Johto ja hallinnointi

Olemme kaikessa toiminnassamme sitoutuneet hyvään hallintotapaan. Lakien ja säädösten noudattamisen lisäksi toimintaamme ohjaavat Finavian arvot, yhteiset toimintaperiaatteet ja eettiset ohjeet.

Organisaatio

Finavia-konsernin emoyhtiö on Finavia Oyj, jonka johtamisesta vastaavat yhtiökokous, hallitus ja toimitusjohtaja. Hallituksella on tarkastusvaliokunta, HR-valiokunta sekä kiinteistökehityksen työvaliokunta. Toimitusjohtajan tukena konsernin johtamisessa on johtoryhmä.

Konsernin liiketoimintayksiköt ovat Helsinki-Vantaan lentoasema ja Lentoasemaverkosto. Konserniin kuuluu Finavian ydinliiketoimintaa tukeva tytäryhtiö Airpro Oy. Lue lisää: Finavia yrityksenä.

Liikevaihtomme muodostuu lentoliikenteen maksuista ja muista tuotoista. Finavian toimintaa ei tueta verovaroin. Lisätietoja Finavian taloudesta.

Hallinnointiperiaatteet

Finavia Oyj:n ja Finavia-konsernin päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan Suomen osakeyhtiölakia sekä Finavia Oyj:n ja sen tytäryhtiöiden yhtiöjärjestyksiä.

Finavia noudattaa soveltuvin osin Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n vuonna 2020 hyväksymää Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia. Merkittävimmät poikkeamiset hallinnointikoodista johtuvat siitä, että Finavialla on vain yksi omistaja, Suomen valtio. Näin ollen koodin noudattaminen kaikilta osin ei ole tarkoituksenmukaista. Finavia noudattaa lisäksi 8.4.2020 julkaistuun valtion omistajapolitiikkaa koskevaan periaatepäätökseen liittyvää kannanottoa valtio-omisteisten yhtiöiden johdon palkitsemisesta. 

Finavian hallinnointiperiaatteet on vahvistettu Finavian hallituksen kokouksessa viimeksi 31.3.2021 ja sisäisen valvonnan periaatteet 29.4.2021. Finavian riskienhallinnan periaatteet on vahvistettu hallituksen kokouksessa viimeksi 26.4.2019. Yhtiöllä on myös toimialaansa liittyvä erityinen turvallisuudenhallintajärjestelmä, joka on olennainen osa yhtiön riskienhallintaa.

Finavian omistus

Finavia on Suomen valtion kokonaan omistama julkinen osakeyhtiö, jonka omistajaohjauksesta vastaa Valtioneuvoston kanslia. Yhtiön kotipaikka on Vantaa.

Hallinnointiselvitykset

Hallinnointi- ja palkitsemisselvitykset julkaistaan vuosikertomuksen yhteydessä.