Skip navigation

Minskat antal överflygningar ledda av Finavia under början av året

Pressmeddelande
Article published
19.08.2013 kl 11:50
Antalet överflygningar som Finavia Abp ledde i Finlands luftrum minskade med 3,5 procent i januari–juli 2013 jämfört med motsvarande period 2012. Till följd av utvecklingen försvagas Finavias möjligheter att uppnå de prestationsmål som satts upp för flygtrafiktjänsten i anslutning till projektet för en enhetlig flygtrafikledning i Europa.

Antalet överflygningar som leddes av Finlands områdeskontroll opererad av Finavia i Finlands luftrum minskade med 3,5 procent i januari–juli 2013 jämfört med motsvarande period 2012. Antalet överflygningar som leddes av områdeskontrollen var totalt 17 739, medan det i januari–juli 2012 var 18 389.

”Antalet landningar i flygtrafiken har minskat betydligt sedan våren 2012. Antalet överflygningar ökade fram till slutet av 2012, och jag tycker att det är väldigt oroväckande att antalet överflygningar också har minskat under början av året. Det verkar som om den svaga internationella ekonomiska utvecklingen påverkar även på detta sätt”, säger Raine Luojus, direktör för Finavias flygtrafiktjänst.

Finavia har försökt öka antalet överflygningar i Finlands luftrum genom att ge flygbolagen möjlighet att nattetid flyga rakaste vägen som optimerats enligt flyget (Free Route Airspace) i Finlands luftrum i stället för via luftleder. Detta har varit möjligt sedan december 2012.

”Finland har förbundit sig att skapa ett gemensamt luftrum i Europa och anslöt sig till det gemensamma luftrumsblocket i Nordeuropa 2012. Till följd av detta måste vi under 2012–2014 uppnå de prestationsmål som EU har satt upp bland annat för att minska de avgifter som tas ut från flygbolagen för överflygningar. Detta är en väldigt stor utmaning om trafikmängderna minskar.
EU:s mål är baserat på att vi inom EU-området slösar fem miljarder euro mer per år för förvaltning av luftrummet än USA”, tillägger Luojus. Finlands undervägsavgifter fastställs årligen av EU.

”EU:s prestationsmål för att höja kostnadseffektiviteten i flygtrafiktjänsterna är mycket strikta. Finland har förbundit sig till dessa mål som ett led i projektet för ett gemensamt europeiskt luftrum. Vår affärsverksamhet för flygtrafiktjänst ger årligen en förlust på över 10 miljoner euro vilket täcks genom Finavias interna subventionering. EU:s förordning utgår emellertid från att flygtrafiktjänstverksamheten bör vara lönsam. Förluster, EU:s utmanande prestationsmål, svag utveckling av flygtrafiken som bransch och sänkta priser för flygbiljetter är orsaker till att Finavia tillsammans med andra europeiska tillhandahållare av flygtrafiktjänster inom de närmaste åren är tvunget att förnya flygtrafiktjänstens rutiner på många olika sätt och att intensifiera samarbetet med olika länder”, säger Luojus.

I januari–juli 2013 uppgick det totala antalet överflygningar i Finlands luftrum till 27 381, vilket var 0,9 procent färre än motsvarande period 2012. Överflygningar leds inte enbart av Finavias områdeskontroll utan även flygkontrollerna i Sverige och Norge leder Sveriges och Norges inrikesflygningar som går via Finlands luftrum. År 2012 gav överflygningarna Finavias affärsverksamhet för flygtrafiktjänst en omsättning på drygt 16 miljoner euro. Affärsverksamheten omsatte totalt 66,1 miljoner euro.

Människor & Luftfart Rapportering