Finavian vastuullisuussanasto

Finavian vastuullisuussanastossa on määritelty usien käytettyjä ympäristö- ja vastuullisuusaiheisia sanoja.

Vastuullisuussanasto

Termi

Englanniksi

Selitys

Hiilipäästö

Carbon emissions

Ihmisen toiminnasta aiheutuvan hiilidioksidin päästämistä suoraan tai epäsuorasti ilmaan veteen tai maaperään. Myös: hiilidioksidipäästö, ilmastopäästö, kasvihuonepäästö

Hiilineutraali

Carbon neutral

Yleisellä tasolla hiilineutraalius tarkoittaa, että ilmakehästä on sidottu hiilipäästöjä yhtä paljon kuin niitä on tuotettu. Yritystasolla se tarkoittaa, että päästöjä on vähennetty toisen organisaation toiminnassa yrityksen omien päästöjen verran (kompensointi).

Kompensaatio

Compensation

Aiheutut hiilipäästöt poistetaan toisaalla samalla määrällä kuin se on aiheutettu. Myös: jäännöskompensaatio

Nettonollapäästöt

Net zero carbon

Yrityksen aiheuttamat päästöt ovat niin vähäiset, että ne voidaan yrityksen toimenpitein tai toimeksiannosta sitoa takaisin ilmakehästä.

Hiilinielu

Carbon sink

Prosessi, toiminta tai mekanismi, joka sitoo hiilipäästöjä ilmakehästä. Hiilinieluja ovat esimerkiksi metsät, kasvit, suot. Hiiltä voidaan poistaa ilmakehästä myös teknisin keinoin.

Hiilinegatiivisuus

Carbon negative

Yrityksen toiminnan hiilipäästöt ovat pienemmät kuin se määrä, joka on yrityksen toimenpitein tai toimeksiannosta sidottu pois ilmakehästä.

Uusiutuva energia

Renewable energy

Energia, joka saadaan uusiutuvista lähteistä kuten auringosta, tuulesta, virtaavasta vedestä, ilmasta, maalämmöstä ja biomassasta.

Alkuperätakuu

Guarantee of origin

Lainsäädäntöön perustuva takuu sille, että sähkö, kaukolämpö tai kaukokylmä on tuotettu muun muassa uusiutuvalla energialla tai hukkalämmöstä tai -kylmästä.

Hiilijalanjälki

Carbon footprint

Organisaation toiminnan tai tuotteiden aiheuttamien suorien ja epäsuorien hiilipäästöjen kokonaismäärä.

Kiertotalous

Circular economy

Talous perustuu jakamiseen, vuokraamiseen ja kierrättämiseen jatkuvan uuden tuottamisen sijaan.

Biodiversiteetti

Biodiversity

Luonnon monimuotoisuus, joka sisältää eläin- ja kasvilajit sekä elinympäristöt. Luonnon monimuotoisuuden häviämisellä ja luontokadolla tarkoitetaan eläin- ja kasvilajien ja elinympäristöjen uhanalaistumista.

ACA-ohjelma

Airport Carbon Accredition

Kansainvälinen lentoasemien hiilidioksidipäästöjen vähentämisohjelma, jossa Finavia on mukana. Ohjelman on luonut Airports Council International (ACI) ja se edellyttää hiilipäästöjen verifiointia ja systemaattista vähentämistä. YK:n ilmastonsuojelun puitesopimus (UNFCCC) tukee ACA-ohjelmaa.

SDG

Sustainable Development Goals

Finavian vastuullisuusohjelma ottaa huomioon YK:n Kestävän kehityksen maailmanlaajuiset tavoitteet. Ne tähtäävät köyhyyden poistamiseen ja kestävään kehitykseen ottamalla ympäristö, talous ja ihminen.

GRI-standardit

Global Reporting Iniative Standards

Finavian noudattama vastuullisuusraportoinnin kansainvälinen ohjeisto, joka määrittää raportoitavan sisällön ja antaa ohjeita tietojen esittämiseen.

Arvoketju

Value chain

Lentoliikenteen arvoketju muodostuu tuhansista eri toimijoista Suomessa ja ympäri maailmaa: lentoyhtiöistä, lentoasemayhtiöistä ja lentoasemilla toimivista muista yrityksistä kuten lennonvarmistus- ja maahuolintayhtiöistä, catering- ja huoltoyhtiöistä, myymälä- ja ravintolayrityksistä, lentoturvallisuusviranomaisista jne. Ne kaikki ovat kiinteästi kytköksissä toisiinsa ja tuottavat yhdessä ne palvelut, jotta lentokoneet voivat nousta ja laskeutua ja matkustajat lähteä lennolle ja saapua matkalta.

Whistle blowing

Whistle blowing

Ilmoituskanava, jossa voi ilmoittaa yrityksen toimintaan liittyvistä epäillyistä väärinkäytöksistä ja rikkomuksista. Kanava tehostaa petosten ja korruption ehkäisyä ja paljastamista.

BOD-kuormitus

Biological Oxygen Demand

Biologinen hapenkulutus tarkoittaa hapen määrää, jonka mikrobit kuluttavat hajottaessaan orgaanista ainesta. Esimerkiksi lentokoiden jäänpoistoaineena käytetty biologisesti hajoava propyleeniglykoli kuluttaa happea hajotessaan vedessä.

Eettiset periaatteet

Code of Conduct

Ohjeisto, joka ohjaa Finavian johtoa, henkilöstöä ja kumppaneita toimimaan oikein ja tekemään eettisesti oikeita päätöksiä.

CDO-laskeutuminen

Continuous Descent Operation

Laskeutuvan lentokoneen jatkuvan liu'un menetelmä, joka vähentää päästöjä ja polttoaineen kulutusta. Myös: vihreä laskeutuminen.