Hoppa över navigering

Finavia-koncernens bokslutskommuniké 1.1–31.12.2022

Article published
22.03.2023 kl 09:30
family
Företag
Finavias omsättning ökade tydligt år 2022 och rörelseresultatet före avskrivningar blev positivt. Räkenskapsperiodens resultat förblev dock negativt på grund av både det låga passagerarantalet på regionala flygplatser och den låga transittrafikvolymen på Helsingfors-Vanda flygplats. Intäkterna från Helsingfors-Vanda räckte inte till att finansiera de regionala flygplatsernas verksamhet.

Januari–december 2022

  • Det totala antalet passagerare var miljoner (15,4), en ökning på 186,7 % jämfört med år 2021.
  • Omsättningen uppgick till 298,4 miljoner euro (145,4), en ökning på 105,3 %.
  • Rörelseresultatet före avskrivningar var 65,4 miljoner euro (-27,2), en förbättring på 340,8 %.
  • Rörelseresultatet var -52,3 miljoner euro (-130,7), en förbättring på 60,0 %.
  • Kassaflödesbaserade investeringar uppgick till 105,7 miljoner euro (164,7).
  • De räntebärande skulderna uppgick i slutet av rapportperioden till totalt 807,3 miljoner euro (738,1).
  • Under året upptogs 100 miljoner euro i ny räntebärande skuld.

Siffrorna inom parentes hänvisar till jämförelseperioden, dvs. motsvarande tidsperiod året innan, om inget annat nämns.

Finavia-koncernens nyckeltal

2022

2021

Förändring, %

Totalt antal passagerare, mn passagerare

15,4

5,4

186,7

Omsättning, mn euro

298,4

145,4

105,3

Rörelseresultat före avskrivningar, mn euro

65,4

-27,2

340,8

Rörelseresultat före avskrivningar, %

21,9

-18,7

Rörelseresultat, mn euro

-52,3

-130,7

60,0

Rörelseresultat, %

-17,5

-89,9

Räkenskapsperiodens resultat, mn euro

-57,9

-143,8

59,8

Avkastning på eget kapital, %

-8,5

-23,0

Avkastning på sysselsatt kapital, %

-3,5

-9,2

Soliditetsgrad, %

41,4

44,9

Kassaflödesbaserade investeringar, mn euro

105,7

164,7

-35,8

Nettoskuld

682,4

621,3

9,8

Balansomslutning, mn euro

1595,2

1591,8

0,2

Genomsnittligt antal anställda, årsv.

1817

1398

30,0

Löner och arvoden, mn euro

89,5

65,7

36,2

VD Kimmo Mäki:

Finavia-koncernens lönsamhet år 2022 stärktes i takt med att rörelseverksamhetens volym ökade, men rörelseresultatet var negativt, -52,3 miljoner euro. Vår omsättning ökade tydligt jämfört med 2021 och rörelseresultatet för avskrivningar blev positivt. Bakom tillväxten finns en positiv utveckling inom flygtrafikintäkter och övriga intäkter i och med den ökade flygtrafikvolymen.

År 2022 reste totalt 15,4 miljoner passagerare via Finavias flygplatser. Flygtrafiken till resmålen i Europa och Nordamerika ökade efter pandemin. Transittrafiken mellan Europa och Asien på Helsingfors-Vanda blev dock liten på grund av coronarestriktionerna i Kina och den ryska stängningen av luftrummet för EU-länderna.

Vi fortsatte utvecklingsprogrammet för Helsingfors-Vanda. På flygplatsen infördes en verksamhetsmodell med en terminal, och samtidigt började vi använda ny, modern säkerhetskontrollteknik. Utvecklingsprogrammet slutförs år 2023. Vi investerade också i ombyggnaden av landningsbanan på flygplatsen i Nyslott.

Hösten 2022 offentliggjorde vi de strategiska målen som anpassats efter det nya läget och som styr vår verksamhet från ingången av 2023. Våra strategiska mål är en engagerad och motiverad personal, affärsverksamhetens tillväxt samt en ekonomiskt hållbar verksamhet.

Utvecklingen av Finavias affärsverksamhet

Finavia-koncernens omsättning för 2022 ökade med 105,3 % och uppgick till 298,4 miljoner euro (145,4). Intäkterna från flygtrafiken ökade med 110,3 % och uppgick till 149,3 miljoner euro (71,0). Flygtrafikintäkternas andel av omsättningen var 50,0 % (48,8).

De övriga intäkternas andel av omsättningen var 50,0 % (51,2). Koncernens övriga intäkter ökade med 100,3%. Dessa var bland annat parkeringsintäkter, kommersiella intäkter, hyresintäkter från fastigheter samt underkoncernen Airpros marktjänst-, säkerhetskontroll-, kabin- och kundtjänstintäkter.

Koncernens rörelseresultat var 52,3 miljoner euro (-130,7), dvs. -17,5 % (-89,9) av omsättningen. Avskrivningarna ökade i och med investeringsprogrammet och uppgick till 117,7 miljoner euro (103,5). För att minimera förlusterna pågår ett sparprogram på 300 miljoner euro inom Finavia.

Transittrafiken på Helsingfors-Vanda har en betydande inverkan på Finavias ekonomiska framgång. Före coronakrisen finansierades flera regionala flygplatsers verksamhet med intäkterna från Helsingfors-Vanda i enlighet med en nätverksprincip. Penningflödet som transitpassagerarna tillför blev litet, vilket ledde till ett negativt resultat för Finavia.

Räkenskapsperiodens resultat var 57,9 miljoner euro (-143,8). De finansiella intäkterna och kostnaderna uppgick till 2,7 miljoner euro (-7,8).

Utsikter för 2023

Bolaget uppskattar att 2023 års omsättning kommer att vara högre än år 2022, baserat på den aktuella synen på flygtrafikens utveckling. Rörelseresultatet exklusive engångsposter uppskattas bli betydligt högre än 2022 års nivå, men fortfarande negativt.

På grund av kriget som Ryssland inlett och förbudet mot överflygningar torde det ta flera år innan trafiken återhämtat sig till nivån före coronakrisen. Den kraftiga prisuppgången påverkar konsumenternas och företagens ekonomi samt flygbranschens kostnader. Detta kan på lång sikt bromsa utvecklingen inom flygtrafiken.

Styrelsens förslag till utdelning

Moderbolagets utdelningsbara medel i bokslutet 31.12.2022 uppgick till 360 031 222 euro, varav räkenskapsperiodens förlust var 69 927 871 euro. Styrelsen föreslår för den ordinarie bolagsstämman att ingen utdelning betalas ut.

  • Verksamhetsberättelsen för Finavia Abp:s styrelse och bokslutet samt förvaltnings- och ersättningsrapport finns tillgängliga på sidan Taloustiedot på Finavias webbplats.
  • Dessutom har Finavia publicerat en årsrapport och hållbarhetsinformation som hänvisar till referensramen GRI Standards på sidan Vuosikertomukset.