Skip to main content

Beslut på Finavias bolagsstämma

Published
20.03.2017 kl 09:49
Finavia Abp:s ordinarie bolagsstämma hölls 17.3.2017 i Helsingfors.

Bolagsstämman fastställde bokslutet för år 2016 och beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet. Till Finavias styrelse utnämndes sju ledamöter.

Som styrelseordförande omvaldes Harri Sailas. Omvalda styrelseldamöter är Stefan Wentjärvi, Nina Kiviranta, Erkka Valkila, Katja Keitaanniemi och Jarmo Kilpelä. För personalens del valdes Annaleena Kiikonen som styrelseledamot.

Till revisor för Finavia valdes revisionssammanslutningen Ernst & Young Oy med Mikko Rytilahti, CGR, OFR, som ansvarig revisor.

I enlighet med styrelsens kompletterade förslag beslutade bolagsstämman att Finavia betalar totalt 8 303 352,80 euro i vinstutdelning genom att överlåta samtliga aktier i sitt dotterbolag Air Navigation Services Finland Oy till finska staten. Bolagsstämman beslutade också att fastställa alla styrelsebeslut om överföringen av Finavias affärsverksamhet inom flygtrafiktjänst till Air Navigation Services Finland Oy.