Skip navigation

Andra skedet i utvecklingsprogrammet för Helsingfors-Vanda framskrider – huvudentreprenörerna har valts

Pressmeddelande
Article published
11.08.2015 kl 12:28
Finavia har i dag tecknat två separata entreprenadavtal som är de största någonsin för bolaget. Avtalens värde är totalt cirka 260 miljoner euro.

 – Med den omfattande investeringen inom utvecklingsprogrammet kan vi bevara Finlands goda flygförbindelser och stärka Helsingfors-Vanda flygplats ställning i den internationella konkurrensen. Vi tror på att jättesatsningen är lönsam för Finavia och att den bidrar till den finska ekonomins konkurrenskraft, säger Finavias verkställande direktör Kari Savolainen.

Enligt prognoserna kommer trafiken mellan Asien och Europa att öka kraftigt de närmaste åren. Tack vare utbyggnaden kan flygplatsen ge service till 20 miljoner resenärer varje år.

Entreprenörerna är Lemminkäinen och Destia

Efter en exceptionellt omfattande och interaktiv upphandlingsprocess valdes Lemminkäinen till entreprenör för terminalbyggnaden och Destia för schaktningsarbetena för uppställningsplattan.

Vårt mål var att genomföra konkurrensutsättningen av bägge entreprenaderna på ett jämlikt och transparent sätt.

– Upphandlingsprocessen kontrollerades av oberoende experter från Infra rf och Byggnadsindustrin rf, berättar Finavias tekniska direktör Henri Hansson.

Finavias bedömningskriterier var förutom kostnaderna även kvalitetsfaktorer. Vid valet betonades också samarbetsfärdigheter som testades i interaktiva workshopar.

Finavias avsikt var att hitta samarbetsparter som kan förbinda sig till samverkansentreprenad, som tillsvidare är en rätt ovanlig entreprenadform i Finland.

Genomförande som samverkansentreprenad

Utbyggnaden av terminalen kommer att genomföras som en byggledningsentreprenad (CM-entreprenad) och uppställningsplattan enligt alliansmodellen.

I bägge entreprenaderna betonas de gemensamma målen samt samarbetet mellan Finavia, planerarna och entreprenörerna.

Med tanke på samordningen av två separata entreprenader ställde Finavia mål och därtill anknytande incitament gällande kostnaderna, tidsplan, säkerhet och kvalitet för entreprenörerna. Till kvalitetsmålen hörde bland annat passagernöjdhet och materialens återvinningsbarhet. När målen uppfylls gynnar det också entreprenörerna.

Enligt Hansson valde Finavia samverkansentreprenad och inte delentreprenad eftersom den nya modellen på bästa sätt stöder de mål som ställts för byggandet. Den effektiviserar också Finavias egen resursallokering.

Så här framskrider andra skedet av utvecklingsprogrammet

Hösten 2015 går huvudsakligen ännu i planeringens tecken. Byggarbetena på passagerarterminalen och anläggning av uppställningsplattan inleds enligt nuvarande utsikter i början av 2016. Eventuellt inleds arbetena med en ny byggnad för bussar som kör på uppställningsplattan redan i höst.

Terminalutbyggnaden inleds i södra flygeln av det nuvarande non-Schengen-området i början av 2016. När terminalen för bussar på uppställningsplattan är klar kan byggarbetena ta vid i västra flygeln, vilket torde ske i början av hösten 2016.

Utbyggnaden av västra flygeln och samtidigt terminalen för hela non-Schengen-området ska stå klara sommaren 2020. Helsingfors-Vanda terminalyta ökar med 45 procent.

Stora schaktningsarbeten kommer att utföras på uppställningsplatserna och taxibanorna för flygplan. Arbetsplatsen omfattar 330 000 kvadratmeter, vilket motsvarar 65 fotbollsplaner.

Förutom i byggnads- och schaktningsentreprenaderna investerar Finavia i åtta nya passagerarbryggor och bagagetransportanläggningar. Investeringen uppgår till cirka 50 miljoner euro. Leverantörerna väljs senare.

Investeringen som motsvarar ungefär tre gånger Musikhuset i Helsingfors har en sysselsättande effekt på flera tusen årsverken i Finland.

Utvecklingsprogrammets andra skede omfattar dessutom bland annat investeringar i en underhållsdepå, utveckling av uppställningsplatta I och andra förberedande arbeten. Därigenom ökar budgeten för andra programskedet till cirka 400 miljoner euro.

Enligt Hansson kommer bygget att bli ett av de största i Finland.

Finavia fokuserar på en flygplats som ger upplevelser

Helsingfors-Vanda flygplats styrkor är korta transfertider, vänlig personal och service av världsklass. Dessa vill man ta vara på också när passagerarvolymerna ökar.

Utöver restaurangerna och butikerna satsar Finavia på tjänster som levererar upplevelser. Nya digitala lösningar används för att göra förflyttningen till flyget enklare och smidigare.

Den röda tråden i planeringen är det finska inslaget i såväl inredningsmaterialen som tjänsterna. Trivseln i loungerna höjs med bland annat olika ljud- och ljusvärldar.

Målet ställt på 20 miljoner passagerare

År 2013 inledde Finavia ett omfattande utvecklingsprogram på cirka 900 miljoner euro för Helsingfors-Vanda flygplats. Avsikten med programmet är att svara på den växande passagerarmängdens behov. En flygplats som klarar sig den internationella konkurrensen är viktig även för Finlands välfärd.

Finavias utvecklingsprogram är också en nationell investering. I Finland sysselsätter flygtrafiken direkt eller indirekt cirka 100 000 personer. Genom utvecklingsprogrammet som sträcker sig till 2020 uppkommer det 5 000 nya, bestående arbetstillfällen på Helsingfors-Vanda. Sysselsättningseffekten under byggtiden är 14 000 årsverken.

Utveckling