Ohita navigaatio

Finavia-konsernin tilinpäätöstiedote 1.1. - 31.12.2021

Lehdistötiedote
Artikkeli julkaistu
21.03.2022 klo 09:36
Helsinki-Vantaan lentoaseman tuloaula
Yritys
Toisen perättäisen koronapandemiavuoden vaikutukset Finavian toimintaan olivat erittäin merkittävät. Matkustajia oli vähemmän kuin vuonna 2020. Tulos oli edelleen vahvasti negatiivinen.

Tammi–joulukuu 2021

  • Kokonaismatkustajamäärä oli 5,4 miljoonaa matkustajaa (6,4), missä oli laskua 16 % vuoteen 2020 verrattuna.
  • Liikevaihto oli 145,4 miljoonaa euroa (150,6) ja laski 3,5 %.
  • Käyttökate oli -27,2 miljoonaa euroa (-27,0) ja heikkeni 0,7 %.
  • Liikevoitto oli -130,7miljoonaa euroa (-128,9) ja laski -1,4 %.
  • Kassavirtapohjaiset investoinnit olivat 164,7 miljoonaa euroa (255,7).
  • Korollisia velkoja oli katsauskauden päättyessä yhteensä 738,1 miljoonaa euroa (802,0).
  • Vuoden aikana nostettiin 32,9 miljoonaa euroa uutta pääomalainaa.

Sulkeissa olevat luvut viittaavat vertailukauteen eli samaan ajanjaksoon edellisenä vuonna, ellei toisin mainita.

Finavia-konsernin avainluvut

2021

2020

Muutos-%

2019

Kokonaismatkustajamäärä, milj. matkustajaa

5,4

6,4

-16,1

26,0

Liikevaihto, milj. euroa

145,4

150,6

-3,5

389,2

Käyttökate, milj. euroa

-27,2

-27,0

-0,7

134,6

Käyttökate, %

-18,7

-17,9

34,6

Liikevoitto, milj. euroa

-130,7

-128,9

-1,4

44,0

Liikevoitto, %

-89,9

-85,6

11,3

Tilikauden tulos, milj. euroa

-143,8

-147,0

2,2

34,3

Oman pääoman tuotto, %

-23,0

-24,2

5,1

Sijoitetun pääoman tuotto*, %

-9,2

-10,4

4,4

Omavaraisuusaste, %

44,9

36,3

50,3

Kassavirtapohjaiset investoinnit, milj. euroa

164,7

255,7

-35,5

306,1

Nettovelka

621,3

727,9

489,8

Taseen loppusumma, milj. euroa

1591,8

1476,5

7,8

1354,4

Henkilöstö keskimäärin, htv

1398

1366

1,8

2241

Palkat ja palkkiot, milj. euroa

65,7

62,3

5,5

99,4

_______________________________
*Sijoitetun pääoman tuottoprosentin laskentakaavassa on huomioitu korko- ja muut rahoituskulut, kun aikaisemmin huomioitiin rahoitustuotot ja -kulut.

Toimitusjohtaja Kimmo Mäki:

Koronapandemia vaikutti Finavian toimintaan erittäin merkittävästi vuonna 2021. Lentoasemiemme kautta kulki 5,4 miljoonaa matkustajaa, mikä oli 1 miljoonaa vähemmän kuin vuonna 2020 ja viidesosa vuoden 2019 määrästä. Lentorahtiliikenne palautui matkustajaliikennettä nopeammin.

Finavian kannattavuus ja tulos olivat selkeästi negatiivisia. Liikevaihto jäi hieman alhaisemmaksi vuoteen 2020 verrattuna ja oli 145,4 miljoonaa euroa. Konsernin tulos oli -130,7 miljoonaa euroa.

Selvitäksemme koronakriisistä keskityimme kolmeen painopistealueeseen, joiden tavoitteena oli vauhdittaa liiketoiminnan palautumista, varmistaa taloudellinen asema sekä pitää huolta henkilöstön hyvinvoinnista ja tulevaisuudesta. Jatkoimme myös työtämme ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi sekä edistimme Suomen saavutettavuutta.

Jatkoimme Helsinki-Vantaan kehittämistä. Merkittävän vaiheen saavutimme, kun terminaali 2:n laajennus ja eri liikennemuodot yhdistävä matkakeskus avautuivat joulukuun alussa 2021. Investoimme myös Maarianhaminan ja Joensuun lentoasemien kiitoteiden peruskorjauksiin.

Graafi matkustajamäärien kehityksestä

Finavian liiketoiminnan kehittyminen

Finavia-konsernin vuoden 2021 liikevaihto laski 3,5 prosenttia ja oli 145,4 miljoonaa euroa (150,6). Lentoliikennetuotot laskivat 8,8 prosenttia ja olivat 71,0 miljoonaa euroa (77,8). Lentoliikennetuottojen osuus liikevaihdosta oli 48,8 prosenttia (51,7).

Muiden kuin lentoliikennetuottojen osuus liikevaihdosta oli 51,2 prosenttia (48,3). Konsernin muut tuotot kasvoivat 2,2 prosenttia. Niitä olivat muun muassa pysäköintituotot, kaupalliset tuotot, kiinteistöjen vuokratuotot sekä Airpro-alakonsernin maahuolinta-, turvatarkastus-, matkustamo- ja asiakaspalvelutuotot.

Konsernin liiketulos oli -130,7 miljoonaa euroa (-128,9), eli -89,9 prosenttia (-85,6) liikevaihdosta. Poistot kasvoivat investointiohjelman myötä ja olivat 103,5 miljoonaa euroa (102,0).

Tilikauden tulos oli -143,8 miljoonaa euroa (-147,0). Rahoituskulut olivat 7,8 miljoonaa euroa (14,2).

Vuoden 2022 näkymät

Ennusteiden mukaan koronakriisistä palautumisen arvioidaan jatkuvan, mutta vuoden 2019 matkustajamäärää ei uskota saavutettavan. Vuoden 2022 näkymät ovat tilinpäätöstä julkaistaessa epävarmat helmikuun lopulla Venäjän Ukrainaan tekemän hyökkäyksen vuoksi. Näkymiä pyritään tarkentamaan tammi-maaliskuun 2022 liiketoimintakatsauksessa.

Hallituksen esitys osingonjaosta

Emoyhtiön jakokelpoiset varat tilinpäätöksessä 31.12.2021 olivat 427 040 161 euroa, mistä tilikauden tappio oli 150 289 149 euroa. Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta.

  • Finavia Oyj:n hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös sekä hallinto- ja palkitsemisselvitys ovat saatavilla Finavian taloustiedot-sivulta.
  • Lisäksi Finavia on julkaissut vuosikertomuksen ja GRI Standards -ohjeistuksen mukaiset vastuullisuustiedot vuosikertomukset-sivulla.