Johto ja hallinnointi

Finavia Oyj on valtion kokonaan omistama julkinen osakeyhtiö. Omistajaohjauksesta vastaa valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosasto. Yhtiön kotipaikka on Vantaa.

Noudatamme päätöksenteossa ja hallinnossa Suomen osakeyhtiölakia, Finavia Oyj:n ja tytäryhtiöiden yhtiöjärjestyksiä, valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosaston laatimaa soveltuvaa hallinnointiohjeistusta ja Finavia-konsernin omaa hallinnointiohjeistusta.

Noudatamme soveltuvin osin Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaisemaa hallinnointikoodia. Merkittävimmät poikkeamiset hallinnointikoodista johtuvat siitä, että Finavialla on vain yksi omistaja, Suomen valtio. Näin ollen koodin noudattaminen kaikilta osin ei ole tarkoituksenmukaista.

Lisäksi noudatamme 8.4.2020 julkaistua valtion omistajapolitiikan periaatepäätöstä, joka koskee kannanottoa valtio-omisteisten yhtiöiden johdon palkitsemisesta.

Hallinnointiperiaatteemme, sisäisen valvonnan periaatteet ja riskienhallinnan periaatteet vahvistetaan hallituksessa. Olennainen osa riskienhallintaamme on toimialaamme liittyvä turvallisuudenhallintajärjestelmä.

Finavia-konsernin emoyhtiö on Finavia Oyj, jonka johtamisesta vastaavat yhtiökokous, hallitus ja toimitusjohtaja. Hallituksella on tarkastusvaliokunta, HR-valiokunta sekä kiinteistökehityksen työvaliokunta. Toimitusjohtajan tukena konsernin johtamisessa on johtoryhmä.

Tarkempaa tietoa hallinnostamme saat vuosikertomuksen yhteydessä julkaistavasta hallinnointi- ja palkitsemisraportista.

Konsernin liiketoimintayksiköt

Finavian toimitusjohtaja ja johtoryhmä

Finavian hallitus

Eettiset ohjeet