Skip navigation

Finavia inrättar en områdeskontrollenhet i Vanda

Pressmeddelande
Article published
30.09.2013 kl 06:15
Finavia Abp börjar inrätta en enhet för områdeskontroll i Vanda. Finavias mål är att inleda enhetens verksamhet vid ingången av 2015. Finavia erbjuder flygledarna inom Finlands områdeskontroll i Tammerfors möjlighet att övergå till uppgifterna inom områdeskontrollen i Vanda stegvis.

”Vi har tillsammans med vår personal och andra intressenter gått igenom flera olika alternativ att nå besparingar i vår affärsverksamhet för flygtrafiktjänst eftersom den fortsatt gått med betydande förlust. Vi har emellertid inte hittat några alternativ till att inleda områdeskontroll i Vanda, eftersom denna lösning sänker våra kostnader betydligt i många olika avseenden under de närmaste åren. För att förnyelsen av våra sätt att arbeta ska ske på ett så mänskligt sätt som möjligt, har vi beslutat att inleda verksamheten i Vanda stegvis. På så vis kan flygledarna åtministone i inledningsskedet byta verksamhetsställe på frivillig basis”, säger Raine Luojus, direktör för affärsverksamheten för flygtrafiktjänst på Finavia.

Den 12 augusti 2013 meddelade Finavia att bolaget hade avslutat samarbetsförhandlingarna om en eventuell flyttning av områdeskontrollen och de därtill hörande stödfunktionerna. Utifrån samarbetsförhandlingarna har Finavia beslutat att tillhandahålla tjänster för områdeskontroll i både Vanda och Tammerfors från och med 2015. År 2018 bedöms möjligheterna att fortsätta med områdeskontrollen på två olika verksamhetsställen. Om sådana inte finns, läggs områdeskontrollen i Tammerfors ned under 2018.

I inget skede av samarbetsförhandlingarna riskerade några flygledare att bli uppsagda. I fråga om stödfunktionerna för flygkontrollen avgörs situationen i anslutning till samarbetsförhandlingarna gällande flygrådgivningstjänsterna, och därom fattar Finavia de slutliga besluten under hösten 2013. EU förutsätter att tillhandahållarna av flygtrafiktjänster i olika länder ska intensifiera sitt samarbete för att tillhandahålla stödtjänster, och i fråga om detta kartlägger Finland för tillfället olika samarbetsformer i luftrumsblocket i Nordeuropa tillsammans med Norge, Estland och Lettland.

Säkerhetsgranskningar – utgångspunkt för alla funktioner

Finavia har gjort säkerhetsgranskningar för att inleda funktioner för områdeskontroll i Vanda. Vid granskningarna upptäckte Finavia inga faktorer som skulle kunna äventyra flygsäkerheten.

Finavia gör årligen hundratals godkännanden av ändringar och säkerhetsgranskningar som kan inverka på flygsäkerheten. De ändringar som de facto görs godkänns slutligt av Trafiksäkerhetsverket (Trafi).

Genom att inrätta områdeskontrollenheten i Vanda kan samarbetet mellan områdeskontrollen och flygkontrollen på Helsingsfors-Vanda intensifieras, vilket i sin tur kommer att påverka verksamhetens kvalitet positivt.

Omvälvningar i flygtrafiken tvingar Finavia att förnya sätten att arbeta inom flygtrafiktjänsten

Finavia Abp täcker förlusterna från affärsverksamheten för flygtrafiktjänst med kommersiella intäkter från Helsingfors-Vanda flygplats.

Genom att förnya flygtrafiktjänstens sätt att arbeta kan Finlands möjligheter att nå framgång förbättras i den internationella konkurrensen inom flygtrafiken. Detta är viktigt eftersom flygresor som går via Finland skapar många nya permanenta arbetstillfällen i Finland. Enligt vissa beräkningar skapas ungefär 1 000 nya arbetstillfällen i Finland per en miljon flygpassagerare.

”Lägre priser på flygbiljetterna på många rutter och en allt hårdare konkurrens inom branschen har medfört att flygbolagen måste se över sina kostnader i hela servicekedjan. Dessutom har EU en stark vilja att minska kostnaderna för förvaltningen av luftrummet i Europa. Finavias flygtrafiktjänst går varje år med betydande förlust. Det är nödvändigt för oss att förnya sätten att arbeta för att konkurrenskraften i Finlands flygtrafik inte ska försämras på grund av kostnaderna för flygtrafiktjänsterna, speciellt nu när vi på allvar vill satsa på Finlands starka ställning i den internationella transfertrafiken”, säger Raine Luojus. 

Människor & Luftfart Rapportering