Hoppa över navigering

Finavia-koncernens bokslutskommuniké 1.1–31.12.2023: Långsam återhämtning från kriser belastade Finavias resultat

Pressmeddelande
Article published
19.03.2024 kl 12:00
Helsinki-Vantaan lähtöaulan puukatto läheltä
Företag
Finavia-koncernens omsättning för 2023 ökade och rörelseresultatet före avskrivningar förbättrades jämfört med 2022. Bakom tillväxten låg en positiv utveckling inom flygtrafikintäkter och övriga intäkter. Bolagets rörelseresultat förblev emellertid negativt främst på grund av förbudet mot överflygning av Ryssland.

Den ekonomiska utvecklingen i januari–december 2023 kortfattat:

  • Finavia-koncernens omsättning ökade med 20,6 procent och uppgick till 359,8 miljoner euro (298,4).
  • Rörelseresultatet före avskrivningar ökade till 93,4 miljoner euro (65,4).
  • Rörelseresultatet var -23,8 miljoner euro (-52,3), dvs. -6,6 procent (-17,5) av omsättningen.
  • Räkenskapsperiodens resultat var -53,8 miljoner euro (-57,9).
  • I mars 2020 uppnådde Finavia Group målen för besparingsprogrammet på 300 miljoner euro som startades på grund av coronapandemin.


Finavia-koncernens nyckeltal

20232022Förändring, %
Totalt antal passagerare, mn passagerare18,315,418,7
Omsättning, mn euro359,8298,420,6
Rörelseresultat före avskrivningar, mn euro93,465,442,8
Rörelseresultat före avskrivningar, %26,021,9
Rörelseresultat, mn euro-23,8-52,354,6
Rörelseresultat, %-6,6-17,5
Räkenskapsperiodens resultat, mn euro-53,8-57,97,0
Avkastning på eget kapital, %-8,3-8,5
Avkastning på investerat kapital, %-2,0-3,5
Soliditetsgrad, %42,043,0
Kassaflödesbaserade investeringar, mn euro52,0105,7-49,9
Nettoskuld656,4682,4-3,8
Balansomslutning, mn euro1 513,01 595,2-5,2
Genomsnittligt antal anställda, årsv.1 9671 8347,3
Löner och arvoden, mn euro102,989,515,0

VD Kimmo Mäki:

Under 2023 lyckades Finavia i enlighet med sin strategi att utöka verksamheten och förbättra lönsamheten samt att minska sin ekonomiska förlust genom att effektivisera sin verksamhet och samtidigt säkerställa personaltillfredsställelsen.

Under 2023 reste totalt 18,3 miljoner passagerare via Finavias flygplatser. Efterfrågan på internationell flygtrafik var fortsatt stark trots den osäkra ekonomiska situationen och den höga räntenivån under 2023. Flygförbindelserna mellan Finland och Europa förbättrades avsevärt när flygbolagen öppnade nya direkta internationella flygförbindelser till Finavias flygplatser. I synnerhet var Lapplands vintersäsong framgångsrik. I slutet av året hade Finavias flygplatser 130 (130) direkta destinationer till olika delar av världen. Aktivt arbete för att öka antalet nya flygförbindelser i flygplatsnätverket stärkte tillgängligheten av Finland.

Finavias investeringsprogram på över en miljard euro för utveckling av Helsingfors-Vanda flygplats blev färdigt i oktober. Under året införde Finavia nya säkerhetskontroll- och bagageinlämningshallar på Helsingfors-Vanda flygplats samt ett omfattande butiks- och restaurangserviceområde. Det tioåriga investeringsprogrammet blev färdigt snabbare än förväntat och höll sig inom den fastställda budgeten. Under 2023 fick den förnyade flygplatsen ett antal internationella erkännanden och utmärkelser.

Helsingfors-Vanda flygplats hade totalt 15,3 (12,9) miljoner passagerare och antalet ökade med 18,9 procent jämfört med 2022. Antalet passagerare på Helsingfors-Vanda flygplats var 70,0 procent av antalet passagerare under 2019, vilket fortfarande ligger under genomsnittet för andra centrala europeiska flygplatser. <Andelen transitpassagerare bland passagerare på Helsingfors-Vanda flygplats var 31,4 procent under 2023 (2022: 29,3 %, 2019; 38,3 %). Antalet transitpassagerare på Helsingfors-Vanda har en betydande inverkan på Finavias ekonomiska framgång.

Affärsverksamheten för flygplatsnätverket omfattar 19 flygplatser. Under 2023 förblev nätverksamheten förlustbringande på grund av låga passagerarantal. Tidigare kunde flera regionala flygplatsers verksamhet finansieras med passagerarbaserade intäkter från Helsingfors-Vanda flygplats i enlighet med en nätverksprincip.

Utsikter för 2024

Bolaget uppskattar att omsättningen för 2024 kommer att vara högre än under 2023, baserat på den nuvarande synen på flygtrafikens utveckling. Rörelseresultatet bedöms vara högre än nivån under 2023.

På grund av det anfallskrig som Ryssland har inlett mot Ukraina och det efterföljande förbudet mot användning av ryskt luftrum kommer utvecklingen av trafiken till nivån under 2019 att ta flera år. Den ekonomiska utvecklingen påverkar både företagens beslut om affärsresor och konsumenternas vilja att resa. Detta kan på lång sikt bromsa utvecklingen inom flygtrafiken.

Ordinarie bolagsstämma

Finavia Abp:s ordinarie bolagsstämma hölls den 19 mars 2024. Bolagsstämman godkände bokslutet för 2023 och beviljade ansvarsfrihet för styrelsen och den verkställande direktören. Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att inga dividender ska betalas ut.

Finavias årsberättelse 2023 har publicerats på vår webbplats www.finavia.fi (på finska och engelska). Årsberättelsen innehåller årsberättelsen och bokslutet för Finavias styrelse samt en förvaltnings- och premierapport. Årsberättelsen innehåller också ansvarsinformation som utarbetats med hänvisning till GRI-standarder (Global Reporting Initiative).