Lentokoneiden melu

Lentokoneiden melu on vähentynyt oleellisesti moottoritekniikan ja lentomenetelmien kehittymisen ansiosta.

Uudet suihkumoottorit ovat aikaisempaa hiljaisempia ja niiden energiatehokkuus on entistä parempi. Erityisesti lyhyillä reiteillä käytetään runsaasti potkurikoneita, jotka ovat yleensä suihkukoneita hiljaisempia.

Millaista lentokoneiden melu on?

Lentokoneiden melu on joko moottorimelua tai aerodynaamista melua. Moottorimelun määrään vaikuttavat moottorin koko ja tyyppi sekä käytettävä tehoasetus.

Aerodynaamisen melun voimakkuuteen vaikuttavat lentokoneen tyyppi, lennon vaiheen mukainen lentoasu, kuten laskutelineiden ja siipien laippojen asento, ja lentonopeus. Lentoonlähdöissä moottorimelun merkitys on suuri, mutta lähestymisissä aerodynaamisen melun osuus moottorimelun ohella kasvaa.

Mitä keinoja lentokoneiden melun hallintaan käytetään?

Lentokoneiden melua hallitaan kiitoteiden käytön suunnittelulla, kansainvälisillä melumääräyksillä, lentokoneiden moottoritekniikkaa kehittämällä sekä maankäytön suunnittelulla.

Lentokonemelun hallinta on pitkäjänteistä ja kokonaisvaltaista työtä, jolla määritetään toimintatavat meluhaittojen vähentämiseksi. Tärkein tavoite on, että lentokonemelun vaikutusalueella asuu mahdollisimman vähän ihmisiä. Finavia tekee tiivistä yhteistyötä lentoasemien ja lentoreittien vaikutuspiirissä sijaitsevien kuntien kanssa, jotta uusien asuinalueiden kaavoituksessa huomioidaan mahdollisille melualueille tai niiden välittömään läheisyyteen sijoittuminen.

Lentokoneiden melunhallinnan keinoja ovat kiitoteiden käyttöperiaatteet ja lentoreittien suunnittelu. Näillä toimilla liikennettä ohjataan vähiten asutuille seuduille lentoturvallisuuden ehtojen puitteissa.

Laskeutumisten melunhallinnalle turvallisuuskysymykset asettavat erityisiä haasteita. Lentokone tekee loppulähestymisen kiitotien suuntaista linjaa pitkin, jolloin laskeutumislaitteiden avulla kontrolloidaan korkeuden laskemista ja etäisyyttä kiitotiehen. Samalle kiitotielle laskeutuvien koneiden välisten turvaetäisyyksien säilyttäminen on tärkeää etenkin vilkkaan liikenteen aikaan.

Lentokonekalustoa koskevat kansainväliset melumääräykset, joiden lisäksi yleisen teknisen kehityksen ansiosta uudet koneet ovat merkittävästi vanhoja vähämeluisampia.

Esimerkiksi Helsinki-Vantaan lentoasemalla meluhaittoja vähennetään koneiden nousu- ja laskusuuntien valinnalla. Lentoreittien suunnittelulla voidaan vähentää oleellisesti melua lentoonlähtöjen yhteydessä. Melunhallintasuunnitelmassa on kuvattu kaikki keskeisimmät menetelmät Helsinki-Vantaalla liikennöivien lentokoneiden melun vähentämiseksi ja hallitsemiseksi.

Meluselvitykset

Teemme meluselvityksiä melutilanteen seurantaa ja kuntien maankäytön suunnittelua varten. Meluselvityksissä tarkastellaan laskennallisesti lentokoneiden melun leviämistä toteutuneisiin tai suunniteltuihin lentoreitteihin ja lentoliikenteen määriin perustuen. Lisäksi selvityksissä lasketaan lentokonemelun pitkän ajanjakson keskiäänitasoja, joiden avulla tuotamme melualuekarttoja.

Melumittaukset tuovat lisää tietoa melusta paikallisesti

Melumittauksilla tuotetaan tietoa meluselvityksiin. Melumittaustulos yhdistetään lähellä liikkuvan lentokoneen tietoihin. Teemme jatkuvasti melumittauksia yhdeksällä Helsinki-Vantaan alueella sijaitsevalla kiinteällä melumittausasemalla ja lyhytaikaisempia mittausjaksoja siirrettävillä melumittausasemalla.

Ympäristölupien määräyksissä voidaan edellyttää suorittamaan melumittauksia lentoaseman ympäristössä. Finavia tekee mittauksia yhteistyössä paikallisten ympäristöviranomaisten kanssa ja raportoi niistä ympäristöluvan edellyttämällä tavalla.

Miten lentokonemelukarttoja tulkitaan?

Lentomelun jakautumista kuvataan melualuekarttojen avulla.

Kartoissa esitetään samanarvokäyrillä alueet, joilla tietty, keskimäärin yhtä suuri melutaso vuositasolla ylittyy. Käyrät muistuttavat tavallisten karttojen korkeuskäyriä. Melukäyrät perustuvat tietokonelaskentoihin.

Melu on logaritminen suure, jonka yksikkö on desibeli (dB). Kun meluenergia kaksinkertaistuu, esimerkiksi jos lentojen määrä kaksinkertaistuu, keskiäänitaso kasvaa 3 dB. Kun meluenergia kymmenkertaistuu, esimerkiksi jos lentojen määrä kymmenkertaistuu, keskiäänitaso kasvaa 10 dB.

Suomessa käytetään lentomelun määrän kuvaamiseen päivä-ilta-yömelutasoksi kutsuttua tunnuslukua. Sen lyhenne on Lden. Tämä tunnusluku kuvaa meluenergian painotettua keskiarvoa yhden vuorokauden (24 h) aikana (keskiäänitaso, ekvivalenttitaso). Tunnuslukua laskettaessa painotetaan ilta-ajan (klo 19-22) melua +5 dB ja yöajan (klo 22-07) melua +10 dB. Painotusta käytetään, jotta melun ilta- ja yöaikainen häiritsevyys voidaan huomioida. Muiden liikennemuotojen melua kuvataan yleensä käyttäen tunnuslukuna melun päiväajan keskiäänitasoa LAeq, joka on meluenergian painottamaton keskiarvo tarkastelujaksolla.

Lden -melutaso kuvaa melun jakautumista eri alueille pitkän ajan, yleensä yhden vuoden kuluessa. Se ei siis kuvaa yksittäisen vuorokauden tilannetta, eikä etenkään jonkin yksittäisen kellonajan mukaista tilannetta. Yli lentävien koneiden hetkellisesti aiheuttama melu on suurempi kuin Lden-tunnusluvulla kuvattu keskimääräinen melutaso. Suomessa lentomelutasoa Lden 55 dB käytetään ohjearvona asuinalueiden suunnittelussa.