Organisaatio

Finavia-konsernin emoyhtiö on Finavia Oyj, jonka johtamisesta vastaavat yhtiökokous, hallitus ja toimitusjohtaja. Hallituksella on tarkastusvaliokunta sekä HR-valiokunta. Toimitusjohtajan tukena konsernin johtamisessa on johtoryhmä.

Finavia rahoittaa toimintansa liiketoiminnasta saatavilla tuloilla. Liikevaihto muodostuu lentoyhtiöiltä ja matkustajilta saatavilla tuloilla. Yhtiön toimintaa ei tueta verovaroin. Lisätietoja Finavian taloudesta.

Konsernin liiketoiminta-alueet ovat Helsinki-Vantaan lentoasema ja Lentoasemaverkosto.

Konserniin kuuluu kaksi Finavian ydinliiketoimintaa tukevaa tytäryhtiötä, LAK Real Estate Oyj ja Airpro Oy.

Hallinnointiperiaatteet

Finavia Oyj:n ja Finavia-konsernin päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan Suomen osakeyhtiölakia sekä Finavia Oyj:n ja sen tytäryhtiöiden yhtiöjärjestyksiä.

Finavia noudattaa soveltuvin osin Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n vuonna 2015 hyväksymää Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia. Merkittävimmät poikkeamiset hallinnointikoodista johtuvat siitä, että Finavialla on vain yksi omistaja, Suomen valtio. Näin ollen koodin noudattaminen kaikilta osin ei ole tarkoituksenmukaista. Finavia noudattaa lisäksi talouspoliittisen ministerivaliokunnan 12.5.2016 antamaa kannanottoa yritysjohdon ja avainhenkilöiden palkitsemisesta.

Finavian hallinnointiperiaatteet sekä niihin sisältyvät riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan periaatteet on vahvistettu Finavian hallituksen kokouksessa viimeksi 26.8.2016. Yhtiöllä on myös toimialaansa liittyvä erityinen turvallisuudenhallintajärjestelmä, joka on olennainen osa yhtiön riskienhallintaa.

Finavian omistus

Finavia on Suomen valtion kokonaan omistama julkinen osakeyhtiö, jonka omistajaohjauksesta vastaa Valtioneuvoston kanslia.

Finavia Oyj:n kotipaikka on Vantaa.

Hallinnointiselvitykset

Palkka- ja palkkioselvitys 2016