Skip navigation

Finavia har slutfört projektet för ett gemensamt system för flygtrafiktjänst i Finland

Pressmeddelande
Article published
17.04.2013 kl 06:09
Finavia har tagit i bruk ett gemensamt system för flygtrafikstjänst i Finland efter att projektet för förnyelse av flygtrafiktjänsten slutförts. Projektet inleddes 2009. Tack vare förnyelsen använder Finavias samtliga flygplatser och områdeskontroll ett gemensamt trafikledningssystem. Med hjälp av systemet kan Finavia förbättra effektiviteten och kostnadseffektiviteten i de flygtrafiktjänster som tillhandahålls flygtrafiken. Åren 2009–2013 har Finavia investerat nästan 20 miljoner euro i förnyelseprojektet.

”De senaste åren har konkurrensen inom flygtrafiken blivit allt hårdare. Det är också en stor utmaning för de aktörer som tillhandahåller tjänster till flygtrafiken, såsom Finavia. Vårt mål är att säkerställa ett effektivt luftrum i Finland och säkra och konkurrenskraftiga flygtrafiktjänster till flygbolagen även framöver. Den investering som vi nu slutförde spelar en viktig roll i att uppnå detta mål”, säger Raine Luojus som ansvarar för Finavias affärsverksamhet för flygtrafiktjänst. Förnyelsen av flygkontrollsystemet bygger på målen från EU som ålägger medlemsländerna att effektivisera och harmonisera sina flygtrafiktjänster. Som ett led i Single European Sky-regleringen har EU-täckande prestationsmål fastställts för producenterna av flygtrafiktjänster. Också Finavia måste förbättra kostnadseffektiviteten i flygtrafiktjänsterna trots att de som sådana är relativt effektiva i jämförelse med andra flygtrafiktjänster i Europa i genomsnitt. ”Under de närmaste åren förenhetligas luftrummen i de europeiska länderna och konkurrensen mellan producenterna av flygtrafiktjänster blir hårdare. Detta förutsätter inte bara kontinuerliga investeringar och effektivare verksamhet utan även förnyelseförmåga av Finavia för att Finland ska kunna uppfylla EU:s krav. Om vi på Finavia lyckas i detta, kan vi i framtiden ha en allt större roll på den europeiska marknaden för flygtrafiktjänster eftersom vår kompetens och våra tekniska system ligger på en hög nivå”, säger Luojus.

Det mest omfattande enhetliga systemet för flygtrafiktjänst

Det nya systemet är det mest omfattande enhetliga TopSky-flygkontrollsystemet i Europa. Flygkontrollerna på Finavias samtliga flygplatser och områdeskontrollen i Tammerfors, som samordnar användningen av hela luftrummet, är anslutna till systemet. Med hjälp av systemet kan Finavia harmonisera och effektivisera de operativa rutinerna samt det tekniska underhållet. ”Med hjälp av ett gemensamt system kan vi effektivisera flygtrafiken i Finland bland annat genom att förkorta flygtiderna. I detta avseende har de första erfarenheterna av systemet varit uppmuntrande. Till och med obetydliga förkortningar av flygrutter medför betydande besparingar för flygbolagen i form av minskade bränslekostnader och inverkar därigenom på priserna på flygbiljetter”, säger Luojus.

Nya lokaler för flygkontrollen på Helsingfors-Vanda

Som en del av förnyelsen av Finavias system för flygtrafiktjänst byggdes arbetslokalerna för inflygningskontrollen på Helsingfors-Vanda helt om. Nu är lokalerna ergonomiska och moderna eftersom de har planerats noggrant och byggts om för personer som arbetar dygnet runt. Lokalerna togs i bruk i mars 2013. Flygplatskontrollen i flygledartornet på Helsingfors-Vanda har moderniserats redan tidigare. Att producera flygtrafiktjänster i Finland är för närvarande klart förlustbringande. Trots en effektiv serviceproduktion av hög kvalitet, är obetydliga trafikmängder orsaken till att den ekonomiska ekvationen för flygtrafiktjänsten är utmanande. I praktiken täcker Finavia Abp förluster från flygtrafiktjänsterna med intäkter från tjänster som säljs till flygpassagerarna på flygplatserna. År 2012 betjänade Finavias affärsverksamhet för flygtrafiktjänst cirka 310 000 flyg i Finland.

Människor & Luftfart