Skip navigation

Helsingfors-Vandas förnyade start- och landningsbana 2 tagit i bruk i dag

Pressmeddelande
Article published
09.10.2017 kl 08:27
Finavia har under våren genomfört en grundläggande renovering av Helsingfors-Vandas start- och landningsbana 15–33, det vill säga start- och landningsbana 2. Området som är lika stort som cirka 20 fotbollsplaner renoverades på fyra månader.

Med den grundläggande renoveringen säkerställs trygga trafikeringsförhållanden för flygplanen. Finavia förnyade bland annat landningsbanans ytbeläggning, regnvattenavrinningen och belysningssystemet.

Investering uppgick till cirka 13 miljoner euro, varav 20 procent användes till att förbättra den infrastruktur som är viktig med tanke på miljön. Renoveringen av de gamla regnvattenbrunnarna och -rören förbättrar hanteringen av flygplatsens dagvatten.

– Vi genomförde även betydande ändringar av flygplatsens belysningssystem. Tack vare dem fungerar start- och landningsbanans lampor nu med energieffektiv LED-teknik, berättar Finavias tekniska direktör Henri Hansson.

Hansson berättar att byggandet och underhållet av en start- och landningsbana kräver mycket kunnande och stora investeringar.

– Under start- och landningsbanans yta finns konstruktioner av packat stenmaterial, som tillsammans med den cirka 20 centimeter tjocka ytbeläggningen tar emot belastningen från flygplanen. Banans yta måste vara plan, men ändå måste vattnet kunna rinna bort. Dessutom måste friktionsegenskaperna var tillräckliga, berättar han.

På sina flygplatser använder Finavia asfalt som ytbeläggning på banorna och för att belägga start- och landningsbana 2 användes 2 500 lastbilslass, det vill säga cirka 60 000 ton. Alternativet skulle ha varit betong, men på grund av vinterunderhållet utgör dess livscykel och hållbarhet en utmaning i Finland.

Under de två senaste åren har Finavia investerat sammanlagt 60 miljoner i grundläggande renovering av fem start- och landningsbanor. På Helsingfors-Vanda har man genomfört grundläggande renoveringar av två banor åren 2015 och 2017. Även start- och landningsbanorna vid flygplatserna i Kittilä, Rovaniemi och Uleåborg har genomgått en fullständig renovering.

Det område för start- och landningsbana 2 i Helsingfors-Vanda som genomgick en grundläggande renovering uppgick till 138 000 kvadratmeter, vilket motsvarar cirka 20 fotbollsplaner. Verksamheten på den förnyade banan inleds den 9 oktober 2017.

Efter den slutförda renoveringen återgår flygplansbullret till det normala

Flygplansbullret i Nurmijärvi återgår till det normala när bana 2, som i första hand används för landningar vid Helsingfors-Vanda, åter tas i bruk efter en paus på cirka fyra månader.

Däremot minskar det flygplansbuller som undantagsvis har hörts i riktningarna Träskända, Tusby och Kervo.

Startbanan väljs alltid enligt vindriktningen, eftersom det är säkrast för flygplanen att lyfta i motvind. Vid Helsingfors-Vanda används dessutom ett primärt system för start- och landningsbanor för att styra flygplansbullret till mer glest bebyggda områden.

Flygplanen lyfter i regel från startbana 3 mot sydväst. Landningarna sker på bana 2 från sydväst. Under de livligaste timmarna landar planen på parallella banor, bana ett och tre.

Finavia är en föregångare vad gäller att ta i bruk gröna landningar. Det är frågan om ett så kallat system för kontinuerligt glidande inflygning som syftar till flygsätt som minskar buller och utsläpp. Redan cirka 70 procent av landningarna dagtid på Helsingfors-Vanda och 80 procent av landningarna nattetid görs som kontinuerligt glidande inflygningar.

Fakta om renoveringen av bana 2

  • Område för grundläggande renovering 138 000 m2
  • Regnvattenbrunnar 173 st.
  • Regnvattenrör 5 km, dräneringsrörsystem 4,5 km
  • Kabelrörsystem 30 km
  • Asfalt 60 000 ton

Bakgrundsinformation om banornas numrering

Flygplatsernas banor numreras globalt enligt kompassriktning.

Kompassriktningen för Helsingfors-Vandas bana två är cirka 150 grader och därför är dess kod 15. Eftersom banan kan användas i båda riktningarna har båda riktningarna ett eget nummer. Den andra riktningen är alltså 180 grader större – det vill säga vad gäller bana 2 är detta 15+18=33 och då blir den andra koden 33. Banornas koder är en kombination av dessa tal: 15/33.

Om det på flygplatsen finns två start- och landningsbanor i samma riktning särskiljs de, förutom enligt kompassriktning, med vänster–höger-koder (L (left) och R (right). Sifferkoderna för de parallella banorna vid Helsingfors-Vanda är 04R/22L (bana 1) och 04L/22R (bana 3).

Utveckling