Skip navigation

Utredningen av Finavia Abp:s styrelse om derivatförlusterna står klar

Pressmeddelande
Article published
14.11.2016 kl 12:30
Finavia Abp har beslutat att väcka skadeståndstalan mot sin före detta verkställande direktör Samuli Haapasalo. Finavias skadeståndskrav gäller de strukturerade räntederivatavtal som bolaget ingick 2011.

Enligt bolagsstyrelsens utredning som stod klar i oktober 2016 har bland annat behörighets- och rapporteringsrelationerna som gäller derivatavtal samt praxisen som gäller dessa varit bristfälliga inom Finavia 2011. Att definiera behörighets- och rapporteringsrelationerna och säkerställa fungerande processer är den verkställande direktörens nyckeluppgifter.

Finavias bolagsstämma krävde den 31 maj 2016 att den nya styrelsen ännu noggrant bedömer och beslutar om att eventuellt väcka talan om skadestånd gällande de skador som bolaget orsakades på grund av de derivatavtal som ingicks 2011.

I enlighet med uppdraget från bolagsstämman utredde Finavia Abp:s styrelse på nytt ansvarsfrågorna gällande bolagets derivatförluster. Utifrån den noggranna utredningen framställde styrelsen enhälligt för beslut av bolagsstämman att bolaget genom talan vid domstol söker skadestånd av före detta verkställande direktör Haapasalo.

Enligt utredningen har Finavias styrelse 2011 gett den dåvarande ledningen i uppdrag att se till att bolagets förvaltning är adekvat och att övervaka förvaltningen. De icke-skyddande derivatavtalen som ingåtts har stått i strid med den finansieringspolitik som styrelsen godkänt.

Enligt utredningen rapporterades de icke-skyddande derivatavtalen inte till den dåvarande styrelsen. Det anses inte finnas tillräckliga grunder för att väcka skadeståndstalan mot styrelsen för år 2011.

Finavias bolagsstämma beslutade enligt styrelsens förslag om att väcka talan den 4 november 2016.

Rapportering