Skip navigation

Antalet flygpassagerare ökade tack vare ökning inom det internationella flygresandet

Pressmeddelande
Article published
11.10.2013 kl 06:00
Antalet passagerare på Finavia Abp:s flygplatser minskade under januari–september 2013 med 1,8 procent jämfört med motsvarande period 2012. Under det tredje kvartalet började dock passagerarantalet öka tack vare det internationella flygresandets starka utveckling. Flygresandet inom Finland minskade alltjämt tydligt.

Under januari–september 2013 uppgick antalet passagerare på Finavias flygplatser till totalt 14,4 miljoner (14,6 miljoner 1−9/2012). Antalet passagerare minskade med 1,8 procent jämfört med januari–september 2012. Efter en avsevärd nedgång under årets första kvartal avtog nedgången i efterfrågan, och under det tredje kvartalet ökade antalet passagerare med 3,3 procent. Den positiva utvecklingen är en följd av en ökning i antalet passagerare inom den internationella flygtrafiken.

Inom trafikflyget minskade antalet landningar med 6,0 procent under januari–september.

 

Transfertrafiken ökade mycket kraftigt under det tredje kvartalet

Antalet flygpassagerare på Helsingfors-Vanda flygplats ökade med 2,5 procent under januari–september och uppgick till 11,7 miljoner. Den internationella transfertrafiken ökade med 8,6 procent jämfört med motsvarande period i fjol. Speciellt kraftigt ökade antalet passagerare som byter från ett internationellt flyg till ett annat, deras antal ökade med hela 18,0 procent under det tredje kvartalet.

"Den internationella transfertrafiken har utvecklats positivt hela året och tillväxten har ökat stadigt mot slutet av året. Vi får vara mycket nöjda med denna utveckling, den visar nämligen att Helsingfors-Vanda är en viktig och intressant knutpunkt i flygtrafiken mellan Europa och Asien", säger Joni Sundelin, direktör med ansvar för Finavias flygplatsnätverk samt marknadsföring och försäljning.

 

Fortsatt nedgång i antalet inrikespassagerare

Antalet passagerare inom inrikestrafiken sjönk ytterligare i januari–september jämfört med motsvarande period i fjol. Antalet passagerare var totalt 3,6 miljoner, vilket är en nedgång på 13,1 procent.

"Nedgången i antalet inrikespassagerare fortsatte under det tredje kvartalet, och efter våren har man inte kunnat se några tecken på att takten skulle avta. Efterfrågan inom flygresandet i Finland har minskat bland annat till följd av prishöjningar på vissa rutter och strukturförändringar inom näringslivet. Dessutom verkar de övriga trafikformernas konkurrenskraft ha förbättrats speciellt på kortare distanser", säger Sundelin.

Bland flygplatserna i bolagets flygplatsnätverk var det endast i Rovaniemi (3,2 %) som antalet passagerare ökade under början av året när man räknar både inrikestrafiken och den internationella trafiken. Under januari–september sjönk passagerarantalet kraftigast i Åbo (-32,0 %), Jyväskylä (-25,9 %) och Uleåborg (-25,5 %).

 

Den internationella flygtrafiken ökar

Antalet passagerare inom den internationella flygtrafiken inklusive den reguljära trafiken och chartertrafiken på Finavias samtliga flygplatser ökade under januari–september med 2,6 procent och uppgick till 10,5 miljoner tack vare ett starkt tredje kvartal. Under det tredje kvartalet ökade antalet passagerare med 7,0 procent; resandet ökade tydligt till både Europa och övriga världen.

När det gäller resandet till de mest betydande destinationerna i Asien har Kina (antalet passagerare +20,2 %) och Japan (+5,2 %) ökat mycket kraftigt under året. Av de mest betydande destinationerna i Europa var det Spanien (18,5 %) och Turkiet (21,1 %) som ökade mest.

 

Transfertrafiken och den internationella flygtrafiken fortsatt starka

"Antalet passagerare inom transfertrafiken och den internationella trafiken har utvecklats mycket kraftigt sedan våren, och vi bedömer att tillväxten kommer att fortsätta under slutet av året. Tack vare transfertrafikens och den internationella trafikens kraftiga utveckling är det möjligt att antalet passagerare på Finavias flygplatser når samma nivå år 2013 som året innan trots den allmänna ekonomiska utvecklingen", säger Sundelin.

 

Finavia publicerar varje månad trafikstatistik på http://www.finavia.fi/fi/tiedottaminen/tilastot/

De förändringar som presenteras i procent i detta meddelande beskriver utvecklingen under januari–september 2013 jämfört med motsvarande tidsperiod 2012. På motsvarande sätt har utvecklingen under det tredje kvartalet 2013 jämförts med det tredje kvartalet 2012.

Rapportering