Hoppa över navigering

En uppskattande arbetsgemenskap för alla – så främjas jämställdheten på Finavia

Article published
06.06.2023 kl 13:15
Finavialaisia työssä
Ansvar
Finavia anser att ett företag som vill ha den bästa, mest kompetenta och begåvade personalen måste investera i personalens jämställdhet och mångfald.

– En engagerad och motiverad personal är ett av våra viktigaste mål. Vi främjar detta bland annat genom att bygga en öppen och uppskattande företagskultur. Respekten för andra människor måste återspeglas i all verksamhet hos alla anställda på Finavia, säger Finavias personalchef Kaarina Soikkanen.

Finavia vill vara en bra arbetsplats för alla. Redan nu är det bra att arbeta för bolaget oavsett ålder och kön. Systematiskt utvecklingsarbete har påbörjats för att öka mångfalden.

– Vi behandlar alla lika, betalar lika lön, främjar samordning av arbetet och familjelivet och hjälper äldre orka i arbetet.

Kvinnor uppmuntras uppta chefspositioner och tekniska uppdrag

Finavia utarbetar vartannat år en jämställdhets- och icke-diskrimineringsplan tillsammans med personalens representanter. De frågor som ska följas upp och utvecklingsprioriteringarna väljs då. Till exempel mäts lönernas rättvisa årligen. På Finavia består lönen av en grundlön enligt svårighetsklass och ett tillägg enligt personlig prestation.

– Vi jämför hur kvinnor och män placerar sig i olika svårighetsklasser och om det finns skillnader i grundlönen och personliga tillägg mellan könen. Vi har sett till att vi inte klassificerar typiska "manliga uppgifter" som mer krävande. Enligt vår uppföljning är lönerna på Finavia rättvisa.

Andelen kvinnor och män i olika befattningar följs regelbundet. Finavia har länge varit en mansdominerad arbetsgemenskap: kvinnor utgör mindre än en tredjedel av personalen.

– Vi har lyckats öka antalet kvinnor i ledande befattningar, men i exempelvis underhållsenheten är andelen män fortfarande hög. Inom många tekniska branscher är majoriteten av de som utbildar sig män, säger Soikkanen.

Finavia följer också upp hur de anställda lyckas samordna arbets- och familjelivet.

– Vi vill göra det möjligt för våra anställda att arbeta deltid om deras familjesituation så kräver. Vi uppmuntrar även män att ta ut familjeledighet.

En kultur som är öppen och uppskattar mångfald

Finavia vill att bolagets anställda ska ha möjlighet att finna anställning och uppskattning och att de ska kunna komma framåt i karriären oavsett andra egenskaper, såsom ålder och etnicitet.

– Vi har under flera år stött våra äldre anställda i arbetet. Enligt vår uppföljning anställer vi människor i alla åldrar, också över 50-åringar. Medelåldern för vår personal är 44 år.

Finavia har fortfarande mycket att göra inom kulturell mångfald. Enligt Soikkanen är en av de viktigaste orsakerna de strikta kompetenskraven i finska.

– Av säkerhetsskäl måste man helt entydigt förstå vad den andra säger, till exempel när man styr trafik med en walkie-talkie. Samtidigt är flerspråkighet nödvändig och ett trumfkort i kundserviceuppgifter.

Ett systematiskt arbete för att öka kulturell mångfald har påbörjats.

– Vi utbildar våra chefer att leda mångkulturella team. Personalenheten deltar i rekryteringar och ser till att de sökande behandlas lika. I våra årliga personalenkäter frågar vi om upplevelser av diskriminering och olämpligt språkbruk i arbetsgemenskapen, säger Soikkanen.

Läs även

En arbetsplats med långa karriärer – Finavias anställda trivs i sitt arbete och säkerställer en smidig och säker flygplatsupplevelse

Anställda på Finavia – läs karriärberättelser