Hoppa över navigering

Finavias flygtrafiktjänstverksamhet överförs till Air Navigation Services Finland Oy

Pressmeddelande
Article published
17.03.2017 kl 13:00
Archived
Människor & Luftfart Företag
Finavias flygtrafiktjänstverksamhet separeras till ett eget bolag. Det nya bolagets namn är Air Navigation Services Finland Oy (ANS Finland) och inleder sin verksamhet 1.4.2017.

Utgångspunkter i förberedelserna är förändringen i flygtrafiktjänstens verksamhetsmiljö och en strävan efter en mer effektiv produktion av flygtrafiktjänst än idag. Målet är att säkerställa en konkurrenskraftig kostnadsstruktur i Finlands flygtrafik också i framtiden.

Personalen som hör till Finavias flygtrafiktjänstverksamhet, cirka 400 personer, övergår till ANS Finland som gamla anställda.

Finavias bolagsstämma har godkänt arrangemanget 17.3.2017.

"Det sker en kraftig förändring av flygtrafiktjänsterna i Europa, detta måste även Finland svara på. Separering av flygplatsbolaget och flygtrafiktjänstbolaget från varandra klargör strukturerna för produktion av flygtrafik och är i linje med den europeiska utvecklingen. Målet är att förbättra den finländska flygtrafikens konkurrenskraft och kostnadseffektivitet genom att utveckla flygtjänsten till en lönsam affärsverksamhet i ett eget bolag", säger Finavias vd Kari Savolainen.

ANS Finland producerar från och med 1.4.2017 flygvägstjänsterna i Finland samt flygplatskontroll- och inflygningskontrolltjänsterna för flygplatserna. Dessutom svarar det nya bolaget för att producera flygtjänsttekniska tjänster. Flygvägstjänsterna omfattar områdeskontroll för Finland, kontroll av luftrum, flygräddning och reglering av flygtrafikströmmarna.

Bolagiseringen av flygtrafiktjänster genomförs så att tjänsterna för flygtrafiken fortsätter under förändringen utan störningar för vare sig flygbolagen, passagerarna, statligt flyg eller andra intressenter.

Flygtrafiktjänstutbildningen vid Avia College överförs till ANS Finland.

"Bolagiseringen av flygtrafiktjänsterna gör det möjligt för flygplatserna att i framtiden konkurrensutsätta producenten av flygplatskontroll- och inflygningskontrolltjänster. Detta har gjorts eller är på väg att göras i bland annat Norge och Sverige. Dessutom främjar EU att flygtrafiktjänster öppnas för konkurrens och ökat samarbete mellan olika länders tjänsteleverantörer. Arrangemanget ger ännu bättre möjligheter att förstärka Finlands starka ställning i den internationella utvecklingen av flygtrafiken", konstaterar Savolainen.

Överföringen av Finavias flygtrafiktjänstverksamhet till ANS Finland genomförs i en företagsaffär med värdet cirka 15,5 miljoner euro av vilket 8,3 miljoner euro utgörs av aktier i flygtjänstbolaget som Finavia delar ut till staten som aktieutdelning.

Vd för ANS Finland kommer från 1.4.2017 att vara  Raine Luojus, Finavias nuvarande direktör för flygtrafiktjänstverksamheten. 

"Genom de avgifter för flygvägstjänster (En Route Charges) som överförs till ANS Finland finansieras de system och tjänster som hör till helheten. Målet är att det i Finland efter bolagiseringen uppstår en tjänstemarknad för flygtrafiktjänster, så att också tjänsternas priser skulle bestämmas marknadsmässigt. Vi är bland de sista länderna i Europa där flygtrafiktjänster fortfarande är sammankopplade med flygplatsverksamheten", berättar Raine Luojus

ANS Finland verkar som ett självständigt och från Finavia helt separat statligt bolag under kommunikationsministeriets ägarstyrning. Finavias ägarstyrning överförs enligt statsrådets riktlinjer från 1.4. till statsrådets kansli.