Skip navigation

Finavia: Det behövs nya lösningar för finansiering av flygplatserna

Pressmeddelande
Article published
23.01.2013 kl 11:55
Finansieringsunderlaget för flygplatserna i Finland i framtiden är inte oproblematiskt. Finavia, som underhåller flygplatserna, uppskattar att det behövs investeringar på minst 40 miljoner euro per år för att hålla flygplatserna i nuvarande skick. Eftersom landskapsflygplatserna och flygtrafiktjänsterna är förlustbringande är Finavias möjligheter att finansiera investeringarna obefintliga den närmaste framtiden.

Kommunikationsministeriet publicerade i dag ett pressmeddelande med uppgifter från en utredning om kostnadsstrukturen och prissättningen i Finavias flygplatsnät. Utredningen ingår i beredningen av en flygtrafikstrategi som leds av ministeriet. I Finland upprätthålls flygplatsnätet enligt den så kallade nätverksprincipen. I modellen subventioneras de olika flygplatsernas vinster och förluster korsvis. Det så kallade nätverksunderskottet från flygplatserna ute i landskapen uppgick till cirka 22 miljoner euro 2011. Den främsta orsaken var de små passagerarvolymerna i Finland. Resultaten för de enskilda flygplatserna låter sig inte jämföras så enkelt eftersom flygplatsens resultat varierar snabbt enligt fluktuationer i bland annat trafikutbudet och passagerarvolymerna. ”Genom Finavias interna subventionering blir det svårt att finansiera flygplatserna de närmaste åren. Vi fortsätter att systematiskt jobba för kostnadseffektiviteten i verksamheten men detta kommer inte att leda till några tigersprång. Med andra ord behövs det nya lösningar för finansiering eller kostnadsnedskärning för att konkurrenskraften i tjänsterna och infrastrukturen som denna för Finland viktiga trafikform behöver ska kunna bevaras. För Finlands ekonomiska framgång är det viktigt att Finavia förutom på underhållet även genuint kan satsa på utvecklingen av Helsingfors-Vanda och de andra centrala flygplatserna”, menar Finavias verkställande direktör Kari Savolainen. Finavia deltar aktivt i utformningen av flygtrafikstrategin som leds av Kommunikationsministeriet. Strategin är en del av den trafikpolitiska redogörelse som riksdagen godkände våren 2012 och som ska vara färdig före utgången av 2014. Enligt Finavia är det viktigt att riktlinjerna för flygtrafikens framtida verksamhetsbetingelser dras upp genom ett brett samarbete mellan olika aktörer.

Resa