Hoppa över navigering

Tre frågor om vattenvård på Finavias flygplatser

Article published
07.02.2023 kl 08:43
Kaksi ihmistä katsoo tietokonetta.
Ansvar
Vad är en underjordisk våtmark? Hur samlas vätskor för avisning av flygplan in för hantering? Vad kan flygplatserna göra för att skydda närområdets vattendrag?

– Vattenvård är en viktig del av vårt miljöarbete. Med hjälp av vattenvård kan vi främja vattendragens tillstånd och dagvattenkvaliteten i närområdet kring flygplatserna, säger Mikko Viinikainen, Finavias chef för hållbar utveckling.

Hanteringen av Finavias vatten omfattar till exempel insamling av propylenglykol som används i avisnings- och frostskyddsvätskor för flygplan och dagvattenhantering i belagda områden.

Dessutom följer Finavia användningen av frostskyddsvätskor och halkbekämpningsmedel och övervakar kvaliteten på yt- och grundvattnet på sina flygplatser.

1. En underjordisk våtmark förbättrar tillståndet hos vattendragen i närområdet kring Helsingfors-Vanda flygplats

Finavia har byggt en underjordisk våtmark på Helsingfors-Vanda flygplats, vilket förbättrar avrinningsströmmens vattenkvalitet och jämnar ut dess flöden. Våtmarken är den första på en flygplats i Norden.

Våtmarken som byggts under jord är en bassäng med en tät botten, fylld med grus, där dagvattnet från ytskiktet som samlats upp från de stora asfalterade områdena rengörs när det passerar genom grusskiktet. Reningen effektiviseras genom att vattnet syresätts med tryckluft. Våtmarken är en betydande satsning från Finavia för en bättre dagvattenhantering.

2. En betydande del av den insamlade glykolen återvinns

Propylenglykolbaserade frostskydds- och avisningsvätskor som används i vinterväder kan orsaka belastningar på bäckar och vattendrag i området kring flygplatsen. Finavia samlar därför in dessa ämnena från flygplansbehandlingsställena så att de kan ledas vidare till behandling. Glykol samlas in på Helsingfors-Vanda flygplats och på sex nätverksflygplatser.

Propylenglykol klassificeras inte som farligt, men dess nedbrytning i vatten orsakar lukt och syreförbrukning, vilket kan leda till syrebrist i bäckar.

Glykolvattnet som samlas in med en sugbil från avisningsställena transporteras till avloppsreningsverket för återvinning som kolkälla i kväveavskiljningsprocessen.

3. Långsiktigt arbete ger resultat

Vattenvården har varit en viktig del av Finavias miljöarbete i årtionden. På alla flygplatser övervakas regelbundet hur flygplatsverksamheten påverkar de omgivande vattendragen. Övervakningen görs vid mer än 300 övervakningsställen för yt- och grundvatten och resultaten rapporteras till miljömyndigheterna.

Redan på 1990-talet övergick man till att använda mindre skadliga ämnen inom halkbekämpningen. För att skydda miljön har Finavia byggt avisningsställen på Helsingfors-Vanda flygplats och gjort markskydd på behandlingsställena för breda flygplan. Infrastruktur för glykolåtervinning har även byggts på andra flygplatser.

På lång sikt har Finavias betydande förbättringar av vattenvården på Helsingfors-Vanda flygplats minskat belastningen på avrinningsströmmarna i närområdet och förbättrat vattenkvaliteten. Dessa förbättringar omfattar till exempel införande av avisningsställen och utbyggnad av områdets avloppsledningssystem.

Det viktiga arbetet fortsätter, för i takt med att den globala uppvärmningen och vinterns nederbörd ökar krävs allt mer av vattenvården i flygplatsmiljön.