Skip navigation

Avisning av flygplan

Article published
25.01.2016 kl 07:00
Avisning och frostskyddsbehandling av flygplan är en relevant del av verksamheten på flygplatserna på vintern.

Av säkerhetsskäl avlägsnas snö, is och rimfrost från flygplanets vingar och yta. Om planet inte avisas minskar dess lyftkraft, och luftmotståndet och startvikten ökar. Dessutom kan planets motorer ta skada.

Det är inte enbart is som avlägsnas, utan planet frostskyddsbehandlas också samtidigt. Under flygningen kyls bränslet på vingarna ned, vilket vid fuktig väderlek kan leda till att vingarnas yta fryser efter landningen även vid relativt varmt väder.

Avisnings- och frostskyddsbehandlingar görs i regel under den kalla årstiden när det är minusgrader. Ibland kan behandlingar behövas också sent på våren och tidigt på hösten.

Flygplan har avisats alltsedan luftfartens födelse, särskilt på nordliga breddgrader. Förr i tiden när planen var små och tidtabellerna flexibla avlägsnades snön med borstar.

I takt med att flygtrafiken har ökat och planen blivit allt större har olika metoder för avisning och frostskyddsbehandling utvecklats. Glykol, som används i dag och som ger ett långvarigare skydd, kom ut på marknaden på 1990-talet.

De moderna plantypernas aerodynamiska form förutsätter att ving- och roderytorna är helt fria från snö och is. Utvecklingen går i den riktningen att planen blir större och vingprofilerna smalare, och trots detta bär de en större massa än de föregående plantyperna.

Hur förhindras spridning av avisningsmedel i miljön?

Vid avisning av flygplan på Helsingfors-Vanda flygplats iakttas myndigheternas miljö- och säkerhetsföreskrifter samt goda och ansvarsfulla rutiner som Finavia har avtalat tillsammans med flygbolagen.

På Helsingfors-Vanda finns det separat definierade områden där avisning är tillåten. Alla avisningsområden är anslutna till avloppssystemet och dessutom samlas avisningsmedlen upp.

Det ursprungliga flygplatsområdet och den första startbanan byggdes för över 60 år sedan. Trots de gamla konstruktionerna eftersträvar flygplatsen bästa möjliga slutresultat genom att utveckla processerna och reparera de gamla avisningsområdena.

Alla nya konstruktioner som byggs och alla gamla som repareras följer de gällande kraven. I takt med att nya avisningsområden tas i bruk på flygplatsen upphör avisningen på de gamla områdena.

Avisningen koncentreras i allt större utsträckning till fjärravisningsområdena, som ligger närmare startbanorna, vilket gör uppsamlingen effektiv.

Utöver åtgärderna inom processutveckling, reparationer och koncentrering till vissa områden har man också ett uppsamlingssystem för både glykolhaltig snö och glykol på uppställningsplattan på Helsingfors-Vanda. För detta används specialfordon, sugbilar och snöplogar, som har utvecklats för just denna verksamhet.

Mer information om miljöeffekterna av avisning finns i vår årsredovisningar.

Människor & Luftfart Utveckling