestående arbetsplatser i området.

Helsingfors-Vanda uppskattas nå 20 miljoner årliga passagerare år 2020. I fjol ökade passagerarmängden på Helsingfors-Vanda med 700 000 passagerare och 16 miljoner resenärer reste via flygplatsen. Transittrafiken står för största delen av tillväxten.

Planeringen för att utvidga terminalen pågår i Helsingfors-Vanda

I början av året inleddes planeringen för att öka transittrafikens kapacitet. Avsikten är att utvidga Helsingfors-Vandas nuvarande terminal med cirka 80 000 kvadratmeter.

Det kommer antagligen att bli två utvidgningar: en i sydlig riktning och en i västlig riktning. Båda utvidgningarna skulle komma att ligga som fortsättning på fjärrtrafikområdet i nuvarande terminal 2.

Utöver passagerarutrymmena planeras även en ökning av flygplansplatserna med åtta nya bryggor för breda flygplan. Efter utvidgningen har Helsingfors-Vanda 16 bryggor för flyggplan med bred kropp. Som det ser ut nu kommer utvidgningsarbetet att inledas år 2016.

Tågförbindelsen och renoveringen av landningsbanan är de största förnyelserna i år

Den mest betydande förändringen för Helsingfors-Vanda år 2015 sker i juli då en ny tågförbindelse till flygplatsen öppnas. Banan skapar goda förbindelser till flygplatsen både från Helsingfors centrum och från hela Finland.

Som bäst pågår även en utvidgning av parkeringshuset P5 som kommer att ge nästan 3 000 nya parkeringsplatser på flygplatsen. Utvidgningen öppnas om ett år på sommaren.

Totalrenoveringen av landningsbana 1 på Helsingfors-Vanda inleds i maj och arbetet tar tre månader. Under renoveringen förnyas landningsbanans beläggning samt ljus- och elsystem.

På grund av byggarbetet har flygplatsen under sommaren endast två landningsbanor i stället för de normala tre. Flygplanens start- och landningsriktningar ändras tillfälligt så en del av invånarna i start- och landningsrutternas områden kommer att märka av mer flygbuller än vanligt. Finavia informerar närmare om förändringarna i flygbuller under våren.

Renoveringen av landningsbanan har just inga inverkningar på passagerartrafiken eftersom arbetet planerats utföra utan betydande störningar och genom att anpassa flygtrafiken.

 

Utveckling