Skip navigation

Miljötillstånd stöder utvecklingen av Helsingfors-Vanda

Article published
21.01.2015 kl 14:07
Air traffic control tower.
Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har gett ett lagakraftvunnet beslut om flygplatsens miljötillstånd.

Det lagakraftvunna miljötillståndet stöder Finavias omfattande utvecklingsprogram på Helsingfors-Vanda. Finavia har redan proaktivt beaktat tillståndsvillkoren bland annat genom att bygga nya områden för att förebygga isbildning på flygplan. På så sätt kan Finavia effektivisera hanteringen av avrinningsvatten.

Miljötillståndet omfattar utvecklingsverksamheten på flygplatsen och innehåller bestämmelser för att minska miljöeffekterna av flygplatsverksamheten och flygtrafiken.

– HFD:s beslut utgör ett underlag för utvecklingsprogrammet för Helsingfors-Vanda. Utbyggnaden av terminalen, uppställningsplattorna och taxibanorna planeras och genomförs med tanke på miljön, säger Mikko Viinikainen, chef för hållbar utveckling på Finavia.

Villkoren gällande bullret förutsätter att de nuvarande åtgärderna för att hantera bullerutsläpp fortsätter, principerna och begränsningarna för användningen av startbanor iakttas, bullret mäts och rapporter om bullermätningen lämnas till myndigheterna regelbundet. En plan för att hantera bullerutsläpp ska göras upp med tre års mellanrum.

Enligt HFD:s beslut fattas beslut om begränsningar för verksamheten nattetid av Trafiksäkerhetsverket (Trafi).

Omfattande investeringar i vattenskydd

Under de tre senaste åren har Finavia investerat ungefär 40 miljoner euro för hantering av avrinningsvatten. Investeringarna syftar till vattenskydd och iakttagande av tillståndsvillkoren.

Enligt villkoren ska 80 procent av den propylenglykol som använts för att förebygga isbildning på flygplan uppsamlas och behandlas. Under 2015 gör Finavia upp en plan för att uppsamla och behandla dagvatten på flygplatsområdet samt en utredning av behovet av att sanera utloppsfåror.

År 2014 gjorde Finavia en motsvarande utredning av behovet av att sanera den västra grenen av Källbäcken till regionförvaltningsverket.

Tillståndsprocessen inleddes 2007

Beslutet om miljötillstånd för Helsingfors-Vanda gavs av Regionförvaltningsverket i Södra Finland i augusti 2011. Ansökan hade lämnats in i slutet av 2007. Vasa förvaltningsdomstol avslog i regel klagomålen över beslutet i september 2012. Högsta domstolen gav ett slutgiltigt lagakraftvunnet beslut i januari 2015 genom att ge avslag på nästan alla klagomål över Vasa förvaltningsdomstols beslut.

– Det var en lättnad för oss att den sju år långa tillståndsprocessen nu avslutats och vi kan utveckla flygplatsen i enlighet med beslutet, säger Viinikainen.

En ansökan om översyn av tillståndsvillkoren ska lämnas till regionförvaltningsverket i slutet av 2018.

Utvecklingsprogram för Helsingfors-Vanda
HFD:s beslut

Utveckling