Skip navigation

Finavia har omlagt sina finansieringsprinciper

Pressmeddelande
Article published
17.12.2013 kl 06:00
Finavia Abp har omlagt sin finansieringspolicy och de rapporteringsrutiner som tillämpas vid finansieringen.

Bolaget ändrade sina rutiner genast efter att det i anslutning till revisionen för 2011 framgick att Finavia Abp hade anskaffat kontrakt om strukturerade räntederivat under 2009–2011. Kontrakten har till karaktären varit icke skyddande och på så sätt stridit mot koncernens finansieringspolicy.

Användningen av derivat inleddes under Finavia Abp:s föregångarorganisation Luftfartsverkets period och var inte till alla delar ändamålsenligt. Riskhanteringen och rapporteringen av finansieringen samt administrationen och kontrollen av kontrakten hade inte i alla avseenden organiserats i enlighet med de interna instruktionerna och inte heller på så sätt att riskerna med derivatkontrakt och deras verkliga karaktär skulle ha framkommit vid verket.

Finavia har tagit upp en värderingsförlust på 9,2 miljoner euro i resultaträkningen för tredje kvartalet 2013 på grund av kontrakten om strukturerade räntederivat.

Statens revisionsverk publicerar sin utredning om ärendet den 17 december 2013.

Rapportering