Finavias ansvarsordlista

I Finavias ansvarsordlista har vi definierat ett antal miljö- och ansvarsrelaterade termer.

Ansvarsordlista

Term

På engelska

Förklaring

Koldioxidutsläpp

Carbon emissions

Direkta eller indirekta utsläpp av koldioxid i luft, vatten eller jordmån som orsakas av mänsklig verksamhet. Även: kolutsläpp, klimatutsläpp, växthusutsläpp

Koldioxidneutral

Carbon neutral

Koldioxidutsläpp har bundits från atmosfären i samma utsträckning som de har producerats, antingen genom minskning av utsläppen och/eller genom kompensation.

Kompensation

Compensation

Koldioxidutsläpp som orsakats elimineras på annat håll i lika stora mängder som de orsakade utsläppen.

Nettonollutsläpp

Net zero carbon

Koldioxidutsläppen som orsakas är lika stora som utsläppen som absorberas av kolsänkor.

Kolsänka

Carbon sink

En process, verksamhet eller mekanism som binder koldioxidutsläpp från atmosfären. Exempel på kolsänkor är skogar, växter och myr- och sumpmarker.

Kolnegativ

Carbon negative

Koldioxidutsläppen som orsakas är mindre än utsläppen som absorberas av kolsänkor.

Förnybar energi

Renewable energy

En form av energi som härrör från förnybara källor som sol, vind, strömmande vatten, luft, jordvärme och bioenergi.

Ursprungsgaranti

Guarantee of origin

El och värme har producerats bland annat med förnybar energi, kärnkraft, spillvärme eller spillkyla.

Koldioxidavtryck

Carbon footprint

Den totala mängden direkta och indirekta koldioxidutsläpp som orsakats av människan.

Cirkulär ekonomi

Circular economy

Ekonomin bygger på att dela, hyra och återvinna istället för att ständigt producera nytt.

Biodiversitet

Biodiversity

Biologisk mångfald, som omfattar alla djur- och växtarter och livsmiljöer. Med förlust av biologisk mångfald och artförlust avses hot mot djur- och växtarter och livsmiljöer.

ACA-programmet

Airport Carbon Accredition

Ett internationellt projekt för minskning av flygplatsernas koldioxidutsläpp (ACI, Airports Council International) där Finavia deltar.

SDG

Sustainable Development Goals

Finavias ansvarsprogram tar hänsyn till FN:s globala mål för hållbar utveckling. Dessa syftar till att utrota fattigdom och stöda hållbar utveckling genom att beakta miljön, ekonomin och människan.

GRI-standarder

Global Reporting Iniative Standards

Internationella riktlinjer för ansvarsrapportering som Finavia följer. Dessa definierar vad som ska rapporteras och ger anvisningar om hur informationen ska presenteras.

Värdekedja

Value chain

Flygtrafikens värdekedja består av tusentals olika aktörer i Finland och runt om i världen: flygbolag, flygplatsbolag och andra företag som är verksamma på flygplatser, såsom flygtrafiktjänsten och marktjänsten, catering- och underhållsföretag, butiker och restauranger, flygsäkerhetsmyndigheter o.s.v. De är alla nära sammankopplade och producerar tillsammans tjänster så att flygplan kan lyfta och landa och passagerare kan åka ut på och anlända från resor.

Whistle blowing

Whistle blowing

En rapporteringskanal där man kan rapportera misstänkt missbruk och förseelser relaterade till företagets verksamhet. Kanalen förbättrar förebyggandet och upptäckten av bedrägerier och korruption.

BOD-belastning

Biological Oxygen Demand

Biologisk syreförbrukning avser den mängd syre som mikrober förbrukar när de bryter ned organiskt material. Till exempel förbrukar den biologiskt nedbrytbara propylenglykolen som används som avisningsmedel i flygplan syre när den bryts ned i vatten.

Etiska principer

Code of Conduct

Riktlinjer som vägleder Finavias ledning, personal och samarbetspartner i att handla rätt och fatta etiskt korrekta beslut.

CDO-landning

Continuous Descent Operation

Kontinuerlig glidmetod för landande flygplan som minskar utsläppen och bränsleförbrukningen. Även: grön landning.