Ledning och administration

Finavia strävar efter god förvaltning i all sin verksamhet. Vårt arbete bygger på lagar och förordningar och styrs av Finavias värderingar, gemensamma principer och etiska standarder.

Organisation

Finavia-koncernens moderbolag är Finavia Abp som leds av bolagsstämman, styrelsen och verkställande direktören. Styrelsen har ett revisionsutskott, ett HR-utskott och ett arbetsutskott inom fastighetsutvecklingen. VD:n stöds i koncernledningen av ledningsgruppen.

Koncernens affärsenheter är Helsingfors-Vanda flygplats och flygplatsnätverket. I koncernen ingår Airpro Oy, ett dotterbolag som stöder Finavias kärnverksamhet.

Vår omsättning består av flygtrafikavgifter och andra intäkter. Finavias verksamhet stöds inte med skattemedel. Mer information om Finavias ekonomi (på engelska).

Principer för administration

Beslutsfattandet och administrationen av Finavia Abp och Finavia-koncernen följer den finska aktiebolagslagen och Finavia Abp:s och dess dotterbolags bolagsordning.

Finavia följer i tillämpliga delar den finska bolagsstyrningskoden för börsnoterade företag som godkänts av Värdepappersmarknadsföreningen rf år 2020. De största avvikelserna från bolagsstyrningskoden beror på att Finavia endast har en ägare, finska staten. Därför är det inte ändamålsenligt att följa koden fullt ut. Finavia följer dessutom principbeslutet som offentliggjordes den 8.4.2020 som rör den statliga ägarpolicyn om premier till ledningen för statligt ägda företag.

Finavias administrationsprinciper godkändes senast vid Finavias styrelsemöte den 31.3.2021 och principerna för intern kontroll den 29.4.2021. Finavias riskhanteringsprinciper godkändes senast vid styrelsemötet den 26.4.2019. Bolaget har också ett särskilt säkerhetsstyrningssystem relaterat till sin bransch och som är en integrerad del av företagets riskhantering.

Finavias ägande

Finavia är ett publikt aktiebolag som ägs helt av den finska staten och vars ägarstyrning sköts av statsrådets kansli. Bolaget har sitt säte i Vanda.

Förvaltningsberättelser

Förvaltnings- och premierapporterna offentliggörs i samband med årsredovisningen (på engelska).