Vattenvård

Vattenvården är en viktig del av vårt miljöarbete.

Vinterunderhåll av flygplatser är nyckeln till att garantera flygsäkerhet och punktlighet i trafiken i vårt land. Finlands nordliga väderförhållanden kräver att underhållsenheterna har mångsidig yrkeskunskap och effektiva maskiner. Finavias vinterunderhåll håller hög internationell standard.

På flygplatser orsakas vattenföroreningar av

  • halkbekämpning på landningsbanor
  • antifrys- och avisningsbehandling av flygplanen på avlägsna avisningsområden eller på uppställningsplattan

Metoder för halkbekämpning på landningsbanor

Vid halkbekämpningen på landningsbanor använder Finavia främst mekaniska metoder, borstning och plogning. Halkbekämpningsmedel behövs för att avlägsna frost och is som bildas på landningsbanans yta, samt som förebyggande åtgärder vid halkbekämpning.

  • De ämnen som används vid halkbekämpningen är acetater och formiater. Ämnena klassificeras inte som farliga, men de orsakar belastning i vattendrag.
  • Flytande ämnen som innehåller ungefär hälften vatten används för att avlägsna frost och tunn is, och granulärt material används för att avlägsna tjockare is. Flytande ämnen används huvudsakligen (cirka 80 % av den totala användningen), eftersom det sällan uppstår ett tjockt istäcke på landningsbanan. Granulärt material däremot, smälter vid behov isen ända ner till landningsbanans yta, varefter ytan rengörs genom plogning eller borstning.

Antifrys- och avisningsbehandling av flygplan

Under kalla och fuktiga förhållanden bildas snö och is på flygplanets yta. De måste avlägsnas från flygplanets yta av säkerhetsskäl eftersom de försämrar flygplanets prestanda och manövrerbarhet. Dessutom kan is som lossnar från vingarnas yta komma in i motorn och söndra den.

  • Med antifrysbehandling förhindrar man att snö fastnar och bildar ett islager på flygplanets yta när det accelererar och lyfter.
  • När ett flygplan flyger på marschhöjd är luftfuktigheten och lufttrycket låga och det förekommer knappt någon isbildning. I händelse av frysning under flygning ska flygplan vara utrustade med elektrisk eller mekanisk avisningsutrustning. Marktjänstbolagen sköter antifrysnings- och avisningsbehandlingen av flygplan.

Vi följer vattenkvaliteten

Finavia följer kvaliteten på grundvatten och ytvatten på nästan alla flygplatser. Uppföljningen sker både på eget initiativ och utgående från miljötillståndsvillkoren eller enligt överenskommelse med miljömyndigheterna.

Bland annat vattnets surhetsgrad, kemiska syreförbrukning, elledningsförmåga och syrehalt fastställs genom prover tagna från brunnar, grundvattenledningar, avrinningsdiken för avrinningsvatten och vattendrag i närheten av flygplatser.

Hantering av vatten på Helsingfors-Vanda flygplats